Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Učiteljski fakultet u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE - DRUGI UPISNI ROK

INFORMACIJE O UPISU STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

 

Prijava na konkurs

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da se upišu kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Potrebna dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati za prijavu na Konkurs (6.000,00 dinara) i dokaz o uplati 
  naknade za polaganje provere govornih, muzičkih i fizičkih sklonosti i 
  sposobnosti (4.000,00 dinara), uplaćuje se na tekući račun Učiteljskog fakulteta
  broj: 840-1906666-26, model 97, poziv na broj 033002020).

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose fotokopije traženih dokumenata i na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA (fotokopije se ne vraćaju). Kandidatima se prilikom prijave omogućuje i mogućnost izbora studijskog programa u nastavnim odeljenjima u Vršcu ili Novom Pazaru. Za svaki studijski program pravi se jedinstvena rang lista.
Kandidat koji je naveo drugu, odnosno treću želju, rangira se na sledeći način: Prvo se vrši rangiranje po prvoj želji. Ukoliko je kandidat ispunio uslove za upis na budžet tu se završava njegovo rangiranje. U slučaju da je na prvoj želji kandidat na samofinansiranju ili nije uopšte ispunio uslove za upis, onda se rangira po drugoj, odnosno trećoj želji. Kandidat se ravnopravno rangira na rang listama studijskih programa za koje je konkurisao.


Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit koji se sastoji iz dva dela:

 • Provere govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti na kojoj treba postići zadovoljavajući uspeh. Ispit je eliminatornog karaktera (ne boduje se).
 • Testova:
  • srpskog jezika i književnosti
  • opšte kulture i informisanosti. 

TESTOVI IZ SRPSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI I OPŠTIH ZNANjA – INFORMISANOSTI SA REŠENjIMA - 2020.godina, prvi upisni rok 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 102.000,00 dinara.

Školarina za strane studente iznosi 2.000 evra.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: