Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju pravo upisa na prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje (srednja stručna škola ili gimnazija) u trajanju od četiri godine.

 

Prijava na konkurs

Za prijavljivanje na konkurs potrebna su sledeća dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest meseci
  • Svedočanstvo o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi
  • Diploma o stečenom obrazovanju
  • Dokaz o uplati naknade (objavljene u konkursu) za prijemni ispit na žiro račun škole 840-1865666-30 šifra plaćanja 189 poziv na broj 32022
  • Uverenje o državljanstvu.

 

Prijemni ispit i rangiranje

Kandidat za upis na studije prvog stepena strukovnih studija, polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti (prijemni ispit) prema rasporedu i terminima objavljenim na oglasnoj tabli Škole i na način opisan u Konkursu za upis.

Rang liste se sačinjavaju prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvo- jiti najviše 100 bodova. Osnov za utvrđivanje redosleda kandidata, za upis na studije osnovnih strukovnih studija prvog stepena je opšti uspeh postignut u četvorogodišnjem srednjem obrazovanju i rezultat na prijemnom ispitu.

Po osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju, kandidat može osvojiti najmanje osam (8), a najviše dvadeset (20) bodova (zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima).

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti polaže se iz sledećih predmeta i donosi sledeći maksimalni broj bodova:

Način bodovanja Dizajn enterijera Grafički dizajn Mediji slike
Opšti uspeh iz srednje škole 20 20 20
Crtanje 15 15 15
Slikanje 15 15 15
Vizuelno oblikovanje 30 30 30
Test opšte informisanosti 20 20 20
Maksimalan broj bodova 100 100 100

 

Dokumenta za upis

Kandidati koji su stekli pravo upisa, potrebno je da pri upisu podnesu sledeće dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest meseci
  • Svedočanstvo o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi
  • Diploma o završenom maturskom ispitu
  • Indeks i dve fotografije 4,5 x 3,5 cm
  • Dva obrasca šv 20. 

Samofinansirajući studenti donose dokaz o uplati školarine, iznos školarine kao i način plaćanja biće naknadno objavljen u formi obaveštenja na oglasnoj tabli i sajtu škole.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: