Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Tehnološko metalurški fakultet - TMF

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2022/2023 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Obaveštenje o drugom konkursnom roku za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini

Na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini u drugom konkursnom roku upisuje studente na sledeća raspoloživa mesta na studijskim programima:

 • Inženjerstvo zaštite životne sredine - 18 budžetskih i 1 samofinansirajuće
 • Inženjerstvo materijala - 12 budžetskih i 15 samofinansirajućih
 • Metalurško inženjerstvo - 11 budžetskih i 8 samofinansirajućih
 • Tekstilna tehnologija - 20 samofinansirajućih

Detaljne informacije o studijskim programima sadržane su u Informatoru za 2020. godinu.

Kandidati koji žele da konkurišu biće u obavezi da izvrše veb prijavu. Svi rokovi u vezi sa prijavom, polaganjem prijemnog ispita i upisom navedeni su u Kalendaru za drugi konkursni rok za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija. Nakon završetka roka za veb prijavu, kandidati će biti obavešteni o terminima u kojima treba da dođu i podnesu neophodnu dokumentaciju.

U cilju efikasnog sprovođenja procesa podnošenja dokumentacije, neophodno je da svi kandidati pripreme i podnesu sledeće:

 • prijavni list koji se dobija elektronskom poštom u PDF formatu nakon slanja prijave (odštampati i potpisati),
 • fotokopije svedočanstava svih razreda iz srednje škole (originali ili overene fotokopije dostavljaju se na uvid),
 • fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija dostavlja se na uvid),
 • dokaz o uplati naknade (6.000,00 dinara) za prijavu na konkurs; naknada se uplaćuje na tekući račun Tehnološko-metalurškog fakulteta broj 840-1441666-69, poziv na broj 80200, sa svrhom uplate „Troškovi prijave na konkurs za upis na OAS”,
 • izjavu kojom kandidat ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koji su dati mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka (odštampati i potpisati).

Dodatna dokumentacija je neophodna u sledećim slučajevima:

 • Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/2020. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu (odštampati i potpisati).
 • Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkim takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu prilikom prijave dostavljaju fotokopije diploma (originali se dostavljaju na uvid).  
 • Kandidati koji su pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih država (Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora) prilikom prijave na konkurs, pored propisane dokumentacije podnose i izjavu da su pripadnici srpske nacionalne manjine (odštampati i potpisati). 
 • Kandidati koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno, koji su završili srednju školu u inostranstvu (ili neki od razreda srednje škole u inostranstvu), ili su završili program međunarodne (IB) mature podnose i rešenje Ministarstva o nostrifikaciji isprava o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započet postupak nostrifikacije. Postupak priznavanja javnih isprava stečenih u Republici Srpskoj definisan je opštim uslovima Konkursa Univerziteta. 

 

 

Opšti uslovi

Za upis u I godinu studija mogu da konkurišu lica koja imaju završenu četvorodišnju srednju školu (IV stepen stručne spreme).

Broj mesta za upis na budžet:

 • 315 (četvorogodišnje studije) +5 (trogodišnje studije)

Broj mesta za upis na samofinansiranje:

 • 65 (četvorogodišnje studije) + 15 (trogodišnje studije)

Više informacija o upisu se mogu naći u informatoru TMF.

Informator o upisu se ne naplaćuje i može se preuzeti u studentskoj službi ili skriptarnici fakulteta.

Prijemni ispit

Za upis na Tehnološko-metalurški fakultet polaže se jedan od tri sledeća ispita, i to iz predmeta: hemija, fizika ili matematika. Kandidat navodi u prijavnom listu za koji se od ovih predmeta opredeljuje prilikom polaganja prijemnog ispita.

Broj bodova sa prijemnog ispita za rang listu kandidata izračunava se po formuli: 0,6 * IS (IS označava broj poena osvojenih na prijemnom ispitu iz matematike, fizike ili hemije). Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 60.

Ako se kandidat odluči da polaže više od jednog ispita, za izračunavanje ukupnog broja bodova računaće se ispit na kome je kandidat ostvario najviše bodova.

Ukupan broj bodova na osnovu kojeg se rangiraju kandidati za upis na TMF izračunava se kao zbir bodova ostvarenih po sledećim osnovama:

 1. opšti uspeh
 2. uspeh na prijemnom ispitu iz jednog predmeta, hemije, fizike ili matematike, po sopstvenom izboru
 3. nagrade sa državnih takmičenja.

 

Prijavljivanje kandidata

Prilikom podnošenja prijave za konkurs kandidati originale dokumenata podnose na uvid a predaju:

 • fotokopije svedočanstava svih razreda iz srednje škole (neoverene fotokopije),
 • fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade (6.000,00 dinara) za polaganje prijemnog ispita (naknada se uplaćuje na tekući račun Tehnološko- metalurškog fakulteta br. 840-1441666-69, poziv na broj 80200 sa naznakom „Troškovi polaganja prijemnog ispita“.
 • popunjen prijavni list (nalazi se u Informatoru).

Fotokopije se ne vraćaju.

 

Upis

Za upis su neophodna:

 • overene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda srednje škole kao i svedočanstva o
  završnom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija),
 • jedan popunjena prijavna lista ŠV 20,
 • indeks,
 • dve fotografije (3,5 x 4,5 cm),
 • dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu,
 • uplata osiguranja,
 • uplata za Centar za razvoj karijere

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: