Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Ako je tgα=1/2 i tgβ=-1/3, tada je izraz sinα+sin(α-2β)/cosα+cos(α-2β) jednak:
 • 2. Neka su α,β i γ uglovi, a a,b i c stranice proizvoljnog trougla. Tada je b-2a cosγ/a sinγ + c-2b cosα/b sinα + a-2c cosβ/c sinβ jednako:
 • 3. Ako je D dužina dijagonale kocke, tada je njena površina jednaka:
 • 4. Kompleksan broj (1 + i √3)9 + (√3 - i)9; (i = √-1) jednak je:
 • 5. Površina kružnog valjka je 180π cm2, a razlika visine i poluprečnika osnove je 3 cm. Izračunati zapreminu valjka.
 • 6. Proizvod realnih rešenja jednačine (log3 3/x)(log2x)-log3 x3/√3=1/2+log2√x je:
 • 7. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
 • 8. U 83 litara alkoholnog pića se nalazi 67 litara vode. Koliko u ovom alkoholnom piću ima procenata alkohola?
 • 9. Rešenje jednačine (x+9)2-(x-9)2 = 72
 • 10. Koliko iznosi prosta kamata na zajam od 9.000 dinara za vreme od 3 godine po stopi od 3%?
 • 11. Sa povećanjem od 25% roba košta 2500 din. Kolika je cena robe pre povećanja?
 • 12. Ukupan broj šestocifrenih brojeva kod kojih parne i neparne cifre dolaze neizmenično (gde je 0 paran broj) je:
 • 13. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0:
 • 14. Ako je x(2x+1)=0 i (x+ 1/2)(2x-3)=0 tada je x jednako:
 • 15. Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak: