Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Ako je x2+4x+6 faktor od x4+ax2+b, tada je a+b jednako:
 • 2. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
 • 3. Ako je x>0, kolikoprocenata od x je izraz x/50 + x/25?
 • 4. Zbir binomnih koeficijenata trećeg odpočetka i trećeg od kraja člana razvoja binoma (4√3 + 3√4)n, (n je prirodan broj), jednak je 2450. Broj racionalnih članova u tom razvoju je:
 • 5. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi:
 • 6. Izračunati 2log 25 − log125 − log5 =?
 • 7. Cena od 1.200 dinara za jedinicu nekog proizvoda snižena je za 5%. Koliko dinara iznosi sniženje?
 • 8. Rastavi na činioce 11ax2 − 66axy + 99ay2?
 • 9. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :
 • 10. Reši sistem jednačina  x + 2y - 1 = 0; x - 2y + 1 = 0:
 • 11. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
 • 12. Vrednost izraza 20.5-20-(20.5+20)-1 jednaka je:
 • 13. Oko kruga je opisan trapez čija srednja linija iznosi 8cm. Obim trapeza je (u cm):
 • 14. Ako je D dužina dijagonale kocke, tada je njena površina jednaka:
 • 15. Date su funkcije f1(x) = x; f2(x) = x2/x; f3(x) =√x2; f4(x) = (√x)2. Tačan je iskaz: