Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka zdravstveno-sanitarna škola Visan

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi upisa na osnovne strukovne studije

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija upisuje se po 50 studenata na studijske programe: 

 • Strukovni sanitarno-ekološki inženjer
 • Strukovni fizioterapeut 
 • Strukovna medicinska sestra

i po 40 studenata na studijske programe:

 • Strukovni medicinski radiolog
 • Strukovni farmaceutski.

​i 45 studenata na studijski program:

 • Strukovni nutricionista dijetetičar.

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Na specijalističke strukovne studije upisuje se:

36 studenata za studijski program:

 • SPECIJALISTA STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER 

Specijalističke studije može upisati lice koje ima završenu visoku zdravstveno-sanitarnu školu strukovnih studija ili visoku medicinsku školu, odnosno drugu odgovarajuću visokoškolsku ustanovu sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

20 studenata za studijski program:

 • SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA 

Specijalističke studije može upisati lice koje ima završenu visoku školu i to osnovne strukovne studije programa Strukovna medicinska sestra sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

20 studenata na studijski program:

 • SPECIJALISTA STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT 

Specijalističke studije može upisati lice koje ima završenu visoku školu i to osnovne strukovne studije programa Strukovni fizioterapeut sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

i 20 studenata na studijski program:

 • SPECIJALISTA STRUKOVNI MEDICINSKI RADIOLOG (u postupku akreditacije)

Specijalističke studije može upisati lice koje ima završenu visoku školu i to osnovne strukovne studije programa Strukovni medicinski radiolog sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

Prijemni ispit Visan

Osnovi za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu studija su: 

 • Opšti uspeh u srednjem obrazovanju 
 • Rezultat na kvalifikacionom ispitu iz predmeta Biologija za smerove
  • Strukovni sanitarno-ekološki inženjer
  • Strukovni fizioterapeut
  • Strukovna medicinska sestra
  • Strukovni medicinski radiolog
 • Rezultat na kvalifikacionom ispitu iz predmeta Hemija za smer: 
  • Strukovni farmaceutski tehničar

Postupak za upis kandidata u prvu godinu studija sprovodi Komisija koju imenuje Nastavno veće. 

Komisija obavlja sledeće poslove: pregleda prijave učesnika konkursa, određuje vreme polaganja kvalifikacionog ispita, utvrđuje redosled kandidata, i objavljuje na oglasnoj tabli Škole listu kandidata koji su primljeni u prvu godinu studija, kao i listu neprimljenih kandidata.

 

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumenta za prijavu za polaganje kvalifikacionog ispita:

 • Prijava (dobija se i popunjava u školi)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Overene fotokopije svedočanstva
 • Overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi
 • Lekarsko uverenje

Potrebna dokumenta za upis:

 • 2 fotografije za indeks (3.5 x 4.5 cm)
 • ŠV20 obrazac (dobija se i popunjava u školi
 • Uplata troškova izrade indeksa

 

Pravo žalbe 

Učesnik konkursa može podneti prigovor direktoru Škole na redosled kandidata za upis na studije u roku od tri dana od dana objavljivanja liste kandidata.  

Direktor Škole rešava po prigovoru iz stava 1. ovog člana u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. 

Protiv rešenja direktora učesnik konkursa može uložiti žalbu Savetu škole u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja. 

Savet rešava po žalbi kandidata u roku od tri dana od dostavljanja zahteva.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: