Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Postanite naš student - drugi upisni rok

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu objavljuje konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godini u drugom upisnom roku.

Srednjoškolci, obrazovanje nema granice! Prijavite se za neki od naših studijskih programa:

 

Odsek

 

Studijski program

Broj studenata

Budžet

Plaćaju školarinu

Ukupno

Mašinski

Mašinsko inženjerstvo

4

17

21

Drumski saobraćaj

/

5

5

Grafički

Grafičko inženjerstvo i dizajn

/

11

11

Dizajn industrijskih proizvoda

/

18

18

Zaštita

Zaštita od katastrofalnih događaja  i požara

1

28

29

Zaštita na radu

/

15

15

Zaštita životne sredine

3

17

20

Elektrotehnički

Elektrotehnika

/

15

15

Informacione tehnologije

/

6

6

VEB dizajn

/

/

/

Ukupno

 

8

132

140

*Cena školarine je od 42.000 – 85.020 dinara, u zavisnosti od studijskog programa i prijave broja predmeta za slušanje. (od 37 – 60 ESPB).

 • Prijavljivanje kandidata na konkurs       4. septembra 2017. godine od 9.00-13.00 časova.
 • Prijemni ispit                                          5. septembra 2017. godine u 12.00 časova.
 • Upis primljenih kandidata                      7. septembra 2017. godine od 9.00-13.00 časova.

 

Šta se polaže na prijemnom ispitu

Za sve studijske programe polaže se test opšteg i stručnog znanja, od 30 pitanja, a svako tačno se boduje po 2 poena (4/3 poena na studijskim programima GID i DIP), tako da je na ovom testu moguće osvojiti maksimalno 60 poena (40 poena na studijskim programima GID i DIP). Pitanja će biti iz sledećih oblasti: matematika, fizika, hemija, grafičko inženjerstvo/primenjene umetnosti i dizajn, računarstvo. Za studijske programe pod brojevima 6 i 7 (GID i DIP) predviđena je i praktična provera sklonosti (nosi do 20 poena).

 

Upis na osnovne strukovne studije 

Studije mogu da upišu svi učenici sa završenom trogodišnjom ili četvorogodišnjom školom, s tim što moraju da polažu klasifikacioni ispit. Na tom ispitu može se osvojiti najviše 60 bodova, a 40 bodova iz srednje škole. 

Klasifikacioni ispit je ispit kratkog trajanja sa određenim brojem pitanja iz raznih oblasti: opšte kulture, sporta, književnosti, matematike, fizike, hemije, itd. Dizajneri imaju i praktičan deo gde se na zadatu temu osmišljava ilustracija. Priprema za klasifikacioni ispit nije neophodna jer tražimo znanje koje su kandidati stekli kroz svoje školovanje i život. 

Bodovi iz srednje škole su zbir prosečnih ocena svake godine u srednjoj školi pomnožen sa dva. Za trogodišnje škole treća godina se boduje dva puta. Na osnovu zbira gornjih bodova sa klasifikacionog ispita i bodova iz škole vrši se rangiranje kandidata na osnovu čega se oni upisuju na studiranje o trošku budžeta države ili kao samofinansirajući. 

Ceo postupak vezan za upis će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja nakon odluke Vlade, ali i bez toga treba planirati da će se prijava, polaganje klasifikacionog ispita i upis događati krajem juna i početkom jula. 

Primer testova iz prošlih godina, uslove upisa, planove studijskih programa i mnoge druge podatke možete dobiti iz Informatora (može se kupiti u Školi).

 

Opšti uslovi upisa na osnovne strukovne studije

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ili da sam plaća školarinu. 

Broj studenata za upis na prvu godinu studija na teret budžeta određuje osnivač Škole, a broj studenata koji plaćaju školarinu određuje Škola, u skladu sa dozvolom za rad.

 1. U prvu godinu studija u Školu mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.
 2. Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija vrši se prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi i uspehu postignutom na klasifikacionom ispitu, a na osnovu rang liste, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 poena. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir proseč-nih ocena u svim razredima pomnoženim sa 2, tako da kandidat po ovom osnovu može steći najmanje 16 a najviše 40 poena. Ako kandidat ima stečeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju, opšti uspeh u trećem razredu računa se u dvostrukom iznosu. Kandidati koji konkurišu za upis polažu klasifikacioni ispit u vidu testa o opštem i stručnom znanju za odgovarajući studijski program. Rezultat koji kandidat postiže na klasifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 poena. Kod studijskih programa: Grafički dizajn, Veb dizajn i Primenjena fotografija, provera sklonosti ocenjuje se od 0 do 20 poena, a test od 0 do 40 poena.
 3. Mesto na jedinstvenoj rang listi određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili plaćati školarinu. Na teret budžeta može biti upisan kandidat ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi za studijski program do broja predviđenog konkursom, a ima najmanje 51 poen. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi za studijski program do broja predviđenog konkursom a ima osvojenih najmanje 30 poena. Ukoliko jedan ili više kandidata imaju isti broj poena na rang listi, prednost ima kandidat sa većim brojem poena iz srednje škole.
 4. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati narednog kandidata prema redosledu na jedinstvenoj rang listi.

Kandidati koji se prvi put upisuju na visokoškolsku ustanovu ili su bili upisani a nisu položili nijedan ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi, upisuju se u ovu Školu na osnovu Konkursa koji se objavljuje na oglasnoj tabli, kao i sajtu Škole.

Kandidati koji su bili upisani na drugoj visokoškolskoj ustanovi a koji žele da se upišu na ovu Školu (prelazak), a imaju položene ispite na drugoj visokoškolskoj ustanovi, upisuju se na ovu Školu u septembarskom upisnom roku na osnovu zahteva, uverenja o položenim ispitima i overenog plana i programa po kome su položili te ispite.

Upis na odgovarajuću godinu studija se vrši na osnovu rešenja o priznatim ispitima i prenešenim ESPB bodovima. 

U prvu godinu studija mogu se upisati:

 1. Državljani Srbije koji su završili srednje obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u Srbiji.
 2. Državljani Srbije, koji su stekli srednje obrazovanje u inostranstvu, pod uslovom da su prethodno izvršili nostrifikaciju diplome srednjeg obrazovanja.
 3. Strani državljani, uz prijavu na Konkurs podnose nostrifikovanu diplomu srednjeg obrazovanja. Pre upisa kandidat – strani državljanin je dužan da Školi podnese dokaze:
  • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje i
  • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene institucije.

Lica pod tačkom 2. i 3. moraju izvšiti nostrifikaciju diplome srednje škole. Nostrifikacija se vrši u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 16.

 

Troškovi polaganja i pripreme za prijemni ispit

Za studijske programe:

 • Mašinstvo
 • Zaštita od požara
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Zaštita životne sredine
 • Civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama
 • Grafičko inženjerstvo
 • Informacione tehnologije
 • Elektrotehnika
 • Elektronsko poslovanje
 • Multimediji

7000,00 dinara

Za studijske programe:

 • Grafički dizajn
 • Veb dizajn
 • Primenjena fotografija

10 000,00 dinara.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog