Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kada čovek svoje, najčešće nepoželjne, osobine nesvesno pripisuje drugima taj mehanizam se naziva:
 • 2. Anketiranje se vrši:
 • 3. Motivacija spada u koje psihičke procese?
 • 4. Delo “Utopija” napisao je
 • 5. Porodica spada u koju vrstu psiholoških grupa?
 • 6. Test poseduje norme za ocenjivanje kada je:
 • 7. Koja među navedenim emocijama ne spada u primarne emocije?
 • 8. Osoba koja retko reaguje na draži, a reakcije su joj spore i slabe, naziva se:
 • 9. Transformisanje energije sirovih i neprihvatljivih nagona u prefinjene, socijalno prihvatljive i cenjene motive naziva se:
 • 10. U društvene motive spada:
 • 11. Kada se skrivena želja prema nekoj osobi pretvara u preterano grubo ponašanje prema toj osobi, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 12. Selektivnost i usmerenost su najbitnija svojstva kog psihičkog procesa?
 • 13. Po shvatanju Frojda i Lorenca agresivnost kod ljudi je:
 • 14. Оpštа оdlikа pоnаšаnjа u mаsi је:
 • 15. Hipermnezije se javljaju: