Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Beta (β -) zraci su:
 • 2. Elbola je smrtonosni virus koji je dobio ime po:
 • 3. Litar vode na temperaturi od 300 K pomeša se sa dva litra vode na temperaturi od 87 o C. Temperatura smeše je:
 • 4. Svetli predmet postavljen je ispred tankog sabirnog sočiva žižne daljine f . Ako je rastojanje između predmeta i realnog lika minimalno, udaljenje predmeta od sočiva iznosi:
 • 5. Frekvencija elektromagnetnih talasa talasne dužine 10 cm je (c=3·108 m/s):
 • 6. Jedinica za rad i energiju je:
 • 7. Sferni balon tankih zidova, zanemarljive mase, poluprečnika 10 m je ispunjen toplim vazduhom čija je gustina za 1/4 manja od gustine okolnog vazduha (1.2 kg/m3). Masa tereta kojeg može da podigne balon je:
 • 8. Tvrđenje da toplota ne može prelaziti sa tela niže na tela više temperature termodinamički je:
 • 9. Snaga mašine koja za 5 minuta izvrši rad od 30 000 J je:
 • 10. Najveći broj kombinacija vezivanja tri otpornika otpornosti R1, R2 i R3 koje daju različite ekvivalentne otpornosti je:
 • 11. Koliki je pritisak tečnosti u sudu koji slobodno pada?
 • 12. Snaga mašine koja za 4 minuta izvrši rad od 7200 J je:
 • 13. Koja od navedenih fizičkih veličina je skalarna?
 • 14. Kako glasi jednačina kontinuiteta za stacionarno strujanje fluida? ( Gde je S površina poprečnog preseka toka, a v je brzina proticanja.)
 • 15. Odredi količinu tačkastog naelektrisanja koje na rastojanju od 9 [cm] stvara u vakuumu polje jačine 4⋅105 [N/C]. Električna konstanta vakuuma je ε0 = 8,85⋅10-12 [C2 /(Nm2)].