Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Ako je x2+4x+6 faktor od x4+ax2+b, tada je a+b jednako:
 • 2. Vrednost algebarskog izraza a3+a-1 za a=2 je:
 • 3. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0:
 • 4. Ako je tgα=1/2 i tgβ=-1/3, tada je izraz sinα+sin(α-2β)/cosα+cos(α-2β) jednak:
 • 5. Zbir binomnih koeficijenata trećeg odpočetka i trećeg od kraja člana razvoja binoma (4√3 + 3√4)n, (n je prirodan broj), jednak je 2450. Broj racionalnih članova u tom razvoju je:
 • 6. Lopta je upisana u kocku. Odnos površina lopte i kocke je:
 • 7. Ako je x = -1, vrednost izraza -(x4 + x3 + x2 + x) iznosi:
 • 8. Vrednost izraza 3/100 + 5/1.000 + 7/100.000 jednaka je:
 • 9.  U jednakokraki trougao ABC (AB = AC = 3cm, BC=2cm) upisan je krug koji dodiruje krake AB i AC redom u tačkama D i E. Dužina duži DE jednaka je (u cm) :
 • 10. Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak:
 • 11. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako:
 • 12. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
 • 13. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:
 • 14. Broj načina na koji se može formirati petočlana komisija od 2 matematičara i 8 fizičara, tako da u njoj bude bar jedan matematičar iznosi:
 • 15. Teme parabole y=x2 -8x+m biće na x osi ako je m jednako: