Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Sposobnost uživljavanja u psihološko stanje drugih osoba naziva se:
 • 2. Potiskivanje je vid aktivnog nesvesnog zaboravljanja. To predstavlja "kamen temeljac" koje teorije ličnosti?
 • 3. Kiborg je:
 • 4. Pojam nesvesnog u psihologiju je uveo:
 • 5. Меđu nаvеdеnim psihоlоškim disciplinаmа, tеоriјskа disciplinа је:
 • 6. Intelektualno obdarene osobe imaju IQ preko:
 • 7. Najprostiji oblik učenja je:
 • 8. Strah od nekih spoljašnjih objekata koji je iracionalan ili preteran naziva se:
 • 9. Suvišni pokreti i povećana mišićna napetost su karakteristike kog učenja?
 • 10. Najblaži duševni poremećaji nazivaju se:
 • 11. Blaga i dugotrajna emocionalna stanja koja „boje" naše emocionalne doživljaje nazivaju se:
 • 12. Kom tipu temperamenta odgovara čovek koji brzo reaguje, čija osećanja nisu izrazito jaka i ne traju dugo?
 • 13. Kada čovek svoje, najčešće nepoželjne, osobine nesvesno pripisuje drugima taj mehanizam se naziva:
 • 14. Prepreke koje se ni dugotrajnim naporima ne mogu savladati zovu se (u psihološkom smislu):
 • 15. Prema Frojdu zaboravljanje je rezultat: