Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
za školsku 2015/2016. godinu vrši

U P I S

U I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

 •    300 samofinansirajućih studenata u sedištu - Beograd
 •    30 samofinansirajućih studenata van sedišta - Jagodina
 •    30 samofinansirajućih studenata van sedišta - Loznica
 •    30 samofinansirajućih studenata van sedišta - Čačak

Studijski program:  POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO
Godišnja školarina za osnovne akademske studije iznosi  1.000,00  EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Plaćanje se može vršiti i u 10 mesečnih  rata.
Za jednokratnu uplatu do septembra 2015. godine odobren je popust od 10%.

USLOVI KONKURSA:

 • Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje, kao i studenti drugih fakulteta, visokih i viših škola.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA:

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (maksimum 40 bodova) prijemni ispit (maksimum 60 bodova)

POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Redosled: rangiranje kandidata utvrđivaće se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja i rezultata na prijemnom ispitu. 

 • Podnošenje dokumenata na konkurs do 14.07.2015. god. svakog radnog dana od 10 do17 časova 
 • Prijemni ispit 15.07.2015. god. sa početkom u 16 časova, a prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu škole
 • Objavljivanje rang liste 22.07.2015. god. u 12 časova na oglasnoj tabli i sajtu škole 
 • Upis primljenih kandidata je od 29.07.2015. god. od 10 do17 časova 

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED

 • Lice koje konkuriše za upis ima pravo na žalbu na utvrđeni redosled kandidata.
 • Žalba se u pisanom obliku podnosi direktoru, preko sekretarijata škole, u roku od 48 časova od objavljivanja rang liste kandidata.
 • Direktor donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata po prijemu žalbe.

Nakon odlučivanja direktora po žalbama škola utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu.

PRAVO NA UPIS

 • Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:
Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu,
 • fotokopiju lične karte,
 • dve fotografije formata 3,5h4,5 cm,
 • original izvoda iz matične knjige rođenih, 
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita od  2.500,00 din.

(uplata se vrši na blagajni škole ili na tekući račun).

Prijemni ispit

Osnovne akademske studije

Kako bi vam olakšali pripremu za upis u našu školu, spremili smo vam primere testova od prošlih godina.

Test se sastoji iz 30 pitanja. Pitanja su prilagođena srednjoškolskim nastavnim programima ekonomskog usmerenja. Tačan odgovor se boduje sa 2 boda (jer svako pitanje od ponuđena četiri ima dva tačna odgovora), što znači da je maksimalano moguće sakupiti 60 bodova. Negativnih poena nema. Potrebno je zaokružiti tačne odgovore, a sve ispravke, kao i pitanja kod kojih se jasno ne vidi šta je zaokruženo, se ne boduju.

Primere prijemnog ispita možete preuzeti ovde:

PRIMER 1

PRIMER 2


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: