Prijemni.rs
Maturang

Ocene na fakultetu


Ocene na fakultetima su važan aspekt obrazovnog sistema koji obezbeđuje da studenti dobiju potrebnu povratnu informaciju i ocenu svog rada. Namenjene su merenju razumevanja predmeta, sposobnosti studenata da primene znanje i njihovog ukupnog akademskog učinka. U nastavku su dati aspekti, sistemi i vrste ocenjivanja na fakultetima.

Sistem ocena na fakultetu

Ocenjivanje se vrši pomoću skale gde je deset najviša ocena, a šest minimalna prolazna ocena. Sistem ocenjivanja je standardizovan na svim fakultetima i zasnovan je na učinku studenata u okviru različitih procena kao što su ispiti, projekti, zadaci i učešće u nastavi.

Svaka ocena se uzima u obzir, a konačna ocena predstavlja srednju vrednost svih ocena dobijenih tokom semestra ili akademske godine.

Vrste ocenjivanja na fakultetu

Postoji nekoliko vrsta ocenjivanja koje se koriste za procenu učinka studenata.

Vrste ispitivanja na fakultetima su:

  • Ispiti – Oni su najčešći tip ocenjivanja koji se koristi na fakultetima. Obično se održavaju na kraju svakog semestra ili akademske godine i proveravaju znanje studenta iz određenog predmeta.

  • Kolokvijumi – U pitanju je vrsta mini-ispita. U zavisnosti od predmeta ili fakulteta koje budete izabrali, mogu biti obavezni ili izborni. U većini slučajeva imaju uticaj na ocenjivanje samih ispita. Na nekim fakultetima, ukoliko položite sve kolokvijume, ne morate ići na ispit i ocena iz tog predmeta vam se računa kao prosek ocena koje ste dobili na kolokvijumima, a ukoliko neki od njih padnete, i dalje imate šanse na ispitu. U nekim drugim rigoroznijim slučajevima polaganje kolokvijuma predstavlja uslov za polaganje ispita. Kako god bilo, kolokvijume ne treba olako shvatiti, i ukoliko im se posvetite dovoljno, svakako će vam studentski život biti mnogo lakši. Pogledajte naše savete za ponašanje na ispitu.

  • Projekti – Oni su dizajnirani da testiraju sposobnost studenata da svoje znanje iz određenog predmeta primene na situacije iz stvarnog sveta. Predstavljaju procenu praktičnih veština studenata. Mogu biti i delovi samih ispita.

  • Učešće u nastavi – Učenici se ocenjuju i na osnovu njihovog doprinosa u okviru diskusija na času, njihove sposobnosti da postavljaju pitanja i njihovog ukupnog angažovanja u procesu učenja.

Ocena na fakultetima se dobija kada se uzmu u obzir ocenjivanje tokom semestra i ocenjivanje na kraju semestra.

Ocenjivanje tokom semestra uključuje predavanje seminarskih radova, projekata, testova i drugih zadataka. Profesori obično daju ocenu na osnovu kvaliteta ovih zadataka, kao i na osnovu redovnog učešća u nastavi i diskusijama. Ovo ocenjivanje se često naziva aktivna ocena.

Ocenjivanje na kraju semestra, takođe poznato kao završna ocena, jeste ocena koju studenti dobijaju nakon što polože ispit. Ispit se obično sastoji od pitanja koja pokrivaju gradivo koje je obrađeno tokom semestra, kao i od pitanja koja mogu biti u vezi sa seminarskim radovima i projektima. Profesori obično daju ocenu na osnovu kvaliteta odgovora, kao i na osnovu ukupnog učinka na ispitu. Varanje na ispitu je strogo zabranjeno i može dovesti do suspendije statusa studiranja. U zavisnosti od fakulteta ili predmeta, odlučujuću ulogu u završnoj oceni mogu imati i kolokvijumi.

Vrste ispita

Postoje tri osnovna oblika ispita:

  • Pismeni – Ovo je najčešći oblik procene i obično se sastoji od niza pitanja na koja studenti moraju da odgovore u pisanom obliku. U nekim slučajevima pismeni ispit može biti u vidu eseja, a studenti moraju da napišu detaljan odgovor na postavljeno pitanje.

  • Usmeni – Usmeni ispiti su ređi i obično se koriste za procenu praktičnih veština, kao što su strani jezici, prezentacije i interaktivne veštine, ali ponekad mogu biti isti kao pismeni ispiti, te studenti usmeno odgovaraju na postavljana pitanja. Usmeno ispitivanje može biti mnogo efikasniji vid ocenjivanja znanja studenta, jer postoji prilika da student uđe u detaljniju diskusiju sa profesorom i pokaže detaljnije znanje gradiva – ovo na pismenim ispitima nije moguće realizovati u tolikoj meri.

  • Kombinovani – Kombinovani ispiti su mešavina pismenog i usmenog ispita i obično se koriste za procenu više predmeta u jednom terminu. Ovi ispiti mogu uključivati pismene zadatke, usmene odgovore i prezentacije, a studenti moraju da pokažu svoje znanje na različitim nivoima.