Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Međusobna povezanost naših doživljaja i osobina označava svojstvo ličnosti koje se naziva:
 • 2. Čuvenu sliku „Čas baleta” naslikao je:
 • 3. Osećajem (osetom) se doživljavaju:
 • 4. Koje osobine ličnosti dete najranije ispoljava?
 • 5. Iz kojeg jezika potiče reč „ugursuz” (nevaljalac, nesretnik)?
 • 6. Speleolozi se bave proučavanjem:
 • 7. Kоја sе оd nаvеdеnih еmоciја јаvlја nајrаniје u оntоgеnеtskоm rаzvојu?
 • 8. Suvišni pokreti i povećana mišićna napetost su karakteristike kog učenja?
 • 9. Brze reakcije, slaba osećanja i brzo smenjivanje emocija odlike su:
 • 10. Snažni dramatični događaji opasni za psihički integritet ličnosti nazivaju se:
 • 11. Kad kod neke osobe postoji skup osobina kao što su izraženo poštovanje vlasti, potčinjavanje autoritetu, konvencionalnost u ponašanju i sklonost ka moralisanju govorimo o:
 • 12. Socijalne stavove razlikuje od ličnih to što:
 • 13. Sonar je:
 • 14. Skinerova teorija ličnosti spada u:
 • 15. Ravnoteža između potrebnog i postojećeg stanja u organizmu naziva se: