Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Zаokružite ime nemаčkog sociologа koji je uočio rаzliku između zаjednice i društvа?
 • 2. Stagnaciju karakteriše?
 • 3. Koji je mislilac od sociologije očekivao da bude "vrednosno neutralna nauka"
 • 4. Najveću grupaciju jezika i naroda čine:
 • 5. Čovek je biće koje se igra i samo dok se igra čovek je u najpotpunijem smislu čovek - "homo ludens", tvrdio je:
 • 6. Dok se prirodna podela rada zasniva na polu i uzrastu, istorijska podela rada svodi se na tzv. tri velike podele rada u dosadašnjoj istoriji:
 • 7. "Talent liči na strelca što pogađa metu koju drugi ne mogu da pogode, a genije na strelca što pogađa metu do koje drugi čak ni pogledom ne mogu da dosegnu", tvrdio je:
 • 8. Šta je društvena institucija?
 • 9. Nаtаlitet i mortаlitet predstаvljаju:
 • 10. Sloboda i pravo građana Srbije mogu biti ograničena?
 • 11. Filozofski umetnički pokret koji se protivi svođenju ljudskosti samo na razum i nauku naziva se?
 • 12. Izuzetno važan oblik čovekove stvaralačke sposobnosti i mogućnosti estetskog doživljavanja sveta zove se:
 • 13. Šta je kič?
 • 14. Avangardnom umetnošću bavio se:
 • 15. Država u kojoj je institucionalno obezbeđena vladavina prava, podelom i uzajamnom kontrolom zakonodavne, izvršne i sudske vlasti-može se smatrati: