Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije - MPK

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis 2018/19

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije raspisala je konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2018/2019. godinu, i to na sledeće studijske programe:

 1. Menadžment trgovine i marketinga (115 studenata)
 2. Menadžment trgovine i marketinga  studije na daljinu (51 studenta)
 3. Menadžment poslovnih komunikacija (115 studenata)
 4. Menadžment u ugostiteljstvu (99 studenata)
 5. Preduzetništvo (66 studenata)
 6. Primenjena informatika (27 studenata)

Studije traju tri godine, a studenti stiču zvanje strukovni menadžer u oblasti završenog studijskog programa i strukovni informatičar.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs

Kandidati uz prijavu za upis prilažu:

 • diplomu i svedočanstva srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • tri fotografije dimenzija 3,5h4,5 cm.

 

Važni datumi

Dokumenta uz prijavu se mogu dostaviti do 29.06.2018. godine na adresu Visoke škole, ulica Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci.

Redosled kandidata za upis na studije se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju, a biće istaknut 02.07.2018. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najviše 40 bodova.

Kandidati polažu prijemni ispit dana 03.07.2018. godine u 10.00 časova. Na prijemnom ispitu kandidati mogu ostvariti najviše  60 bodova.

Rang lista kandidata biće objavljena 05.07.2018. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Mesto na rang listi kandidata utvrđuje se zbirom bodova iz srednje škole i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Prigovor na mesto na privremenoj rang listi, kandidat može podneti u roku od 24 časa od dana njenog isticanja na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 09.07.2018. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole

 

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom četvorogodišnjom ili trogodišnjuom srednjom školom i položenim prijemnim ispitom, dok drugu i treću godinu studija upisuju kandidati, koji su završili višu školu ili deo studija na srodnim visokoškolskim ustanovama, a na osnovu uverenja o položenim ispitima i diplome o završenoj višoj školi.

 

Potrebna dokumentacija za upis

Dokumenta za upis u Visoku školu strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije  Sremski Karlovci:

 • Diploma i svedočanstva o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 3 fotografije formata 3,5 x 4,5cm
 • ŠV-20 popunjen u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
 • Prijava za upis (dobija se u Studentskoj službi)
 • Ugovor o školovanju u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
 • Uverenje o položenim ispitima – za priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove.

 

Školarina

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 800 evra u dinarskoj protivvrednosti, a ostali troškovi se plaćaju saglasno Odluci o cenama određenih usluga od 09.03.2018. godine, br. 49/3.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: