Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

skola
 

Konačnu rang-listu kandidata, nakon junskog konkursnog roka, možete pogledati ovde. 

INFORMACIJE O UPISU STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

1. OPŠTI USLOVI
Za upis u prvu godinu studija studijskog programa Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta mogu konkurisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju a za studijski program Strukovni vaspitač za tradicionalne igre mogu konkurisati i kandidati koji imaju srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju.

2. POSEBNI USLOVI
Svi kandidati pre polaganja prijemnog ispita podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti. Rezultati postignuti na ovoj proveri imaju eliminatorni karakter. Ispunjenost posebnih uslova u pogledu fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu:
- posebnog ispita
- lekarskog uverenja
- uverenja od logopeda o govornim sposobnostima kandidata.

3. PRIJEMNI ISPIT
Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit, test iz opšte kulture-informisanosti. Kandidati prolaze proveru fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti te je potrebno da ponesu i opremu za fizičko vaspitanje.

4. MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA
Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na visoku školu vrši se na osnovu:
- opšteg uspeha postignutog u prethodnom obrazovanju
- rezultata postignutih na prijemnom ispitu

Izbor kandidata vrši se prema zbiru bodova koje ostvare na osnovu uspeha u srednjem
obrazovanju i uspeha na prijemnom ispitu.
a. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva
četiri razreda množi sa dva, pa je najmanji mogući broj bodova 16, a najveći 40 bodova. Kod
trogodišnjeg srednjeg obrazovanja uspeh u trećoj godini računa se dva puta.
b. Rezultati prijemnog ispita ocenjuju se od 0 do 60 bodova.

5. NAČIN IZBORA KANDIDATA
Izbor kandidata obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i opšteg uspeha postignutom u srednjem obrazovanju, a na osnovu rang-liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Za upis na studije utvrđuje se jedinstvena rang-lista, a mesto na rang-listi određuje da li se student finansira iz budžeta ili sam plaća školarinu. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom za visoku strukovnu školu i ima više od 51 boda. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Pri izboru kandidata uzimaju se u obzir samo dokazi koji su visokoj strukovnoj školi podneti u roku predviđenom za prijavljivanje na konkurs. U slučaju kada se kandidati ne mogu razlikovati po ovim merilima odluku o njihovom izboru i upisu donosi organ visoke strukovne škole nadležan za sprovođenje konkursa. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, škola će upisati, umesto njega, drugog kanditata prema redosledu na jedinstvenoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Ukoliko za studijski program koji je utvrđen konkursom bude prijavljen broj kandidata koji je manji od 15 kandidata, Direktor može doneti odluku da se za tu školsku godinu ne organizuje
nastava na tom studijskom programu. Ukoliko postoji nedovoljan broj prijavljenih kandidata na određeni studijski program iz prethodnog stava, Škola će kandidatima omogućiti da konkurišu za upis na studijski program na kojem postoji dovoljan broj zainteresovanih kandidata.

6. OSTALI USLOVI
Konkurs za upis studenata sprovodi komisija visoke strukovne škole. Komisija utvrđuje
redosled kandidata na rang-listi i na oglasnoj tabli ističe koji su kandidati primljeni, a
koji nisu. Učesnik konkursa koji smatra da konkurs nije sproveden na utvrđen način i da su
njegova prava povređena može podneti prigovor direktoru škole u roku od tri dana od dana
objavljivanja privremene rang-liste, a direktor donosi rešenje o prigovoru u roku od tri
dana od dana podnošenja prigovora.

7. DOKUMENTA ZA PRIJAVLjIVANjE I UPIS
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije dokumenata, ali je neophodno
podneti na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

Dokumenta za prijavu:
1. prijavni list (dobija se u školi)
2. svedočanstva svih razreda prethodnog srednjeg obrazovanja
3. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
4. izvod iz matične knjige rođenih ili očitana lična karta
5. dokaz o uplati naknade za proveru sklonosti i sposobnosti i za polaganje
klasifikacionog ispita ( 8.000,00 dinara )
6. lekarsko uverenje ( od Medicine rada )
7. uverenje od logopeda o govornim sposobnostima kandidata

Kandidati su obavezni da prilikom prijave i polaganja ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.
Studenti koji studiraju uz rad ili koji iz drugog razloga nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu  studiraju po posebnom Planu izvođenja nastave (nastava se realizuje subotom)

Visina školarine za školsku godinu, za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 48.000dinara. Školarina se može platiti u osam jednakih mesečnih rata. SVE UPLATE VRŠE SE NA VŠSSOV U KIKINDI, KIKINDA, T.R. 840-657666-13

 

 

KONKURS I  BROJ BUDžETSKIH MESTA BIĆE OBJAVLjENI NA SAJTU ŠKOLE  www.vaspitacka.edu.rs

ZA SVE INFORMACIJE POZVATI: Tel/faks: 0230/422-423


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: