Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Šta je poligamija?
 • 2. Šta je religija?
 • 3. Misteriozna, odnosno tajanstvena rodbinska ili bratska veza između grupe ljudi jednog plemena i zajedničkog pretka naziva se:
 • 4. Ko je smatrao da budućnost zapadnog društva pripada upravi, odnosno administraciji?
 • 5. Promena koja znači kvantitativno uvećanje neke pojave je:
 • 6. Biološka i sociološka naučna disciplina koja proučava odnose bioloških organizama i čoveka naziva se:
 • 7. Prema stepenu prisnosti među članovima, društvene grupe se dele na:
 • 8. Čovek je biće koje se igra i samo dok se igra čovek je u najpotpunijem smislu čovek - "homo ludens", tvrdio je:
 • 9. Šta je horizontalna društvena pokretljivost?
 • 10. Ljudi okupljeni na nekom otvorenom prostoru sa spremnošću da zajednički deluju sačinjavaju:
 • 11. Šta je vlast (vlast označava)?
 • 12. Sociolog koji je smatrao da je osobena sociološka mašta glavno misaono oruđe za objašnjenje i razumevanje savremenih oblika društvenog života zove se:
 • 13. Koji pristup predmetu istraživanja karakteriše Sociologiju?
 • 14. Dok se prirodna podela rada zasniva na polu i uzrastu, istorijska podela rada svodi se na tzv. tri velike podele rada u dosadašnjoj istoriji:
 • 15. Srodstvo se u matrijarhatu računa: