Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

KONKURS ZA UPIS U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU NA OSNOVNE I MASTER STUDIJE – drugi upisni rok

Osnovne strukovne studije – Drugi upisni rok

Master strukovne studije – Drugi upisni rok

Postanite naš student - prvi upisni rok

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu objavljuje konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2020/2021. godini u prvom upisnom roku.

Obaveštenje za upis studenata u prvu godinu studija 2020/2021 možete pogledati ovde.

Konačnu rang-listu nakon prvog upisnog roka možete pogledati ovde

Srednjoškolci, obrazovanje nema granice! Prijavite se za neki od naših studijskih programa:

 

Odsek

 

Studijski program

Broj studenata

Budžet

Plaćaju školarinu

Ukupno

Mašinski

Mašinsko inženjerstvo

15

20

35

Drumski saobraćaj

12

18

30

Grafički

Grafičko inženjerstvo i dizajn

19

31

50

Dizajn industrijskih proizvoda

10

20

30

Zaštita

Zaštita od katastrofalnih događaja  i požara

14

36

50

Zaštita na radu

15

25

40

Zaštita životne sredine

10

20

30

Elektrotehnički

Elektrotehnika

20

30

50

Informacione tehnologije

40

80

120

VEB dizajn

15

25

40

Ukupno

 

170

305

475

 

PRVI UPISNI ROK
1. Prijavljivanje kandidata: 23, 24. i 25. juna 2020. godine od 9.00 do 13.00 časova
2. Prijemni ispit: 26. juna 2020. godine
3. Privremena rang lista: 26. juna 2020. godine
4. Konačna rang lista: 30. juna 2020. godine
5. Upis na budžet: 1. i 2. jula 2020. godine od 9.00 do 13.00 časova
6. Upis na samofinansiranje: 3. i 4. jula 2020. godine od 9.00 do 13.00 časova

DRUGI UPISNI ROK
1. Prijavljivanje kandidata na konkurs 7. septembra 2020. godine od 9.00 do 13.00 časova
2. Prijemni ispit: 8. septembra 2020. godine
3. Privremena rang lista: 8. septembra 2020. godine
4. Konačna rang lista: 10. septembra 2020. godine
5. Upis studenata: 11. septembra 2020. godine od 9.00 do 13.00 časova

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Kandidat za upis u Školu podnosi prijavu za učešće na Konkursu na kojoj bira maksimalno šest željenih studijskih programa tako što uz njihove nazive upisuje brojeve od 1 do 6, vodeći računa o redosledu želja za budžet i samofinansiranje.

U prvu godinu studija može se prijaviti kandidat koji ima završeno srednje trogodišnje i četvorogodišnje obrazovanje. Ako je srednje obrazovanje stečeno u inostranstvu, diploma o stečenom obrazovanju mora biti nostrifikovana. Priznavanje strane diplome o završenom srednjem obrazovanju vrši Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16), kome kandidat podnosi molbu sa orginalnom diplomom i tri
primerka prevoda diplome od ovlašćenog prevodioca.
Strani državljanin se može upisati u Školu ako poznaje srpski jezik.
Strani državljanin se može upisati samo u statusu studenta koji plaća školarinu, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije uređeno.

PRIJAVA KANDIDATA

Pored popunjene prijave, koju dobija u Školi, kandidat prilaže fotokopije sledećih dokumenata, a originale donosi na uvid:
1. Svedočanstva svih razreda i diplomu srednje škole;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Uverenje o državljanstvu ili Zahtev za prijem u državljanstvo;
4. Dokaz o uplati troškova polaganja prijemnog ispita.

Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 7.000,00 dinara za sledeće studijske programe:

 • Mašinsko inženjerstvo
 • Drumski saobraćaj
 • Zaštita od katastrofalnih događaja i požara
 • Zaštita na radu
 • Zaštita životne sredine
 • Informacione tehnologije
 • Elektrotehnika
 • Veb dizajn

Troškovi polaganja prijemnog ispita, u koje su uključeni i troškovi polaganja ispita provere sklonosti za odgovarajući studijski program koji se polaže kao praktični deo prijemnog ispita, iznose 10.000,00 dinara:

 • Grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Dizajn industrijskih proizvoda

Pre polaganja prijemnog ispita na oglasnoj tabli Škole biće istaknut spisak kandidata sa unetim prosečnim ocenama iz srednje škole, sačinjen na osnovu priloženih dokumenata. Ukoliko podaci i ocene iz srednje škole nisu tačno uneti, kandidat nepravilnost odmah
prijavljuje studenskoj službi Škole.

