Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis 2017/18 u drugom upisnom roku

Za upisu prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godini u drugom konkursnom roku ima 164 slobodnih mesta na akreditovanim studijskim programima prema sledećoj tabeli:

Studijski program

Broj slobodnih mesta za upis

 

Prijemni ispit

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta

AKREDITOVAN 2007., KAPK br. 612-00-1099/2006-04 od 30.04.2007. i ponovno AKREDITOVAN 2012., KAPK br. 612-00-00152/2012-04 od 08.06.2012.

37

(na srp. i mađ. jez.)

50

(na srp. i mađ. jeziku)

87

- provera govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti;

- test iz maternjeg jezika;

- test iz opšte kulture (informisanosti).

Trener u sportu

AKREDITOVAN 2010., KAPK, br. 612-00-2206/2009-04 od 17.09.2010.i ponovno AKREDITOVAN 2015., KAPK br. 612-00-02277/2014-04 od 03.04. 2015.

0

(na srp. jeziku)

31

(na srp. jeziku)

31

(na srp. jeziku)

- testiranje bazičnih motoričkih sposobnosti;

- provera praktičnog tehničkog znanja iz određenog sporta;

- test opšte kulture iz oblasti sporta;  

Strukovni nutricionista - dijetetičar

AKREDITOVAN 2013., KAPK br. 612-00-00257/2012-04 od 27.12.2013.

0

(na srp. jeziku)

13

(na srp. jeziku)

13

(na srp.  jeziku)

-  test iz biologije i hemije

 

Strukovna medicinska sestra

AKREDITOVAN 2015., KAPK, br. 612-00-01035/2014-04 od 19.06.2015.

0

(na srp. jeziku)

33

(na srp. jeziku)

33

(na srp.  jeziku)

-  test iz biologije

 

UKUPNO:

37

127

164

 

 

Konkursni rokovi

Drugi konkursni rok

 • Prijavljivanje kandidata: 04. i 05. septembra 2017. godine od 8 do 13 časova;
 • Provera muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti kandidata za upis na studijski program za obrazovanje strukovnih vaspitača 07. septembra 2017. godine od 9 časova;
 • Prijemni ispit u obliku testa iz opšte kulture – informisanosti kandidata za upis na studijski program za obrazovanje strukovnih vaspitača; polaganje testa iz opšte kulture sporta i provera sklonosti i sposobnosti, praktičnog znanja iz određenog sporta kandidata za upis na studijski program za obrazovanje trenera; polaganje testa iz biologije kandidata za upis na studijski program za obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara i strukovnih medicinskih sestara 11. septembra 2017. godine od 9 časova;
 • Prijemni ispit u obliku testa iz maternjeg jezika kandidata za upis na studijski program za obrazovanje strukovnih vaspitača, polaganje testa iz hemije kandidata za upis na studijski program za obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara 12. septembra 2017. godine od 9 časova;
 • Objavljivanje rezultata konkursa – preliminarna rang lista: 13. septembra 2017. godine do 12 časova na oglasnoj tabli i na sajtu Škole;
 • Objavljivanje rezultata konkursa – konačna rang lista: 17. septembra 2017. godine do 12 časova na oglasnoj tabli i na sajtu Škole;
 • Upis primljenih kandidata: 18. i 19. septembar 2017. godine od 8 do 13 časova i to: 
 • 18. septembra 2017. godine od 8 do 13 časova primljeni kandidati za upis na studijski program – strukovni vaspitač, trener i specijalista strukovni vaspitač;
 • 19. septembra 2017. godine od 8 do 13 časova primljeni kandidati za upis na studijski program – strukovni nutricionista dijetetičar i strukovna medicinska sestra.

 

Školarina

Školarina za studente na studijskom programu za obrazovanje strukovnih vaspitača iznosi 55.000,00 dinara i može se uplatiti u 4 jednake mesečne rate po 13.750,00 dinara.

Školarina za studente na studijskom programu za obrazovanje trenera u sportu iznosi 75.000,00 dinara i može da se uplati u 8 jednakih mesečnih rata po 9.375,00 dinara.

