Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Okupaciona terapija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Okupaciona terapija

Često, život zna da bude nepredvidiv i neočekivano pred ljude postavlja određene barijere koje ih onemogućuju u sprovođenju svakodnevnih, a zapravo najbitnijih životnih aktivnosti. Ove aktivnosti nazivamo okupacije, one su normalni, sastavni deo svakog našeg dana i, uglavnom, o njima ne razmišljamo – obavljamo ih mehanički. Ali nam upravo te aktivnosti, koje čine jedan naš običan dan, omogućuju kvalitet života koji živimo.

Cilj okupacione terapije je omogućiti svakom pojedincu aktivno učestvovanje u svakodnevnim aktivnostima i ispunjen život bez granica.

Za razliku od svih drugih vrsta terapija, u kojima je rad terapeuta usmeren ka „popravljanju određenog čovekovog dela“, okupacioni terapeut sagledava sve aspekte svog klijenta, ostvaruje sa njim partnerski odnos na kojem se temelji dalji rad na razvoju onih sposobnosti koje omogućavaju izvršavanje aktivnosti koje su klijentu bitne.

 

Osnovni cilj studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa je sticanje opštih i specifičnih znanja iz oblasti  okupacione terapije, usvajanje veština neophodnih za realizaciju praktičnih aktivnosti, kao i razvijanje profesionalnog pristupa prema radu uz uvažavanje najviših etičkih standarda. Studijski program putem savremenog akademskog obrazovanja, pruža sticanje adekvatnih kompetencija budućih terapeuta, neophodnih za nastavak školovanja na višem akademskom nivou obrazovanja  – master studije.

Okupaciona terapija

 

Ishod studijskog programa

Savremena vizija Okupacione terapije zasniva se na stvaranju novog i unapređenju postojećeg okruženja u kome će osobe sa različitim mogućnostima / sposobnostima živeti dostojanstveno. Savremeno koncipirana okupaciona terapija pomera težište sa smanjenja poremećaja ka prevenciji hendikepa i pružanju mogućnosti široke participacije, jer ako u bilo kom trenutku u nečijem životu (na rođenju ili kasnije), dođe do bolesti, povrede ili invaliditeta i spreči osobu da efikasno i nezavisno funkcioniše u jednoj ili više okupacionih oblasti, okupaciona terapija pruža intervenciju  koja pomaže u vraćanju funkcije, održavanju nivoa funkcionisanja, i/ili prevenciji očekivanih deficita do kojih može da dođe. Profesija okupacionog terapeuta i jeste da pomogne svojim korisnicima da uspešnije, funkcionalnije i nezavisnije učestvuju u životu. Takođe, kako dostignuća mnogih nauka, a posebno medicinske, utiču na povećanje kvaliteta života baby boomer population uloga okupacionog terapeuta postaje sve značajnija i to u pravcu pružanja pomoći i podrške da razvijaju strategije za što lakše i efikasnije obavljanje dnevnih aktivnosti i dostizanje optimalne nezavisnosti.

 

Da li ću se sa praktičnim delom profesije prvi put susresti tek nakon studija?

Ne, student se sa praktičnim delom profesije susreće u toku studija, jer se na studijskom programu  posebna pažnja posvećuje vežbama na kojima studenti povezuju stečeno teorijsko znanje sa praktičnim aktivnostima i stiču veštine neophodne za uspešno obavljanje profesije diplomiranog terapeuta.

Poseban cilj studijskog programa je razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti studenata koji su neophodni za efikasan rad. Vrednost kritičkog i kreativnog razmišljanja posebno dolazi do izražaja u uspostavljanju poverenja klijenata.

Stručna praksa i praktičan rad moći će da se realizuju u nekoj od navedenih ustanova u zavisnosti od studijskog programa, trenutnih kapaciteta navedenih ustanova i želje studenta:

 • Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjem sluha “Dečija kuća”
 • Centar za sluh i govor – KCS
 • Logopedska ordinacija “Logomedika”
 • Predškolske ustanove grada Beograda
 • Osnovne škole grada Beograda

 

Koje zvanje dobijaju diplomirani studenti?

Studijski program je iz polja društveno-humanističkih nauka, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije. Studenti dobijaju zvanje diplomirani terapeut, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva  (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 i 68/15).

Skraćeni naziv je dipl. terap.

 

Gde sve diplomirani terapeuti mogu da rade?

Diplomirani terapeuti se osposobljavaju da primenjuju znanja iz oblasti okupacione terapije u domovima zdravlja, bolnicama, centrima za medicinsku rehabilitaciju, neurološkim i psihijatrijskim klinikama i odeljenjima, klinikama ambulantnog tipa, zatim u  zavodima za habilitaciju i rehabilitaciju dece i omladine ometene u razvoju, zavodima za rehabilitaciju, banjama i klimatskim lečilištima, ustanovama za mentalno zdravlje i gerijatrijskim ustanovama, domovima za decu, domovima i centrima za stara lica, dnevnim boravcima, centrima za hronične bolesnike, domovima za invalidna lica, rezidencijalnim centrima za stara lica, zavodima za profesionalno osposobljavanje i ostalim oblicima zaštite na lokalnom nivou, vaspitno-obrazovnim ustanovama, zatvorskim ustanovama (centrima za maloletničku delinkvenciju, okružnim zatvorima), velikim radnim organizacijama proizvodnog i/ili neproizvodnog tipa, privatnoj praksi (rad na programima prevencije, planiranje odlaska u penziju, prilagođavanje poslova, prilagođavanje radnog mesta, prilagođavanje stambenih uslova) i nevladinim organizacijama.

Okupaciona terapija

Pored toga, studenti su osposobljeni za timski rad i rad u interkulturnom okruženju sa poznavanjem i uvažavanjem kulturoloških razlika. 

 

Da li u Srbiji ima posla za okupacione terapeute?

Zavodi za statistiku rada na evropskom, pa i svetskom nivou, predviđaju da će potreba zapošljavanja okupacionih terapeuta rasti mnogo brže od proseka, više od 29%, čime se stvaraju uslovi za  najmanjnje 32,800 novih radnih mesta  pre 2022. godine.

Okupaciona terapija

Koncepcija studijskog programa obuhvata raznorodne aktivnosti usmerene na sve uzraste, što buduće okupacione terapeute kvalifikuje za rad sa svim uzrasnim grupama u raznorodnim oblastima i institucijama koje su u sistemu socijalne i medicinske zaštite, ali i u vaspitno obrazovnim i institucijama pravosuđa, radnim organizacijama, nevladinom sektoru i kao samostalni profesionalci u okviru privatne delatnosti. 

 

Predmeti

Okupaciona terapija predmeti
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog