Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka strukovna turistička škola u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih studija, školske 2017/2018. godine na studijski program Ekonomija i turizam, Škola će upisati ukupno 400 studenata:

 • 110 studenata koji se finansiraju iz budzeta i
 • 290 studenata koji plaćaju školarinu.

Na prvu godinu studija mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. 

Kandidati za upis u školu polažu prijemni ispit iz:

 1. Jednog stranog jezika (po izboru kandidata)
  • Engleski jezik
  • Nemački jezik
  • Francuski jezik
  • Ruski jezik 
 2.  Jednog od stručnih predmeta (po izboru kandidata)
  • Ekonomika turizma i Agencijsko i hotelijersko poslovanje
  • Geografija
  • Osnovi ekonomije

Glavni strani jezik (Jezik A), koji studenti pohađaju tokom studija je jezik koji su polagali na prijemnom ispitu.

 

Dokumenta koja se podnose uz prijavu na konkurs

Dokumenta koja se podnose prilikom prijave na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju fotokopije ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
 • izvod iz matične knjige rođenih.
 • državljanstvo Republike Srbije.

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a

Račun broj: 840-2056666-09

Uplatnica - Visoka turistička škola

Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

 

Pitanja za prijemni 2016. 

Literaturu za prijemni ispit možete naći ovde.

 

Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin. 

Strani državljanin plaća školarinu u iznosu od 1200 evra, u dinarskoj protivvrednosti. 

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose priznatu diplomu o zvršenom srednjem obrazovanju. 

Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu priznata dokumenta i sledeće dokaze:

 • da su zdravstveno osigurani,
 • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlašćene institucije.

Pripadnici Srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se školovati u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije.

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu da je nostrifikacija započeta. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u ovom smislu su: Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora.

Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju overenom pisanom izjavom.

 

Dokumenta za upis

Dokumenta koja se podnose prilikom prijave na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 1. Originalna dokumenta
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • državljanstvo Republike Srbije (ako nije trajno, da ne bude starije od 6 meseci),
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. Dva obrasca ŠV-20 (kupuju se u Školi)
 3. Indeks (kupuje se u Školi)
 4. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
 5. Dokaz o uplati naknade za troškove upisa u iznosu od 3500 dinara (indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje)
 6. Dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju.  

VISINA ŠKOLARINE: 

- za domaće državljane iznosi 60.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja pet rata.

 1. rata prilikom upisa - 20.000,00
 2. rata do 31.10.2016. - 10.000,00
 3. rata do 30.11.2016. - 10.000,00
 4. rata do 31.01.2017. - 10.000,00
 5. rata do 28.02.2017. - 10.000,00 

Školarina za strane državljane iznosi 1200 evra, u dinarskoj protivvrednosti. 

 

Upis diplomiranih studenata škole

Diplomirani studenti Škole mogu se obratiti sa zahtevom da se utvrdi da ranije stečeno više obrazovanje i stručni naziv Ekonomista za turizam odgovara stečenom visokom obrazovanju, nakon završenih osnovnih strukovnih studija i stručnom nazivu Strukovni ekonomista, iz oblasti ekonomskih nauka, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Diplomirani studenti upisuju se u treću godinu studija i polažu razliku ispita, u zavisnosti od nastavnog plana i programa po kome su diplomirali:

I. Studenti koji su upisani i diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 2005/2006. godine i školske 2006/2007. godine

Obavezni su da polože:

I. Iz treće godine studija: Obavezni predmet

 1. Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda

II. Iz treće godine studija: Izborni predmet (jedan od tri navedena)

 1. Elektronsko poslovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

II. Studenti koji su upisani i diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 2000/2001. godine zaključno sa školskom 2004/2005. godinom

Obavezni su da polože: I. Iz druge godine studija: Izborni predmet (jedan od tri navedena)

 1. Poslovno komuniciranje
 2. Selektivni oblici turizma
 3. Zaštita životne sredine i turizam

II. Iz treće godine studija obavezni predmet

 1. Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda
Izborni predmet (jedan od tri navedena)
 1. Elektronsko polsovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske Unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

III. Studenti koji su upisani i diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 1993/1994. godine, zaključno sa školskom 1999/2000. godinom

Obavezni su da polože: I. Iz druge godine studija: Izborni predmet (jedan od tri navedena)

 1. Poslovno komuniciranje
 2. Selektivni oblici turizma
 3. Zaštita životne sredine i turizam
II. Iz treće godine studija: Obavezni predmeti
 1. Menadžment turističke destinacije i
 2. Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda
Izborni predmeti (jedan od tri navedena)
 1. Elektronsko poslovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

IV. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 1992/1993. godine i generacije koje su diplomirale pre te školske godine

Uslove upisa u svakom pojedinačnom slučaju, utvrđuje direktor Škole, posebno upoređujući nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu usklađenost sa studijskim programom Ekonomija i turizam

Studentima koji diplomiraju na studijskom programu Ekonomija i turizam može se izdati nova diploma samo ako se ranije izdata diploma oglasi nevažećom.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: