Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu upisuje studente na sledeće studijske programe:

 

Opšti uslovi upisa

U prvu godinu studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijemni ispit i izbor kandidata

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz matematike.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

 • Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
 • Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
 • Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

 

Prijava na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • diplomu o položenom maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro račun Škole broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.
 • kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

 

Upis

Kandidati koji steknu pravo na upis, za upis podnose:

 • originalnu diplomu,
 • originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih i kopiju lične karte ako je sa čipom - pročitanu,
 • dve fotografije formata 4,5x3,5 cm - semestralnu uplatu 2.000,00 dinara na žiro račun Škole (za indeks, ŠV obrasce i osiguranje),
 • kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 din. na žiro račun Škole, broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041, (ukupan iznos školarine je 60.000 dinara koja može da se plati u 10 rata). Za strane državljane školarina iznosi 1.000 evra.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: