Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Istorijat škole

Škola kao nezavisna institucija počinje sa radom 25. januara 1976. godine, pod nazivom Viša škola za obrazovanje radnika trgovinske i ugostiteljske struke. 1981. godine Škola menja naziv u Viša škola usmerenog obrazovanja „Svetozar Marković“, a od 3. jula 1987. godine, po osnovu rešenja Ministarstva prosvete o ispunjenosti uslova za ostvarenje plana i programa studija, škola prerasta u Višu ekonomsku školu.

Prelaskom u prostorije Tehnološkog fakulteta 2000. godine, prioriteti Više ekonomske škole su bili adaptacija novog prostora, tako da se upošljenicima i studentima obezbede adekvatni uslovi za obavljanje nastavnih aktivnosti. Škola je kontinuirano osavremenjavala proces nastave putem informatičkog i tehničkog opremanja kabineta i učionica i povećanjem bibliotečkog fonda.

Uporedo sa poboljšanjem uslova studiranja, radilo se na modernizaciji nastavnih sadržaja, kao i na uvođenju dodatnih edukativnih aktivnosti. Studenti i profesori Škole, uzimaju učešće u projektima koji su imali za cilj razvoj praktičnih veština kod mladih, smisla za timski rad i podsticanje takmičarskog duha.
Takođe, bitan segment u obrazovnom procesu odnosio se na stručnu praksu, koja je omogućavala studentima da steknu direktne kontakte sa većim brojem privrednih subjekata i da se još u toku studija uključe u proces rada. Paralelno sa osnovnom obrazovnom delatnošću škola je sve više razvijala saradnju kroz seminare i stručna usavršavanja sa drugim visokoškolskim obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

U tom smislu, najznačajnije aktivnosti Škole, odnosile su se na realizaciju projekta „Evaluacija i unapređenje obrazovnog procesa na Višoj ekonomskoj školi u Leskovcu – Škola za budućnost“. Ovaj projekat obuhvatio je evaluaciju studijskih programa Više ekonomske škole u Leskovcu i njihovo usklađivanje sa savremenim tendencijama u evropskom obrazovanju, kao i obezbeđenje kvalitetnijih prostorno tehničkih uslova rada. Projekat je realizovan u saradnji sa Vladom Kraljevine Norveške, Ministarstvom prosvete i nauke Republike Srbije i lokalnom samoupravom.

Uspešna realizacija projekta „Evaluacija i unapređenje obrazovnog procesa na Višoj ekonomskoj školi u Leskovcu – Škola za budućnost“ podrazumevala je i izgradnju nove školske zgrade Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac. Izgradnju školske zgrade pored resornog Ministarstva i lokalne samouprave, finansijski je podržala Kraljevina Norveške i to je najveća investicija koju je ova država finansirala na području naše zemlje.

Nova školska zgrada i kvalitetniji uslovi rada, omogućili su adekvatnije obrazovanje mladih i studiranje u matičnom regionu po nižim troškovima u odnosu na velike regionalne i univerzitetske centre, što je poboljšalo njihovo aktivno uključivanje u lokalne privredne i vanprivredne organizacije i institucije.

2007. godine Škola je akreditovana pod nazivom Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu i od tada izvodi studije prvog stepena (osnovne strukovne studije), u okviru tri studijska programa iz polja društveno humanističkih nauka, i to:
 

  • Finansije i bankarstvo
  • Menadžment u biznisu
  • Turizam i ugostiteljstvo

kao i specijalističke studije u okviru studijskog programa Poslovna ekonomija i menadžment.
2015. godine Škola je akreditovala i izvodi novi studijski program iz polja tehničko-tehnoloških nauka, Menadžment tehnologije hrane i gastronomije.

Ovakvim kontinuiranim radom na unapređenju nastavnih sadržaja, ali i ostalih obrazovnih aktivnosti, Škola teži da uspešno ostvari sledeće ciljeve:
 

  • obezbeđenje kvalitetnog obrazovanja baziranog na savremenim studijskim programima, u skladu sa tendencijama u evropskom obrazovanju, kao i aktivno učešće u regionalnom socio-ekonomskom razvoju kroz obrazovnu i izdavačku delatnost,
  • permanentno inoviranje i harmonizacija studijskih programa sa odgovarajućim studijskim programima u Evropi i svetu na bazi samoevaluacije;
  • permanentno unapređenje obrazovnog procesa bazirano na povećanju kompetencija nastavnika i saradnika i upotrebi savremenih nastavno-tehničkih sredstava i softverskih simulacija;
  • produbljivanje regionalne i međunarodne saradnje sa privrednim i obrazovnim organizacijama i institucijama putem organizovanja seminara, simpozijuma, konferencija i naučno-stručnih skupova;
  • aktivna podrška regionalnom socio-ekonomskom razvoju putem učešća u domaćim i inostranim projektima regionalnog socio-ekonomskog razvoja.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog