Prijemni.rs
Maturang

Visoke škole u Srbiji


U doba informacionih tehnologija i neprestanog razvoja nauke, ulaganje u obrazovanje postaje sve važnije. Mladi ljudi streme ka sticanju znanja i veština koji će im omogućiti da se suoče sa izazovima savremenog doba i postižu svoje profesionalne ciljeve. U tom kontekstu visoke škole igraju značajnu ulogu kao most između srednjoškolskog obrazovanja i specijalističkog, akademskog usavršavanja.

Visoke škole pružaju studentima priliku da prodube svoje znanje i postanu stručni u raznim područjima, bilo da se radi o prirodnim bilo da se radi o društvenim naukama, umetnosti ili tehničkim veštinama. Njihova misija je ne samo da prenesu akademsko znanje već i da kod studenata razvijaju kritičko razmišljanje, istraživački duh i praktične veštine potrebne za suočavanje sa izazovima današnjeg društva.

Visoke škole u Srbiji

Visoke škole su bitan segment obrazovnog sistema Republike Srbije. One premošćuju jaz između srednjoškolskog obrazovanja i specijalističkog, akademskog usavršavanja. Kao obrazovne institucije, pružaju visoko obrazovanje i osposobljavaju studente za praktičan rad u različitim profesijama.

Visoke škole pružaju specijalizovano obrazovanje koje priprema studente za određenu karijeru. Ono se ne svodi samo na sticanje teorijskog znanja već i na razvijanje praktičnih veština koje se mogu primeniti u stvarnom svetu. Na ovim institucijama studenti se obučavaju za profesionalni rad u oblastima kao što su ekonomija, informacione tehnologije, medicina, poljoprivreda itd.

Kvalitet visokog obrazovanja u Srbiji regulisan je procesom akreditacije, koja podrazumeva ocenu kvaliteta nastavnih programa, resursa i istraživačkog rada visokih škola.

Uticaj visokih škola na društvo i ekonomiju Srbije

Visoke škole imaju ključnu ulogu u društvu i ekonomiji Srbije. Kroz pružanje kvalitetnog obrazovanja i podsticanje istraživanja, ove institucije doprinose razvoju stručnih kadrova i inovacija. Ovakav doprinos ima pozitivan uticaj na ekonomski napredak zemlje, unapređuje konkurentnost na tržištu rada i podstiče socijalnu mobilnost građana.

Visoko obrazovani pojedinci su pokretačka snaga svake ekonomije. Visoke škole igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti Srbije, obučavajući stručnjake koji će voditi Srbiju ka prosperitetu i napretku u globalizovanom svetu.

Školovanje na višim školama u Srbiji

Studiranje na višim školama u Srbiji donosi studentima dinamično i intenzivno iskustvo koje kombinuje teorijska znanja s praktičnim vežbama i projektima. Na predavanjima se studenti upoznaju sa osnovnim teorijskim konceptima i informacijama iz određene oblasti. Teorija se često osvetljava kroz prezentacije i demonstracije kako bi se studentima pružio što sveobuhvatniji uvid u gradivo.

Praktična nastava predstavlja priliku za primenu teorijskih znanja i veština kroz različite zadatke. Studenti kroz njih razvijaju praktične veštine i stiču iskustvo u primeni naučenog gradiva. Vežbe su obično interaktivnije od predavanja, a mogu uključivati diskusiju, rad u timovima, rešavanje problema, laboratorijske vežbe ili praktičnu primenu naučenog gradiva.

Evaluacija znanja studenata na visokim školama u Srbiji obuhvata različite oblike ocenjivanja, uključujući kolokvijume, usmene i pismene ispite, kao i seminarske radove i projekte. Kolokvijumi su testovi znanja koji se obično održavaju tokom semestra kako bi se pratila postignuća studenata. Ispiti, pismeni ili usmeni, temeljnija su forma evaluacije koja testira celokupno znanje i razumevanje gradiva obuhvaćenog tokom semestra.

Sistem ocenjivanja

Sistem ocenjivanja na višim školama u Srbiji ima nekoliko ključnih elemenata i procedura. Važno je naglasiti da svaka viša škola ima svoje specifičnosti i pravila ocenjivanja, koja su jasno definisana u programima studija ili pravilnicima. Pored toga, opšti elementi sistema ocenjivanja se ne razlikuju mnogo od fakulteta.

Najčešće se ocenjivanje znanja studenata svodi na nekoliko osnovnih elemenata:

 • Ocene: Ocene na višim školama obuhvataju skalu od 5 do 10, pri čemu je 6 minimalna prolazna ocena. Ocene se obično izražavaju celim brojevima, bez decimalnih mesta.
 • Prisustvo i aktivnost: Pored ocena za pismene ili usmene ispite, studenti mogu biti ocenjeni i na osnovu prisustva na predavanjima, vežbama i drugim nastavnim aktivnostima. Nekoliko izostanaka može negativno uticati na konačnu ocenu ili čak dovesti do gubitka prava na polaganje ispita.
 • Kolokvijumi i testovi: Kolokvijumi su oblik ocenjivanja koji se često održava tokom semestra. Mogu se sastojati od pismenih ili usmenih testova koji proveravaju znanje iz određenog dela gradiva. Ocene za kolokvijume doprinose konačnoj oceni iz predmeta.
 • Usmeni ispiti: Usmeni ispiti predstavljaju ocenjivanje koje se obavlja u direktnom razgovoru s profesorom ili ispitivačem. Studenti odgovaraju na pitanja i prezentuju svoje znanje i razumevanje gradiva. Ocene za usmene ispite se zasnivaju na tačnosti odgovora, sposobnosti izlaganja, argumentaciji i razumevanju koncepta.
 • Pismeni ispiti: Pismeni ispiti su oblik ocenjivanja koji se obično održava na kraju semestra ili studijske godine. Studenti odgovaraju na pitanja ili rešavaju zadatke u pisanoj formi. Ocene za pismene ispite se dodeljuju na osnovu tačnosti odgovora, razumevanja gradiva i kvaliteta izražavanja.
 • Seminarski radovi i projekti: Seminarski radovi su oblik ocenjivanja koji studentima omogućava da istraže određenu temu, razviju svoje analitičke sposobnosti i prezentuju svoje zaključke. Ocene za seminarske radove i projekte se dodeljuju na osnovu kvaliteta istraživanja, strukture rada, argumentacije i prezentacije.

Razlika između fakulteta i visokih škola

Iako su i fakulteti i visoke škole visokoobrazovne institucije, postoje određene razlike između njih. Najpre, školovanje na visokim školama traje kraće, obično od dve do tri godine, dok studije na fakultetu traju od četiri do šest godina.

Pored toga, studiranje na visokim školama obično je fokusiranije na praktičnu nastavu i primenu stečenog znanja. S druge strane, fakulteti često pružaju širu ponudu programa i više su usredsređeni na teorijsku i akademsku nastavu.

Važno je istaći da izbor između visoke škole i fakulteta zavisi od individualnih interesovanja, ciljeva u karijeri i preferencija studenta. Bez obzira na izbor, posvećenost i angažovanost tokom studiranja su ključni za sticanje potrebnih znanja i veština.

Kako odabrati pravu visoku školu

Izbor prave visoke škole može biti zastrašujući zadatak, s obzirom na to da ova odluka može imati veliki uticaj na buduću karijeru i životni put.

Međutim, postoji nekoliko ključnih faktora koje treba uzeti u obzir prilikom donošenja ove odluke:

 • Interesovanja i strast – Prvi i najvažniji faktor su vaše lično interesovanje i strast prema određenoj oblasti. Izbor studija bi trebalo da bude u skladu sa onim što volite da radite i onim gde vidite sebe u budućnosti. Ukoliko pokazujete strast prema određenoj oblasti, verovatnije je da ćete biti motivisaniji i posvećeniji tokom studiranja te oblasti.
 • Akreditacija i reputacija škole – Drugi faktor koji treba uzeti u obzir su akreditacija i reputacija škole. Izbor akreditovane škole garantuje da će vam se pružiti kvalitetno obrazovanje koje je priznato od relevantnih obrazovnih tela. Pored toga, reputacija škole može biti važna za buduće poslodavce.
 • Nastavni plan i program – Nastavni plan i program takođe igraju važnu ulogu u odabiru prave škole. Treba se raspitati o kursu, predmetima i ishodima učenja koji se nude. Da li nastavni plan pokriva oblasti koje vas interesuju? Da li se pruža prilika za praktičan rad i stažiranje?
 • Cena i mogućnosti finansiranja – Cena školarine i drugih troškova je takođe bitan faktor. Trebalo bi da se raspitate o cenama školarina, kao i o mogućnostima za stipendije, studentske kredite ili druge oblike finansijske podrške.
 • Lokacija – Lokacija škole takođe može igrati ulogu u ovoj odluci. Da li biste želeli da studirate u svom rodnom gradu ili ste spremni za preseljenje? Da li vam je važna blizina određenih resursa, poput laboratorija, biblioteka ili preduzeća iz vaše struke?
 • Saveti i mišljenja – Poslednje, ali ne manje važno, potražite savete i mišljenja od ljudi koji su već prošli kroz taj proces. Ovo može uključivati starije studente, profesore, mentore ili čak profesionalne savetnike. Oni mogu pružiti vredne uvide i savete koji će vam pomoći u donošenju odluke.

Spisak visokih škola u Srbiji

U nastavku je prikazan spisak visokih škola u Srbiji.

Aleksinac

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače

Beograd

Ovde možete videti spisak visokih škola u Beogradu.

Blace

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Čačak

Visoka škola tehničkih strukovnih studija

Gnjilane

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače

Kikinda

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Kragujevac

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Kruševac

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače

Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija

Leposavić

Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa privremenim sedištem u Leposaviću

Leskovac

Visoka tehnološko-umetnička strukovna škola

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Niš

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Pirot

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Požarevac

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Prokuplje

Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija

Šabac

Visoka medicinska škola i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače

Sremska Mitrovica

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum

Subotica

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Trstenik

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija

Užice

Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija

Valjevo

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Vranje

Visoka škola primenjenih strukovnih studija

Vršac

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov”

Zrenjanin

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Ovde možete pretraživati sve visoke škole u Srbiji na našem sajtu.