Prijemni.rs
Maturang

Odredbe konkursa za upis u prvu godinu osnovnih, akademskih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama


Za kandidate koji žele da u pravcu početka realizacije upisa na studije učine više, od pomoći je prethodna temeljnija upoznatost sa uslovima i načinom sprovođenja procesa upisa, kvotama za određene studijske programe, selekcijom i merilima rangiranja, ali i drugim suštinskim komponentama koje su sastavni deo regulative svakog Konkursa.

Kvote za akreditovane studijske programe, koje organizuju visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, definisane su Vladinom Odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, s tim da broj studenata u celini ne može veći od broja utvrđenog u dozvoli za rad.

odredbe-konkursaOsnovni uslov za konkurisanje, odnosno polaganje prijemnog ispita, je završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju u Republici Srbiji. Strani državljani pre prijavljivanja na konkurs imaju pravo da zahtevaju priznavanje strane školske isprave radi izjednačavanja sa odgovarajućom domaćom školskom ispravom.

Broj bodova iz srednje škole uzima se kao zbir prosečnih ocena iz svih predmeta i razreda pomnožen sa 2 (dva). Ovo uključuje i da, na taj način, izračunata vrednost može iznositi najviše 40, a najmanje 16 bodova.

Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit, odnosno, ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za ustanove iz oblasti umetnosti. Prijemni ispit se vrednuje bodovima od 0 do 60, a sadržinski se odnosi na odgovarajuće nastavne predmete iz srednje škole, odabrane prema adekvatnosti onih oblasti koje su predmet izučavanja konkretnog Fakulteta.

Na osnovu toga, maksimalan uspeh koji je moguće postići po osnovu opšteg rezultata iz srednjeg obrazovanja i rezultata prijemnog ispita je 100 bodova.

Zapaženi rezultati na republičkom, odnosno, međunarodnom takmičenju tokom III ili IV razreda srednje škole oslobađaju kandidata od polaganja onog dela prijemnog ispita koji se odnosi na dati nastavni predmet. To se čini podnošenjem zahteva, raspoloživim uvidom u osvojene nagrade i, konačno, dodelom maksimalnog broja bodova za ekvivalentnu oblast gradiva.

Jedinstvena rang lista, formirajući se po utvrđenim merilima, potvrđuje da li će student imati status koji podrazumeva finansiranje iz budžeta ili će, kao samofinansirajući student, sam snositi troškove školovanja.

Kako bi kandidatu bio dodeljen status budžetskog studenta potrebno je da na prijemnom ispitu ostvari više od 50 bodova, s tim da sa ukupnim brojem poena bude u okviru broja mesta određenih za upis kandidata na teret budžeta. Sa druge strane, za studente koje ne finansira država neophodan je  postignut minimum od 30 bodova, uz rangiranje u sklopu raspoloživih mesta za izbor samofinansirajućih studenata.

Međutim, ranije istaknuto u pogledu potrebnih poena, u praksi ne mora biti stalan slučaj. Da bi broj pomenutih bodova bio ocenjen kao dovoljan za upis, tj. sticanje željenog statusa, u obzir je uvek potrebno uzeti elemente koji se tiču broja prijavljenih kandidata i, naročito, pojedine rezultate svakog od njih po osnovu kojih se sačinjava izričit redosled, tj. rang lista.

Osim toga, s obzirom na aspekt podnošenja pismenih prigovora Dekanu visokoškolske ustanove, po privremenoj rang listi, konačna se objavljuje nakon isteka roka i izdavanja rešenja za prispele žalbe.

Ukoliko kandidat sa ostvarenim pravom upisa isti ne izvrši u predviđenom roku, gubi pomenuto pravo i u, postojećim uslovima, stiče ga naredni kvalifikovani kandidat na rang listi.

Imajući u vidu mogućnost da se tokom prvog upisnog roka zaista i upiše manji broj studenata od predviđenog, preostalim slobodnim mestima se može, uz veće angažovanje, pristupiti tokom drugog upisnog roka, po identičnom načinu i postupku provere znanja.

Radi šireg informisanja, potrebno je uzeti u obzir objave o ustaljenim odredbama ili eventualnim izmenama pojedinačnih Fakulteta na oglasnim tablama, web stranicama, ili se za konkretne odgovore obratiti Studentskoj službi.