Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:
 • 2.  U jednakokraki trougao ABC (AB = AC = 3cm, BC=2cm) upisan je krug koji dodiruje krake AB i AC redom u tačkama D i E. Dužina duži DE jednaka je (u cm) :
 • 3. Zbir binomnih koeficijenata trećeg odpočetka i trećeg od kraja člana razvoja binoma (4√3 + 3√4)n, (n je prirodan broj), jednak je 2450. Broj racionalnih članova u tom razvoju je:
 • 4. Ako je x = -1, vrednost izraza -(x4 + x3 + x2 + x) iznosi:
 • 5. Ako je f(x) = x2 + x + 1; tada je f(x + 2) - 2f(x + 1) + f(x) za svako x jednako:
 • 6. Reši sistem jednačina  x + 2y - 1 = 0; x - 2y + 1 = 0:
 • 7. Sa povećanjem od 25% roba košta 2500 din. Kolika je cena robe pre povećanja?
 • 8. Neka su α,β i γ uglovi, a a,b i c stranice proizvoljnog trougla. Tada je b-2a cosγ/a sinγ + c-2b cosα/b sinα + a-2c cosβ/c sinβ jednako:
 • 9. Razlika veće i manje osnovice jednakokrakog trapeza čiji je obim 32cm, a poluprečnik upisanog kruga 2cm, iznosi(u cm):
 • 10. Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?
 • 11. Izračunati 2log 25 − log125 − log5 =?
 • 12. Teme parabole y=x2 -8x+m biće na x osi ako je m jednako:
 • 13. Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina xy+4x=y5(y-x/3), x3=y-1 je:
 • 14. Napiši adicionu formulu cos(α – β):
 • 15. Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0: