Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Čuvenu sliku „Čas baleta” naslikao je:
 • 2. Uloga motivacije u opažanju drugih ljudi (socijalna percepcija) je:
 • 3. Blaga i dugotrajna emocionalna stanja koja „boje" naše emocionalne doživljaje nazivaju se:
 • 4. U psihičke osobine ne spada:
 • 5. Razloge sopstvenog ponašanja češće objašnjavamo:
 • 6. Kojom psihološkom metodom se dobijaju najmanje pouzdani rezultati u istraživanju?
 • 7. Grupe koje aktuelno, u sadašnjosti, značajno utiču na naše ponašanje nazivaju se:
 • 8. Otac Nikole Tesle, Milutin, bio je:
 • 9. Znanje o vlastitim doživljajima i ocena vlastitih osobina ličnosti predstavljaju koje svojstvo ličnosti?
 • 10. Saznajna, emocionalna i voljna komponenta čine osnovnu karakteristiku koje osobine ličnosti?
 • 11. Selektivnost i usmerenost su najbitnija svojstva kog psihičkog procesa?
 • 12. Pоsеbnа fоrmаciја cеntrаlnоg nеrvnоg sistеmа kоја imа vаžnu ulоgu pri mаnifеstоvаnju еmоciја је:
 • 13. Koja među navedenim emocijama ne spada u primarne emocije?
 • 14. Knjigu „Novi putevi psihoanalize” napisala je:
 • 15. Snažni dramatični događaji opasni za psihički integritet ličnosti nazivaju se: