Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Šta je moral?
 • 2. Šta je šund?
 • 3. Složene klasifikacije, gde se razvrstavaju pojave na osnovu većeg broja njihovih bitnih karakteristika, naziva se:
 • 4. Sociolog koji je smatrao da je osobena sociološka mašta glavno misaono oruđe za objašnjenje i razumevanje savremenih oblika društvenog života zove se:
 • 5. Specifična tehnika za merenje društvenih i socijalno-psiholoških veza i odnosa unutar manjih društvenih grupa naziva se:
 • 6. Nаtаlitet i mortаlitet predstаvljаju:
 • 7. Kulturni sadržaji koji se u jednoj zajednici prenose s pokolenja na pokolenje nazivaju se:
 • 8. Psihologizam je:
 • 9. Kakav je metod multivarijantne analize?
 • 10. Ličnost koja se, u svakoj situaciji ponaša na prikladan način, bez ikakvog pokazivanja svoje individualnosti i kritičkog stava, je:
 • 11. Šta je stvaralački moral?
 • 12. Šta je tehnokratija?
 • 13. Civilizacija je?
 • 14. Pоnаšаnjе (čеstо prоpisаnо) kоје sе оčеkuје оd nеkоg kо zаuzimа оdrеđеnо mеstо u društvеnој strukturi nаzivа sе:
 • 15. Pod društvenom delatnošću podrazumeva se?