Šta se polaže na prijemnom ispitu

Prijemni ispit se polaže u obliku testa opšteg i stručnog znanja za sve studijske programe, a kandidati koji su konkurisali za studijske programe Grafičko inženjerstvo i dizajn i Dizajn industrijskih proizvoda pored testa opšteg i stručnog znanja polažu i ispit iz provere sklonosti koji se polaže kao praktični deo prijemnog ispita.
Test opšteg i stručnog znanja ima 30 pitanja, a svaki tačan odgovor donosi 2 poena, odnosno 1,33 poena na studijskim programima Grafički inženjerstvo i dizajn i Dizajn industrijskih proizvoda.

Pitanja su iz sledećih oblasti: matematika, fizika, hemija, grafičko
inženjerstvo,primenjene umetnosti i dizajn i računarstvo.

 

Opšti uslovi upisa na osnovne strukovne studije

1. Pravo upisa u školu stiče kandidat koji je na konačnoj rang listi rangiran u okviru
broja utvrđenog za upis na određeni studijski program.
2. Kandidati na upis podnose originalna dokumenta:

 • Svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uverenje o državljanstvu ili Zahtev za prijem u državljanstvo;
 • Dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm;
 • Upisni materijal (kupuje se u skriptarnici Škole po ceni od 2.000,00 dinara, a sadrži:obrazac ŠV-20, obrazac za evidentiranje podataka, indeks, publikaciju Vodič za sve tri godine studija, triuverenja o statusu studenta, izjave i druga obaveštenja studentima);
 • Uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara za troškove upisa, materijalne troškove, troškove osiguranja studenata i druge troškove;
 • Uplatnicu na ime školarine–samo za studente koji se upisuju u statusu studenta koji plaćaju školarinu.

3. Kandidati koji su na ranglisti stekli pravo na upis upisuju se u za to određenom roku.
4. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, pravo upisa
stiče sledeći kandidat sa rang liste(ispod crte), koji je prešao prag, u okviru kvote
utvrđenom odlukom o upisu i konkursu.
5. Ako se kandidati koji su na rang listi za budžet ne upišu u predviđenom roku, smatra se
da su odustali od upisa i Škola će na njihovo mesto upisati kandidate po redosledu sa
rang liste kandidata koji sami plaćaju školarinu.
6. Poslednjeg dana upisa, posle 13.00 časova, kandidati koji se nisu upisali ili nisu
ostvarili pravo upisa ili su bili preko kvote određene Konkursom, mogu se molbom
upisati na rang listu studijskog programa gde nije bilo dovoljno upisanih kandidata.
Molbe se podnose poslednjeg dana upisa 06.07.2019. godine od 13.00 do 14.00 časova u 
5
kancelariji za prijem pošte Škole. Rangiranje i upis ovih kandidata se obavlja istog
dana.
7. Ukoliko se u prvom upisnom roku ne popune sva mesta, Škola će za preostala mesta
raspisati drugi upisni rok.
8. Drugi upisni rok sprovodi se na isti način kao i prvi upisni rok.
9. Student upisan na teret budžeta može samo jednom biti upisan u tom statusu na istom
nivou studija.
10. Upisom u Školu kandidat stiče status studenta.

ŠKOLARINA

Školarina za studente koji plaćaju školarinu
Za studijske programe:

 • Mašinsko inženjerstvo
 • Drumski saobraćaj
 • Zaštita od katastrofalnih događaja i požara
 • Zaštita na radu
 • Zaštita životne sredine
 • Elektrotehnika

školarina se određuje na osnovu vrednosti jednog boda od 1.135 dinara, puta broj ESPB svakog prijavljenog predmeta, što za najmanje 37 ESPB iznosi 41.995,00 dinara, a za 60 ESPB iznosi 68.100,00 dinara.

Prilikom upisa studenti kojima je ukupna školarina 68.100,00 dinara, dužni su da uplate prvu ratu u iznosu od 23.100,00 dinara, a ostale rate biće regulisane ugovorom.

Za studijske programe:

 • Informacione tehnologije
 • Grafički inženjerstvo i dizajn
 • Dizajn industrijskih proizvoda
 • Veb dizajn

školarina se određuje na osnovu vrednosti boda od 1.417 dinara puta broj ESPB svakog prijavljenog predmeta, što za 37 ESPB iznosi 52.429,00 dinara, a za 60 ESPB iznosi 85.020,00 dinara.

Prilikom upisa studenti kojima je ukupna školarina 85.020,00 dinara, dužni su da uplate prvu ratu u iznosu od 28.020,00 dinara, a ostale rate biće regulisane ugovorom.
 

Način plaćanja školarine

Prilikom upisa i prijave predmeta za slušanje biće utvrđena školarina za celu godinu, a Ugovorom o plaćanju školarine definišu se način i rate plaćanja školarine za školsku
2020/2021. godinu.

Školarinu za zaposlenog studenta može platiti firma uz profakturu koju student dobija u računovodstvu Škole.

Školarina za strane državljane
Školarina za strane državljane je 1,5 puta veća od određene školarine za domaće državljane. Način plaćanja regulisan je ugovorom koji student potpisuje, a ostale troškove plaćaju kao i domaći državljani.

PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT


Pozivaju se svi zainteresovani učenici, da pohađaju BESPLATNU PRIPREMNU NASTAVU za prijemni ispit za upis u školsku 2020/2021. godinu. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu organizuje ovu nastavu za učenike završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih škola. Nastava će se izvoditi tokom marta, aprila, maja i juna meseca 2020. godine, u više ciklusa.

Raspored za prvi ciklus pripremne nastave možete pogledati ovde.
Molimo Vas, da se prijavite na „Prijavu za besplatnu pripremnu nastavu vršite popunjavanjem forme“. Potrebno je da upišete svoje prezime, ime, trenutno mesto stanovanja i studijski program (smer) koji je Vaša PRVA ŽELjA ZA UPIS. Na ovaj način mi dobijamo podatak o broju zainteresovanih studenata i njihovim „prvim željama“, kako bi bili adekvatno pripremljeni za prijem odgovarajućeg broja i profila budućih studenata. Imate pravo da pohađate svaki ciklus, iako se gradivo ponavlja, ali ukoliko smatrate da Vam je potrebno dobro ste došli. Dovoljno je da se prijavite za jedan ciklus pripremne nastave, a ostale možete pohađati bez prijave.

Ova prijava se odnosi na pohađanje pripremne nastave (besplatna je) i ne treba je shvatiti kao prijavu za polaganje prijemnog ispita koja se obavlja u sedištu Škole i plaća se (ovo se dešava u junu mesecu u terminima koji će biti naknadno saopšteni).
Državna smo škola i na svim studijskim programima imamo budžetska i samofinansirajuća mesta. Studente upisujemo na 10 akreditovanih studijskih
programa:
1. Mašinsko inženjerstvo,
2. Drumski saobraćaj,
3. Zaštita od katastrofalnih događaja i požara,
4. Zaštita na radu,
5. Zaštita životne sredine,
6. Grafičko inženjerstvo i dizajn (GID),
7. Dizajn industrijskih proizvoda (DIP),
8. Veb dizajn,
9. Elektrotehnika,
10. Informacione tehnologije.

Za sve studijske programe polaže se test opšteg i stručnog znanja, od 30 pitanja, a svako tačno se boduje po 2 poena (4/3 poena na studijskim programima GID i DIP), tako da je na ovom testu moguće osvojiti maksimalno 60 poena (40 poena na studijskim programima GID i DIP). Pitanja će biti iz sledećih oblasti: matematika, fizika, hemija, grafičko inženjerstvo/primenjene umetnosti i dizajn, računarstvo. 
Za studijske programe pod brojevima 6 i 7 (GID i DIP) predviđena je i praktična provera sklonosti (nosi do 20 poena).
U „Informatoru“ koji Škola izdaje radi tačnog i blagovremenog informisanja učenika koji su zainteresovani za nastavak školovanja u našoj Instituciji (može se kupiti u skriptarnici, u sedištu Škole), pored ostalog, dati su primeri testova sa prijemnih ispita za poslednjih desetak godina. 

Prvi ciklus dešava se u periodu 14.03.-25.04.2020. godine. Nastava se odvija subotom (kada su učenici slobodni). Raspored pripremne nastave dat je u Tabeli 1.

NASTAVA JE BESPLATNA I SVI SU DOBRO DOŠLI. HAJDE DA SE POTRUDIMO ZAJEDNO. VAŠ USPEH JE I NAŠ USPEH. MI VAS ČEKAMO I NADAMO SE DA ĆE VAŠ TRUD BITI NAGRAĐEN STUDIRANjEM NA RAČUN BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.
Naše adrese (poštanska, elektronska) kao i kontakt telefone možete naći na http://vtsns.edu.rs/.
 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog