Prijemni.rs
Maturang

ESPB bodovi


Tokom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja jedini parametar za ocenjivanje postignuća učenika su njihove ocene iz različitih predmeta. Po završetku razreda u srednjoj školi, širom sveta se priznaje da ste završili i položili određeni razred. Međutim, kada upišete fakultet, stvari počinju da izgledaju malo drugačije. Kao što sa odrastanjem i sazrevanjem stičete nove uvide, tako se i sa napretkom u školovanju susrećete sa složenijim sistemima. Stoga ovaj članak posvećujemo objašnjenju pojma ESPB bodova kako biste bolje razumeli kako će ovi bodovi uticati na vaše školovanje.

Šta su ESPB bodovi

ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) predstavlja sistem bodovanja karakterističan za visokoškolsko obrazovanje u Evropi „po Bolonji”, odnosno Bolonjskoj deklaraciji, koja je potpisana 1999. godine sa ciljem da omogući studentima da prate i ekvivalentno upoređuju svoja studentska postignuća sa različitim fakultetima i univerzitetima u Evropi.

ESPB bodovi predstavljaju numeričku vrednost koja se dodeljuje obaveznom ili izbornom fakultetskom predmetu na osnovu težine predmeta i očekivanog vremena koje student treba da posveti učenju kako bi savladao gradivo. Ova brojna vrednost se može koristiti da se:

 • izračuna ukupna vrednost programa:
  • 180 ESPB = osnovne strukovne studije;
  • 240 ESPB = osnovne akademske studije;
  • 30 ESPB = semestar (polovina studijske godine);
  • 60 ESPB = master godina ( i svaka studijska godina);
  • 120 ESPB = dvogodišnji master program.
 • uporede programi različitih fakulteta i univerziteta.

ESPB bodovi nisu isto što i ocene. Ocene predstavljaju merilo vašeg znanja, razumevanja i primene gradiva, dok ESPB bodovi govore da ste uspešno položili ispit i upisuju vam se u indeks bilo da ste položili sa šesticom, sedmicom, osmicom, devetkom ili desetkom.

Ovaj ESPB sistem koristi se na većini evropskih univerziteta, uključujući i fakulteta u Srbiji, kako bi međunarodna mobilnost studenata (studentske razmene, studiranje u inostranstvu) bila pojednostavljenija i kako bi se ujednačili standardi kvaliteta visokoškolskog obrazovanja u Evropi. To znači da u bilo kom trenutku možete da se prebacite na studiranje u inostranstvu i nastavite gde ste stali u Srbiji ili da nakon osnovnih studija u Srbiji upišete postdiplomske studije u inostranstvu jer su ESPB bodovi koje ste ostvarili garancija da ste zaslužili da nastavite studije na tom nivou ili upišete sledeći stepen obrazovanja.

Kako se računaju ESPB bodovi

ESPB bodovi se računaju na osnovu ukupne težine rada koji student treba da uloži u određeni kurs ili predmet. To uključuje vreme koje student provodi na predavanjima i ispunjavajući druge akademske aktivnosti.

Na primer, jedan ESPB bod obično predstavlja oko 25–30 sati rada studenta, uključujući predavanja, seminarske radove, vežbe i učenje za ispit. Suštinski, to izgleda ovako:

predmet nosi npr. 7 ESPB bodova = (25–30 sati rada) x 7 = 175–210 sati rada (predavanja, vežbi, učenja tog predmeta) tokom tog semestra.

ESPB bodovi se dodeljuju za svaki kurs ili predmet, a ukupan broj bodova koji student treba da sakupi zavisi od programa i stepena studija. Na primer, osnovne studije u Evropi obično zahtevaju 180–240 ESPB bodova, dok master studije zahtevaju 60–120 ESPB bodova.

Važno je napomenuti da ESPB bodovi ne znače samo broj sati koje student provede učeći, već se uzimaju u obzir i drugi faktori, poput težine gradiva, složenosti radnih zadataka i nivoa znanja i veština koji je studentima neophodan kako bi razumeli predmet. Dakle, na osnovu broja bodova koji predmet nosi možete pretpostaviti koliko je određeni ispit težak za spremanje.

Razlika između ESPB i ECTS bodova

Verovatno ste na sajtovima stranih fakulteta videli da kraj predmeta stoji numerička vrednost izražena kroz broj ECTS bodova. Ako se pitate koja je razlika između ESPB bodova i ECTS bodova, odgovor je da razlika na postoji. Naime, reč je o sinonimima srpske i engleske terminologije. Značenje skraćenica je sledeće:

 • ESPB – Evropski Sistem Prenosa Bodova = bodovi (points);
 • ECTS – European Credit Transfer System = krediti (credits).

Shodno tome, u ESPB sistemu jedan ESPB bod obično predstavlja oko 25–30 sati rada studenta baš kao i u ECTS sistemu, gde jedan ECTS kredit takođe predstavlja 25–30 sati rada studenta.

1 ESPB bod = 1 ECTS kredit

Malu razliku možemo pronaći jedino u kontekstu u kom se ovi termini upotrebljavaju: ESPB bodovi se koriste za ocenjivanje studijskih programa (60, 120, 180 i 240 ESPB) i prenose se između različitih fakulteta i univerziteta u Evropi, dok se ECTS krediti najčešće koriste za opisivanje radnog opterećenja studenata i olakšavanje prenosa kredita između različitih institucija u Evropskoj uniji. I jedni i drugi smatraju se jednakim kada je reč o olakšavanju mobilnosti studenata, predavača i naučnika u Evropi.

Šta ako ne studirate u Evropi

Sve što smo naveli odnosi se na evropski obrazovni sistem. Ako studirate u Americi, za vas će važiti drugačiji, američki sistem bodovanja, koji se uprošćeno može uporediti sa evropskim sistemom bodovanja na sledeći način:

1 U.S. kredit = 2 ECTS kredita

Ako vidite da neki predmet u Americi vredi pet U.S. kredita, po evropskom standardu i sistemu bodovanja taj predmet bi kod nas imao vrednost od 10 ESPB (ECTS) bodova. U svakom slučaju, ukupan broj bodova koji ostvarujete po semestru u Evropi je 30 ESPB bodova, dok je u Americi norma po semestru 15 kredita.

ESPB bodovi za budžet

Određeni broj ESPB bodova koristi se kao kriterijum za dodelu budžetskih mesta na fakultetima i visokoobrazovnim ustanovama u Srbiji. Da biste ispunili uslove za državno finansiranje školovanja, potrebno je da ostvarite minimum 48 ESPB bodova za budžet po godini. Stoga mnogi studenti na osnovu ESPB bodova kalkulišu koje predmete treba da polože kako bi bez problema uspeli da upišu narednu godinu studija na budžetu.

Primera radi, ukoliko imate ostvarenih 40 ESPB bodova tokom trenutne godine studija, da biste ostvarili pravo na budžet (finansiranje iz budžeta Republike Srbije), potrebno je da ostvarite još minimum 8 ESPB bodova. Ukoliko niste u prilici da „očistite godinu”, tačnije – da položite sve predmete iz tekuće studijske godine, možete da donesete odluku da li ćete da polažete samo jedan predmet koji nosi 8 ESPB bodova ili vam je jednostavnije da položite dva predmeta (npr. 3 ESPB + 5 ESPB). Naravno, možete iskoristiti i neku drugu kombinaciju.

Ukoliko za vreme upisa nove studijske godine imate ostvarenih 47 ESPB bodova, bez obzira na to što je i dalje reč o odličnom rezultatu, pripašće vam samofinansiranje, jer su ova pravila vrlo stroga – propisana su zakonom o visokom obrazovanju i ne podležu izuzecima.