Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola vojnomedicinske akademije

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi konkursa

  • da su državljani Republike Srbije;
  • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
  • da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.

 

Posebni uslovi konkursa

  • da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
  • da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko- zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: