Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. "Čovek je biće samosvesti" izrekao je:
 • 2. Liberalno shvatanje elita zastupao je:
 • 3. Običaji su?
 • 4. Po Veberu sociologija treba da bude?
 • 5. Šta je globalizacija?
 • 6. Koje su karakteristike oruđa za rad?
 • 7. Kakvo je elitističko shvatanje društvene strukture?
 • 8. Šta je država po svojoj suštini?
 • 9. Da se svetsko stanovništvo uvećava geometrijskom progresijom, a sredstva za opstanak ljudi aritmetičkom progresijom, prvi je tvrdio:
 • 10. Reč "religija" prvi je upotrebio koji hrišćanski filozof iz 4. veka koji se zove:
 • 11. Šta je primarni cilj robne proizvodnje?
 • 12. Relativno trajne skupine ljudi, povezane zajedničkim društvenim delovanjem, poreklom i društvenim položajem nazivaju se:
 • 13. Prema strukturi, države se dele na:
 • 14. Šta je stvaralački moral?
 • 15. Istorijski ustanovljen odnos nejednakih mogućnosti individualnog i kolektivnog prisvajanja naziva se: