Prijemni.rs
Maturang

Studentski krediti


Studentski krediti su način da studenti prve godine fakulteta dobiju finansijsku pomoć iako je većina stipendija dostupna samo studentima viših godina. Mnogim brucošima je potreban dodatni novac tokom studija, pa se prijavljuju za studentske kredite. Ovi krediti su beskamatni i treba ih otplatiti tek nakon diplomiranja ili pronalaska posla.

Ako želite da finansirate svoje studije, važno je da razmotrite mogućnost korišćenja kredita posebno namenjenih za plaćanje školarine za diplomske i postdiplomske studije. Ovi krediti mogu biti centralni deo vašeg ličnog finansijskog plana tokom studiranja.

Ko ima pravo na studentske kredite?

Pravo na studentske kredite Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja imaju:

 • studenti I godine koji su prvi put upisali semestar;

 • studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija;

 • studenti drugog i trećeg stepena studija koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije.

Kako se vrši rangiranje za studentske kredite?

Specifičan segment odnosi se na redosled i način bodovanja za donošenje odluke o dodeli sredstava, a utvrđuje se na osnovu:

 • uspeha postignutog u prethodnom školovanju, u vidu:

  • ESPB bodova, odnosno za studente prve godine na osnovu opšteg uspeha u završnom razredu srednje škole;

  • efikasnosti studiranja;

 • socijalno-ekonomskog statusa porodice sačinjenog kao prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta, za period januar–jun tekuće godine.

Potrebna dokumentacija za studentske kredite

Kada student želi da se prijavi na konkurs, mora dostaviti određena dokumenta koja su navedena u konkursu i koja su neophodna za prijavu. Ova dokumenta su posebni obrasci koji su važan deo procesa prijave.

Potrebna dokumenta za studente osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija su:

 • prijava (Obrazac br. 1);

 • uverenje o upisanom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);

 • uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar–jun, u neto iznosu, tekuće godine (Obrazac br. 4);

 • dva primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskom kreditu (Obrazac br. 5);

 • štampani podaci sa elektronske lične karte ili foto-kopija važeće lične karte bez čipa.

Dokumenta moraju biti overena od odgovarajuće službe:

 • Obrazac br. 2 overava visokoškolska ustanova;

 • Obrazac br. 4 overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja, odnosno staratelja, i učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajućeg dokaza o prihodima porodice u navedenom periodu.

Pored prethodno navedenih dokumenata, studenti iz osetljivih društvenih grupa podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi.

To su:

 • potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice roditelja – studenti bez roditeljskog staranja;

 • izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat – studenti iz jednoroditeljske porodice;

 • potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma – pripadnici romske nacionalne manjine;

 • potvrda udruženja studenata sa hendikepom, potvrda udruženja osoba sa invaliditetom ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja – studenti sa invaliditetom i studenti sa hroničnim bolestima;

 • potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica – studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ;

 • potvrda da student ima status izbeglice ili raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, a preko Povereništva za izbeglice i raseljena lica sa teritorije opštine na kojoj boravi) – izbeglice i raseljeni studenti;

 • potvrda MUP-a – povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti.

Potvrde ne mogu biti starije od 90 dana. Eventualna dopuna dokumentacije može se izvršiti preko visokoškolske ustanove u roku predviđenom za dokumentovane prigovore. Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Prigovori

Svaki student ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od 8 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli, internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke – www.studenti.unicreditbank.rs.

Student podnosi dokumentovan prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Neophodno je da prigovor bude obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se uzimati u obzir.

Dodatne informacije o neophodnim dokumentima i prigovorima možete naći na ovoj stranici sajta Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Vraćanje studentskih kredita

Imaćete 18 meseci nakon što završite osnovne studije da počnete da vraćate kredit. Kamatna stopa na kredit biće ista kao i eskontna stopa Narodne banke Srbije.

Ako ne ponovite nijednu godinu tokom studija i dobijete prosečnu ocenu 8,50, možda nećete morati da vraćate kredit. Ako ispunjavate ove uslove, morate u određenom roku obavestiti Ministarstvo.

Studentski krediti od privatnih banaka

Dostupne su dve vrste studentskih kredita: jedan koji finansira Vlada Srbije, a drugi koji finansiraju privatne banke. Privatni studentski krediti obično imaju veće kamate i naknade u poređenju sa državnim kreditima, a takođe mogu imati i strože uslove otplate i manje opcija za pomoć u otplati ili oprost. Privatni studentski krediti vam mogu biti opcija ukoliko su druge vrste finansijske pomoći nedostupne, ali je važno da pažljivo razmotrite uslove i rizike povezane sa ovim kreditima pre nego što se prijavite za bilo koju vrstu studentskog kredita.