Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Stanovište koje predstavlja reakciju na jednostranosti pozitivističkog empirizma, funkcionalizma, strukturalizma i marksizma naziva se:
 • 2. Skup ljudskih društvenih vrednosti, normi i tvorevina društvenog delovanja naziva se:
 • 3. Dinamika društva je:
 • 4. Dok se prirodna podela rada zasniva na polu i uzrastu, istorijska podela rada svodi se na tzv. tri velike podele rada u dosadašnjoj istoriji:
 • 5. Jedna od najuticajnijih savremenih socioloških teorija je:
 • 6. Zemlju - poljoprivredu kao osnovni izvor društvenog prosperiteta uzimaju?
 • 7. Koje su osnovne karakteristike nacije?
 • 8. Osnovni činioci društvene proizvodnje su:
 • 9. Kvantitativna tehnika kojom se opisuje učestalost i sadržaj poruka u procesu javnog komuniciranja zove se:
 • 10. Šta je društvo?
 • 11. Jevrejski narod, pored Biblije, ima i drugu svetu knjigu koja se naziva:
 • 12. Podelu rada kao osnovu svoje koncepcije društva imali su?
 • 13. Apolonski kult se odlukuje:
 • 14. Složene klasifikacije, gde se razvrstavaju pojave na osnovu većeg broja njihovih bitnih karakteristika, naziva se:
 • 15. Šta je vlast (vlast označava)?