Prijemni.rs
Maturang

Prava i obaveze studenata


Najvažnija prava studenata koja su utvrđena Zakonom o visokom obrazovanju su pravo na:Prava i obaveze studenata

 1. upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje
 2. blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije
 3. aktivno učestvovanje u donošenju odluka
 4. različitost i zaštitu od diskriminacije
 5. samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja
 6. povlastice koje su studentu zagarantovane njegovim statusom
 7. podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente
 8. obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina
 9. to da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe univerziteta i fakulteta.

Student ima pravo na žalbu u skladu sa statutom univerziteta i fakulteta ukoliko se prekši neko od prava studenata.

Obaveze studenata:

 1. ispunjavanje nastavnih i predispitnih obaveza
 2. poštovanje opštih akata fakulteta
 3. poštovanje prava zaposlenih i drugih studenta na fakultetu
 4. učestvovanje u donošenju odluka.

Prigovor - student ima pravo na prigovor ukoliko nije zadovoljan dobijenom ocenom i smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom i opštim aktima fakulteta. Za podnošenje prigovora postoji rok od 36 sati. Nadležni organ fakulteta mora u roku od 24 sata da razmotri prigovor i donese odluku. Ukoliko se prigovor prihvati student može ponovo polagati ispit u roku od 3 dana.

Mirovanje prava i obaveza - student ima pravo na mirovanje studentskih prava i obaveza isključivo na lični zahtev i to u slučaju teže bolesti, upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje 6 meseci, odsluženja i dosluženja vojnog roka, prigovora savesti, nege deteta do godinu dana, održavanja trudnoće i u drugim slučajevima predviđenim statutom univerziteta i fakulteta.

Disciplinska odgovornost statut univerziteta i fakulteta propisuje koje su to lakše i teže povrede obaveza studenata, koji će disciplinski organi postupati u vezi sa tim, kao i sam način vođenja disciplinskog postupka protiv studenta. Ukoliko student izvrši težu povredu obaveza, kao najteža kaznena mera može se izreći isključenje sa studija.

Status studenta prestaje u slučaju:

 1. ispisivanje sa studija
 2. završetka studija
 3. neupisivanja školske godine
 4. kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa
 5. izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi

Studentu se na lični zahtev može produžiti rok za završetak studija, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Studenti kao partneri u procesu visokog obrazovanja

 

Prava i obaveze studenata

Novi Zakon o visokom obrazovanju daje studentu ulogu ravnopravnog partnera u sistemu visokog obrazovanja, što predstavlja jedan od najvećih rezultata učešća studenata u reformi visokog obrazovanja. Novim Zakonom počinje da se realizuje potreba da se studenti uključe u upravljanje i odlučivanje na fakultetu i univerzitetu (posebno u vezi sa pitanjima koja su od značaja za studente i kvalitet nastave). Novo okruženje je mnogo bolje za kvalitetnije studiranje.

Učešće studenata u radu univerziteta i fakulteta
Studenti kao partneri u procesu visokog obrazovanja treba da se uključe u proces donošenja odluka, unapređenja studija i kvaliteta studija. Studenti imaju pravo da biraju i budu birani za člana studentskog parlamenta fakulteta i univerziteta. Svaki redovan student bez obzira na ciklus studija ima pravo da se kandiduje za člana studentskog parlamenta, kao i da bira svoje predstavnike u studentski parlament fakulteta i univerziteta.

Studentski parlament je, prema Zakonu o visokom obrazovanju, organ fakulteta i univerziteta i najviši je oblik studentskog predstavljanja. Studentski parlamenti će birati sve studentske predstavnike u organima fakulteta i univerziteta. Studentski parlament bira do 20% članova nastavno-naučnog veća iz reda studenata, 20% članova svih tela koje sprovode reformu nastavnog procesa i 1/6 članova saveta fakulteta i univerziteta.

Radi unapređenja studija i drugih pratećih sadržaja za studente, poželjno je da što više studenata učestvuje u različitim studentskim aktivnostima, kao i na izborima za studentski parlament.

Korupcija na fakultetima - Ministarstvo prosvete i sporta otvorilo je posebnu telefonsku liniju za prijavljivanje korupcije na univerzitetima, odgovarajući na zahteve studentskih organizacija i u okviru akcije suzbijanja korupcije. Slučajevi korupcije na univerzitetima mogu da se prijavljuju na telefon 011/363-18-91.

Celokupan tekst Zakona o Univerzitetu možete naći u odeljku Dokumenti.