Školarina za studente na studijskom programu za obrazovanje strukovnih nutricionista –dijetetičara i strukovnih medicinskih sestara iznosi 95.000,00 dinara i može da se uplati u 8 jednakih mesečnih rata po 11.875,00 dinara.

 

Opšti uslovi za prijavu na konkurs

Na studijski program: Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta - mogu da konkurišu kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit koji se sastoji od:

 • Testa iz maternjeg jezika – gde se može osvojiti najviše 30 bodova,
 • Testa opšte kulture - gde se može osvojiti najviše 30 bodova,
 • Provere muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti.

Kandidati za prijavu na konkurs na studijski program za obrazovanje strukovnih vaspitača dece predškolskog uzrasta prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

 • Lična karta – na uvid,
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Diploma o završenoj srednjoj školi – overena fotokopija i original na uvid,
 • Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole – overena fotokopija i original na uvid,
 • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti sa mišljenjem logopeda;
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 2.000,00 dinara, proveru sklonosti i sposobnosti i polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na tekući račun škole 840-446666-88.

 

Na studijski program: Trener u sportu - mogu da konkurišu kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, koji se aktivno bave nekim individualnim ili ekipnim sportom najmanje dve godine i koji polože prijemni ispit koji se sastoji od:

 • Testa opšte kulture iz oblasti sporta – gde se može osvojiti najviše 20 bodova,
 • Provere praktičnog i tehničkog znanja iz određene sportske grane – gde se može osvojiti najviše 20 bodova,
 • Testa bazičnih motoričkih sposobnosti – gde se može osvojiti najviše 20 bodova.

Kandidati za prijavu na konkurs na studijski program za obrazovanje trenera u sportu prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenata:

 • Lična karta – na uvid,
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Diploma o završenoj srednjoj školi – overena fotokopija i original na uvid,
 • Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole – overena fotokopija i original na uvid,
 • Potvrdu sportskog kluba o bavljenju odgovarajućim sportom najmanje dve godine,
 • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (iz Sportske ambulante)
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 2.000,00 dinara, proveru sklonosti i sposobnosti i polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na tekući račun škole 840-446666-88.

 

Na studijski program: Strukovni nutricionista-dijetetičar - mogu da konkurišu kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit koji se sastoji od:

 • Testa iz biologije – gde se može osvojiti najviše 40 bodova,
 • Testa iz hemije - gde se može osvojiti najviše 20 bodova.

Kandidati za prijavu na konkurs na studijski program za obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

 • Lična karta – na uvid,
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Diploma o završenoj srednjoj školi – overena fotokopija i original na uvid,
 • Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole – overena fotokopija i original na uvid,
 • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 2.000,00 dinara, proveru sklonosti i sposobnosti i polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na tekući račun škole 840-446666-88.

 

Na studijski program: Strukovna medicinska sestra - mogu da konkurišu kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit koji se sastoji od:

 • Testa iz biologije – gde se može osvojiti najviše 60 bodova.

Kandidati za prijavu na konkurs na studijski program za obrazovanje strukovnih medicinskih sestara prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

 • Lična karta – na uvid,
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Diploma o završenoj srednjoj školi – overena fotokopija i original na uvid,
 • Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole – overena fotokopija i original na uvid,
 • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 2.000,00 dinara, proveru sklonosti i sposobnosti i polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na tekući račun škole 840-446666-88.

 

Dokumenta za upis

Kandidati prilikom upisa na studijske programe osnovnih strukovnih studija podnose sledeća dokumenata:

 • dve fotografije 3,5h4,5 sm;
 • dokaz o uplati naknade za troškove upisa studijske godine i osiguranja u iznosu od 4.000,00 dinara na tekući račun škole 840-446666-88 i prve rate školarine,
 • indeks i obrazac ŠV-20 - dobijaju se u Školi.

 

Ostale informacije u vezi konkursa možete naći ovde, putem oglasne table u Školi ili na telefon 024/547-870 i 024/547-860.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: