Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Socijalni rad

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Socijalni rad

U središtu misije socijalnog rada su principi socijalne pravde, ljudskih prava, kolektivne (društvene) odgovornosti, kao i poštovanje različitosti.

Pre svega, uloga stručnjaka iz domena socijalnog rada se ogleda u intervenciji kada se trenutna situacija na nivou osobe, porodice, grupe ili čitavog društva, smatra neophodnom u cilju poboljšanja i razvoja.

Socijalni rad

 

Osnovni cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa je da osposobi studente za profesionalno bavljenje socijalnim potrebama, životnim teškoćama i unapređenjem socijalnog položaja građana. Program studija je savremen, razvija veštine i metode u radu koje su potrebne u sadašnjem vremenu. Ciljevi su sticanje temeljnog razumevanja i posvećenost vrednostima socijalnog rada i etike kojom se rukovodi profesionalna praksa. Pored toga, diplomirani socijalni radnik treba da bude pripremljen za profesionalnu praksu, ali i da bude upoznat i osposobljen za primenu osnovnih metoda naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja.
 

Ishod studijskog programa

Nakon osnovnih akademskih studija socijalnog rada student pokazuje poznavanje osnova socijalne politike i društvenih procesa, sveobuhvatno poznavanje i razumevanje principa i faktora psihičkog razvoja čoveka kao jedinstvene ličnosti, ali i člana društva.
U službi korisnika socijalne zaštite, student je osposobljen da primenjuje osnovne teorije, metode i tehnike socijalnog rada uz poznavanje mandata i načina rada postojećih ustanova, organizacija i institucija. Takođe, stručnost diplomiranog studenta se ogleda u osposobljenosti za samostalno i timsko organizovanje i vođenje sveobuhvatne procene potreba, snaga i rizika pojedinca, porodice i zajednice. 

Usvojivši osnovne metode naučnog istraživanja i istraživanja ponašanja diplomirani student je osposobljen za doprinos nauci i nastavak školovanja – master studije.

Socijalni rad

 

Da li ću se sa praktičnim delom profesije prvi put susresti tek nakon studija?

Nastava je osmišljena tako da predavanja i vežbe budu komplementarni sa stručnom praksom u institucijama kao što su centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika, zavodi za vaspitanje dece i omladine, humanitarne organizacije, nevladine organizacije i udruženja putem kojih se građani i institucije mobilišu za različite vrste socijalnih aktivnosti. Cilj stručne prakse je da se studenti upoznaju sa načinom funkcionisanja, sadržajem delatnosti i programa različitih organizacija (u kojima se socijalni radnici mogu zapošljavati) i da razumeju procese saradnje sa drugim službama i lokalnom zajednicom. Studenti se na praksi angažuju uz stručnu podršku na realizaciji preventivnih i interventnih socijalnih mera i aktivnosti i stiču uvid u metode i tehnike stručnog i administrativnog rada u uspostavljanju poverenja klijenata.

Stručna praksa i praktičan rad moći će da se realizuju u nekoj od navedenih ustanova u zavisnosti od studijskog programa, trenutnih kapaciteta navedenih ustanova i želje studenta:

 • Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjem sluha „Dečija kuća”
 • Centar za sluh i govor – KCS
 • Logopedska ordinacija „Logomedika”
 • Predškolske ustanove grada Beograda
 • Osnovne škole grada Beograda

 

Koje zvanje dobijaju diplomirani studenti?

Studijski program Socijalni rad na osnovnim akademskim studijama pripada obrazovno-naučnoj oblasti političke nauke u polju društveno-humanističkih nauka. Studenti dobijaju zvanje diplomirani socijalni radnik, koje je definisano Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Skraćeni naziv je dipl. soc. rad.

 

Gde sve diplomirani socijalni radnici mogu da rade?

Socijalni radnici imaju širok dijapazon mogućnosti zapošljavanja u javnom, a sve više i u privatnom sektoru. Najveći broj se zapošljava u institucijama socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika, savetovališta za mlade, za brak i porodicu, u ustanovama i službama za stare, osobe sa invaliditetom i druge specijalne i društvene probleme), u ustanovama i službama zdravstvene delatnosti, u institucijama državne uprave i lokalne samouprave, u obrazovnim institucijama (kao deo specifičnih timova u školama, posebno u specijalnom vaspitanju i obrazovanju), u službama i ustanovama za zapošljavanje, u društveno-humanitarnim organizacijama, udruženjima građana i sl.

Studijski program socijalni rad je namenjen svima koji su zainteresovani za obrazovanje u delatnostima vezanim za: savetodavno preventivni rad (u školama, psihološkim savetovalištima, radnim organizacijama), organizovanje socijalnih akcija (u lokalnoj zajednici), vođenje socio-terapijskih klubova (klubovi za mlade, domovi za stara lica, zdravstvene službe, službe za bolesti zavisnosti), rad na vođenju slučaja (sa korisnicima u centru za socijalni rad), vođenje grupnog rada (zdravstvene službe, službe za bolesti zavisnosti, civilni sektor).

Socijalni rad

 

Da li u Srbiji ima posla za socijalne radnike?

Socijalni rad je nauka i struka koja se zasniva na znanjima iz oblasti prava, sociologije, psihologije, savetodavnog rada, pedagogije, menadžmenta, medicine i drugih srodnih nauka te, osim u centrima za socijalni rad i u ustanovama socijalne zaštite, u kojima već i postoji ozbiljan nedostatak socijalnih radnika, kao što smo već naveli, socijalni radnici imaju širok izbor institucija u kojima postoji potreba za ovim obrazovnim profilom. Takođe, savremeni model socijalne zaštite diktira otvaranje i razvijanje ovog oblika socijalnog rada. Ali ne treba izostaviti i činjenicu da profesija socijalne politike i socijalnih radnika ima sve više i u privatnom sektoru sa izgledima za samozapošljavanje.

 

Predmeti

Socijalni rad predmeti

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog