Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Logopedija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Logopedija informacije

Osnovna odlika ljudi je komunikacija. Iako većina nas sposobnost komunikacije uzima kao nešto potpuno „jednostavno“, „normalno“, „podrazumevano“, sposobnost i proces komunikacije je daleko kompleksniji od svega navedenog. Da bi čovek uspešno vodio i najosnovniju komunikaciju, bilo verbalnim ili neverbalnim putem, mnoge „kockice se moraju poklopiti“. Zadatak logopeda je upravo rad na poklapanju kockica kod osobe. Ako je već došlo do nepoklapanja, logoped je tu da ih reogranizuje, ili u slučaju nemogućnosti njihove reorganizacije, predanim radom sa osobom podigne komunikativne sposobnosti na najviši mogući nivo u odnosu na postojeće mogućnosti.

Potreba za logopedima je oduvek postojala i uvek će postojati svuda u svetu. Istraživanja Američkog udruženja za govor, jezik i sluh (American Speech – Language – Hearing Association – ASHA – 2004) pokazuju učestalost govorno-jezičkih poremećaja do 35% na uzrastu do 5. godine života, što znači da bi u grupi od 3 deteta, jedno dete imalo potrebu za logopedskim tretmanom.

 

Osnovni cilj studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa je sticanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti govora, jezika, sluha i komunikacije, usvajanje veština neophodnih za realizaciju praktičnih aktivnosti, kao i razvijanje profesionalnog pristupa prema radu uz uvažavanje najviših etičkih standarda. Studijski program putem savremenog akademskog obrazovanja, pruža sticanje adekvatnih kompetencija budućih stručnjaka, neophodnih za nastavak školovanja na višem akademskom nivou obrazovanja  – master studije. 

 

Ishod studijskog programa

Po završetku osnovnih akademskih studija studenti poseduju specifična znanja, sposobnosti i veštine neophodne za sprovodjenje prevencije, ranog otkrivanja, procene i tretmana poremećaja u oblasti sluha, govora, jezika i komunikacije, kako kod osoba ometenih u razvoju, tako i kod osoba tipičnog razvoja, kao i posebna znanja i veštine za podsticanje govornog i jezičkog razvoja osoba sa urednim razvojem.

 

Da li ću se sa praktičnim delom profesije prvi put susresti tek nakon studija?

Ne, student se sa praktičnim delom profesije susreće u toku studija, jer se na studijskom programu posebna pažnja posvećuje vežbama na kojima studenti povezuju stečeno teorijsko znanje sa praktičnim aktivnostima i stiču veštine neophodne za uspešno obavljanje profesije diplomiranog logopeda.

Poseban cilj studijskog programa je razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata koji su neophodni za efikasan rad. Vrednost kritičkog i kreativnog razmišljanja posebno dolazi do izražaja u uspostavljanju poverenja klijenata.

Stručna praksa i praktičan rad moći će da se realizuju u nekoj od navedenih ustanova u zavisnosti od studijskog programa, trenutnih kapaciteta navedenih ustanova i želje studenta:

 • Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjem sluha “Dečija kuća”
 • Centar za sluh i govor – KCS
 • Logopedska ordinacija “Logomedika”
 • Predškolske ustanove grada Beograda
 • Osnovne škole grada Beograda

 

Koje zvanje dobijaju diplomirani studenti?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje diplomirani logoped, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Skraćeni naziv je dipl.logop.

 

Gde sve diplomirani logopedi mogu da rade?

S obzirom da studijski program karakteriše multidisciplinarnost, što studentima pruža mogućnost da pored specifičnih znanja i veština, steknu i opšta znanja iz oblasti medicinskih nauka, pedagoških, socioloških, lingvističkih, psiholoških čime se kvalifikuju za rad u raznorodnim oblastima i institucijama: u sistemu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savetovalištima); području vaspitanja i obrazovanja (kao stručni saradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za vaspitanje i obrazovanje), u sistemu socijalne zaštite (gerijatrijskim ustanovama, dečjim domovima, domovima za stara lica, dnevnim boravcima, službama pomoći u kući i ostalim oblicima zaštite na lokalnom nivou), posebnim ustanovama (centrima i specijalnim ustanovama za rehabilitaciju), naučno-istraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.) i privatnoj praksi.

Logopedija

Zbog toga je jedan od zadataka ovog studijskog programa da kod studenata razvije sposobnost za timski rad, kolegijalnost i samokritičnost.

Odnos između broja logopeda i broja stanovnika pokazuje da je jedan logoped zadužen za 20 000 stanovnika, što predstavlja disbalans između potrebe i objektivnog stanja i daje odgovor da su mogućnosti za rad velike, kako u državnom tako i u privatnom sektoru.

 

Predmeti

Logopedija predmeti
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog