Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka strukovna škola za preduzetništvo

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

#TOPEDUKACIJA : BEZBEDNOST I EKONOMIJA
www.vssp.edu.rs, Facebook/VSSP
011/218-00-60, 218-00-40, 3282-815

DRUGI UPISNI ROK – osnovne studije –

Besplatan prijemni ispit i upis

važni datumi:

Prijava kandidata

do 31.08.2014.

putem emaila studentskasluzba@vssp.edu.rs ili lično u prostorijama Škole, svakim radnim danom od 10 do 16 časova

Prijem dokumenata

01. i 02.09.2014.2014.

od 10 do 16 časova u prostorijama Škole

Termini polaganja prijemnog ispita

04., i 05.09.2014.

Privremena rang lista

08.09.2014.

oglasna tabla Škole

Podnošenje prigovora na privremenu rang listu

09.09.2014.

 

Konačna Rang lista

12.09.2014.

oglasna tabla Škole

Upis (potpisivanje Ugovora o školovanju i uplata prve rate školarine)

od 15.09. do 20.09.2014.

svakim radnim danom od 10 do 16 časova u Studentskoj službi

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a na osnovu čl. 83 (Službeni glasnik RS br. 76/05)

Visoka strukovna škola za preduzetništvo raspisuje dana 22.08.2014. godine

KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK 2014/15

za upis 103 studenta u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2014/15. godine za sticanje zvanja Strukovnog menadžera u bezbednosti na studijskom programu: Menadžment bezbednosti (26), Strukovnog menadžera na studijskom programu: Menadžment prodaje (39) ili Menadžment i biznis (38)

USLOVI ZA UPIS:

  • završeno srednje obrazovanje
  • položen prijemni ispit za kandidate sa završenom srednjom školom (kandidati sa završenom gimnazijom ne polažu prijemni ispit)
  • za upis u drugu godinu studija stečen uslov za upis druge godine studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi sličnog profila i položeni dopunski ispiti određeni od strane Škole
  • za upis u treću godinu studija završena viša škola sličnog profila ili stečen uslov za upis treće godine studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi sličnog profila i položeni dopunski ispiti određeni od strane Škole

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA:

opšti uspeh u srednjem obrazovanju i rezultat na prijemnom ispitu

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA:

  • prijava kandidata
  • podnošenje dokumenata (diplome i svedočanstva iz srednje škole/gimnazije, izvod iz matične knjige rođenih (trajni ili ne stariji od 6 meseci), 2 fotografije (3,5x4,5cm), diploma o završenoj višoj školi, uverenje o položenim ispitima)

ŠKOLARINA: Godišnja školarina iznosi 1290 evra u 10 rata i obuhvata: priručnike/udžbenike za svaki predmet u elektronskom obliku, predavanja, vežbe, konsultacije, stručnu praksu, korišćenje biblioteke i interneta u Školi, prvo obavljanje ispita i prvo ponavljanje istog ispita za određen predmet. Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate. Prva rata školarine se plaća po potpisivanju Ugovora o školovanju.

Detaljnija obaveštenja o uslovima upisa studenata mogu se dobiti na telefone

 

011/218-00-60, 3282-815 od 10.00 - 16.00 časova svakim radnim danom ili na email: studentskasluzba@vssp.edu.rs

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: