Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Rastavi polinom na činioce x3 +8y3 = x3 + (2y)3?
 • 2. Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?
 • 3. Dati su vektori a = (1,3) i b = (−1,2). Intenzitet vektora c = 2a − 3b iznosi:
 • 4. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
 • 5. Ako je x2+4x+6 faktor od x4+ax2+b, tada je a+b jednako:
 • 6. Ako je f(x) = x2 + x + 1; tada je f(x + 2) - 2f(x + 1) + f(x) za svako x jednako:
 • 7. Površina kružnog prstena je:
 • 8. Oko kruga je opisan trapez čija srednja linija iznosi 8cm. Obim trapeza je (u cm):
 • 9. Izračunaj zbir prvih 8 članova niza 2, 6, 18, ...
 • 10. Jednačina log2(1-x)=log2(x-3):
 • 11. U krugu poluprečnika 2cm dužina tetive kojoj odgovara periferijski ugao od 15°, iznosi u (cm):
 • 12. Neka su a i b dužine kateta, a ta, tb i tc dužine težišnih duži koje odgovaraju katetama a, b i hipotenuzi c redom, pravouglog trougla. Tada je ta2+ tb2+ tc2/a2+b2 jednako:
 • 13. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 6a2; 10b2 ; 12ab; 15ab?
 • 14. Kompleksan broj (1 + i √3)9 + (√3 - i)9; (i = √-1) jednak je:
 • 15. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi: