Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Vojna akademija

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

VOJNA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S
za prijem studenata na osnovne akademske studije

Vojna akademija u školskoj 2013/2014. godini na osnovne akademske studije upisuje 55 samofinansi-rajućih studenata za sledeće studijske programe:

1. Vojnoelektronsko inženjerstvo – 20 studenata za module:

 • telekomunikacije i
 • informacioni sistemi.

2. Vojnomašinsko inženjerstvo – 15 studenata za module:

 • borbena vozila i
 • naoružanje.

3. Vojnohemijsko inženjerstvo – 20 studenata za module:

 • ubojna sredstva

USLOVI KONKURSA:

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati lica, državljani Republike Srbije, koji imaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Kandidati koji konkuriše za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit iz matematike. Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih razreda pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Na prijemnom ispitu iz matematike kandidat može da osvoji 60 bodova što znači da kandidat može da ima ukupno 100 bodova.

Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, akademija će umesto njega upisati sledećeg kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

MESTO PRIJAVLjIVANjA KANDIDATA I KONTAKT ADRESA:

- Vojna akademija, Beograd, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, tel: 011/3603-112, 3603-341.

Prijavljivanje kandidata za upis biće 3, 4. i 5. jula 2013. godine u vremenu od 10,00-14,00 časova.

Polaganje prijemnog ispita biće održano 8. jula 2013. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 časova u Vojnoj akademiji.

NAČIN KONKURISANjA:

Obrazac prijave za upis dobija se u Vojnoj akademiji prilikom prijavljivanja.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije (uz dostavljanje na uvid originala) sledećih dokumenata:

 • svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju
 • diplomu o završenoj srednjoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Prilikom dolaska na prijemni ispit u Vojnu akademiju, kandidati moraju sa sobom obavezno da imaju dokumenat za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš).

Upis primljenih kandidata obaviće se 11. i 12. jula u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u prostorijama studentske službe Vojne akademije.

Prilikom upisa kandidati dostavljaju:

 • originale dokumenata (svedočanstva, diplomu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu)
 • 2 fotografije formata 4,5 x 3,5 i
 • dokaz o uplati prve rate školarine

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 1.000,00 dinara.

Iznos školarine za školsku 2013/2014. godinu je 57.000,00 dinara i uplaćuje se u pet jednakih rata.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: