Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Master strukovne studije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Kikinda

Studijski program 

Knjiga predmeta 

ŠKOLSKA 2020/2021. GODINA

DRŽAVNA, AKREDITOVANA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI

SA TRADICIJOM OD PREKO 60 GODINA

U P I S U J E
2. GENERACIJU STUDENATA NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE DRUGOG STEPENA

USLOVI ZA UPIS

Za upis na master strukovne studije mogu da konkurišu kandidati koji imaju završenu Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, kao i studenti koji su završili druge studije iz oblasti društveno-humanističkih nauka, i završetkom studija ostvarili najmanje 180 ESPB. Na master strukovne studije može konkurisati i lice koje je završilo specijalističke strukovne studije drugog stepena, sa najmanje 240 ESPB.

Merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata na studijski program Strukovni master vaspitač su prosečna ocena na završenim prethodnim nivoima studija (zaokružena na dve decimale) i dužina studiranja, tako da prednost prilikom upisa imaju kandidati sa višom prosečnom ocenom na završenim prethodnim nivoima studija, a u slučaju da dva kandidata imaju istu prosečnu ocenu prednost ima kandidat koji je u kraćem roku završio prethodni nivo studija.

Nastavno-stručno veće Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi donelo je odluku o ekvivalenciji studijskog programa - Specijalističke strukovne studije i prenosu ESPB bodova na studijskom programu Master strukovne studije za sve studente koji su Specijalističke strukovne strukovne studije drugog stepena (akreditovane 2009. i 2014. godine ) završili u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, a prijavljeni su za upis na 2. godinu studijskog programa - Master strukovne studije.
Kandidati koji nisu završili Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, dostavljaju uverenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi i studijski program po kojem su završili studije. Veće master studija odlučiće o sadržaju eventualnog diferencijalnog ispita.
STUDENTI SAMI SNOSE TROŠKOVE STUDIRANjA - ŠKOLARINA IZNOSI 70.000,00 dinara.
Školarina se može plaćati u 8 (osam) jednakih mesečnih rata

STUDIJSKI PROGRAM
RASPORED PREDMETA PO SEMESTRIMA:

1. Semestar (student polaže 3 obavezna, 1 od 3 izborna predmeta i realizuje stručnu praksu)

 • Metodologija istraživanja (3+3) OBAVEZNI
 • Holistički pristup u psihomotornom razvoju predškolskog deteta (3+3) OBAVEZNI
 • Psihologija dece sa posebnim potrebama (3+3) OBAVEZNI
 • Dete i mediji (2+2) IZBORNI
 • Tradicija u praksi predškolskog deteta (2+2) IZBORNI
 • Savremeni metodički pravci u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (2+2) IZBORNI
 • Stručna praksa (45 časova)

2. Semestar (student polaže 3 obavezna, 1 od 3 izborna predmeta i realizuje stručnu praksu)

 • Aktivnosti predškolskog deteta u prirodnoj i društvenoj sredini (2+2) OBAVEZNI
 • Priprema dece sa smetnjama u razvoju za polazak u školu (2+2) OBAVEZNI
 • Akademsko pisanje (3+3) OBAVEZNI
 • Praćenje razvoja i planiranje vaspitno-obrazovnog rada za decu sa smetnjama u razvoju (2+2) IZBORNI
 • Kineziterapija u radu sa decom predškolskog uzrasta (2+2) IZBORNI
 • Intermedijalnost u književnim sadržajima za decu predškolskog uzrasta (2+2) IZBORNI
 • Stručna praksa (45 časova)

3. Semestar (student polaže 3 obavezna, 1 od 3 izborna predmeta i realizuje stručnu praksu)

 • Didaktičko – metodičke perspektive u praksi rada vaspitača (3+3) OBAVEZNI
 • Dečja kreativnost u svetu umetnosti i kulture (2+2) OBAVEZNI
 • Akademski engleski jezik (3+3) OBAVEZNI
 • Igra kao centar predškolskog kurikuluma (2+2) IZBORNI
 • Muzička kultura i predškolsko dete (2+2) IZBORNI
 • Sistemi upravljanja u obrazovanju (2+2) IZBORNI
 • Stručna praksa (90 časova)

4. Semestar (student izrađuje stručno istraživački rad)

 • Stručno istraživački rad (0+20)
 • Master rad (20 časova)

KONKURS, USLOVI ZA UPIS NA VISOKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI, BIĆE OBJAVLjENI NA SAJTU ŠKOLE www.vaspitacka.edu.rs
ZA SVE INFORMACIJE POZVATI: Tel/faks: 0230/422-423
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog