Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Studijski program - Informatika - modul Internet i elektronsko poslovanje

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Informatika i računarstvo,

Gradovi: Subotica

Struktura studijskog programa

Struktura studijskog programa, definisana je Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije. Naziv studijskog programa je: Informatika. Studijski program je prilagođen osnovnim strukovnim studijama.

Stručni naziv koji se stiče završetkom studija je: Strukovni inženjer elektrotehničkog i računarskog inženjerstva. 

Studijski program je struktuiran na sledeći način: 

 • Nastava je organizovana u okviru tri modula, gde je prvi modul zajednički i traje 3 semestra, dok se u četvrtom semestru student odlučuje ili za modul "Tehnička informatika" ili za modul "Internet i elektronsko poslovanje"
 • Nastava se izvodi tokom 3 školske godine u 6 semestara.
  • Na prvoj godini studija, definisano je 11 obaveznih nastavnih predmeta koji nose 60ESPB. 
  • U slučaju izbora modula "Internet i elektronsko poslovanje", na drugoj godini definisano je 15 nastavnih predmeta, 10 obaveznih koji nose 50ESPB i 5 izbornih koji nose 24ESPB od kojih student slobodno bira najmanje 10ESPB, dok je na trećoj godini studija definisano 16 nastavnih predmeta (uključujući stručnu praksu i završni rad), 8 obaveznih koji nose 45ESPB i 8 izbornih koji nose 38ESPB od kojih student slobodno bira najmanje 15ESPB. 
 • Broj časova aktivne nastave nedeljno, kao i prosečan broj časova aktivne nastave nedeljno za studijski program, usklađen je sa propisima. 
 • Svi predmeti, organizovani su kao jednosemestralni.
 • Metode izvođenja nastave su sledeće: 
  • Aktivna nastava je definisana u vidu predavanja, auditornih ili laboratorijskih vežbi. Osim ovoga, predviđeni su i drugi oblici nastave u vidu domaćih zadataka, seminarskih radova, grafičkih radova i sl.
  • Provera znanja iz pojedinačnih predmeta, vrši se kontinuirano tokom semestra u vidu kolokvijuma, prezentacija domaćih zadataka, seminarskih radova i sl. Na kraju semestra, konačna provera znanja iz pojedinačnih predmeta vrši se ispitivanje (pismeni i-ili usmeni ispit).

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je sledeća:

 • Obezbeđivanje obrazovanja stručnog kadra u oblasti Elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, sa posebnim naglaskom na savladavanje praktičnih znanja vezanih za posmatranu oblast.
 • Osiguranje popune stručnog kadra u Republici Srbiji, u skladu sa tržišnim potrebama.
 • Mogućnost nastavljanja obrazovanja učenika srednjih škola na predloženom studijskom programu na osnovnim strukovnim studijima.
 • Osposobljavanje studenata za nastavak obrazovanja na akademskim studijama.
 • Osposobljavanje studenata za nastavak obrazovanja na specijalističkim strukovnim studijama.
 • Omogućavanje studiranja u datoj oblasti, kako na službenom jeziku Republike Srbije, tako i na jeziku jedne nacionalne manjine (mađarski jezik).
 • Omogućavanje studiranja u datoj oblasti na severu Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 • Obezbeđenje mogućnosti uključenja studenata na studijske programe u Republici Srbiji van Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici u skladu sa bolonjskom deklaracijom.
 • Obezbeđenje mogućnosti uključenja studenata na studijske programe u inostranstvu, u skladu sa bolonjskom deklaracijom.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su sledeći: 

 • Savladavanje znanja studenata iz akademsko-opšteobrazovnih područja vezanih za oblast Elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.
 • Savladavanje znanja studenata iz strušnih područja vezanih za oblast Elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.
 • Savladavanje znanja studenata iz stručno-aplikativnih područja vezanih za oblast Elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.
 • Sticanje dovoljnog teorijskog znanja za nesmetano uključivanje u više nivoe obrazovanja.
 • Sticanje dovoljnog teorijskog i praktičnog znanja za nesmetano uključivanje u radni proces.
 • Razvijanje sposobnosti samostalnog analitiščkog i sintetičkog mišljenja.
 • Razvijanje sposobnosti samostalnog rada i komunikacije sa ljudima.
 • Osposobljavanje za korišćenje pisane i elektronske literature u nastavnom i radnom procesu.
 • Osposobljavanje za izvršenje konkretnih stručnih zadataka upravljanja poslovnim procesom preduzeća.
 • Kompetentnost po predmetima kako je to specifikacijom predmeta definisano.
 • Razvijanje opšteg i inženjerskog morala u skladu sa dobrim tradicijama.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte kompetencije diplomiranih studenata su sledeće: 

 • Samostalna analiza, sinteza i vrednovanje sistema iz oblasti Elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.
 • Samostalno postavljanje projektnih zadataka.
 • Vladanje metodama i postupcima karakterističnim za oblast Elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.
 • Kritičko i analitičko mišljenje u ličnom pristupu rešavanju problema.
 • Primena stečenih znanja u praksi.
 • Stručno i opšte-kulturno komuniciranje na svom maternjem i na dva svetska jezika (engleski, nemački).
 • Vladanje osnovama korišćenja standarda i pravila socijalnog ponašanja.
 • Sposobnost razumevanja i komunikacije između raznih struka.
 • Samostalno korišćenje sredstava opšte komunikacije (internet, računari).
 • Korišćenje savremene literature (pisane i elektronske) u struci.

Predmetno specifične kompetencije diplomiranih studenata su sledeće:

 • Temeljno poznavanje oblasti Elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.
 • Sposobnost optimizacije problema i sinteze elektrotehničkih rešenja u praksi.
 • Sposobnost optimizacije elektrotehničkih sistema.
 • Sposobnost optimalnog korišćenja ljudskih resursa.
 • Sposobnost korišćenja izvora informacija.

 

Nastavni plan

Nastavni plan možete videti ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog