Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Napiši adicionu formulu cos(α – β):
 • 2. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:
 • 3. Jednačina log2(1-x)=log2(x-3):
 • 4. Rastavi polinom na činioce x3 +8y3 = x3 + (2y)3?
 • 5. Knjiga je najpre poskupela za 10%, a zatim za 20%. Koliko je procenata poskupela u odnosu na početnu cenu?
 • 6. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :
 • 7. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 2x − 6; x2 − 9; x2 − 6x + 9?
 • 8. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0:
 • 9. Cena od 1.200 dinara za jedinicu nekog proizvoda snižena je za 5%. Koliko dinara iznosi sniženje?
 • 10. Ako je M1 najveća vrednost funkcije f1(x)=(log5 6)sin x, a M2 najveća vrednost funkcije f2(x)=(log6 5)cos x, tada je:
 • 11. Izračunati 2log 25 − log125 − log5 =?
 • 12. izračunati i23
 • 13. Neka su a i b dužine kateta, a ta, tb i tc dužine težišnih duži koje odgovaraju katetama a, b i hipotenuzi c redom, pravouglog trougla. Tada je ta2+ tb2+ tc2/a2+b2 jednako:
 • 14. Koliko iznosi prosta kamata na zajam od 9.000 dinara za vreme od 3 godine po stopi od 3%?
 • 15. Rešenje jednačine (x+9)2-(x-9)2 = 72