Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kolika je brzina zvuka u vakuumu?
 • 2. Kada se impuls tela poveća dva puta njegova kinetička energija se:
 • 3. Karl Gustav Jung poznat je naučnik iz oblasti:
 • 4. Omov zakon za otvoreno strujno kolo glasi:
 • 5. Izraz za ekvivalentnu kapacitivnost dva redno vezana kondenzatora je:
 • 6. Čamdžija prelazi reku širine 400 m po najkraćem putu. Brzina reke je 3 m/s, a brzina čamca u odnosu na mirnu vodu je 5 m/s. Vreme potrebno da se pređe na drugu obalu iznosi:
 • 7. Koliku maksimalnu visinu dostigne telo bačeno vertikalno naviše početnom brzinom 20 m/s?
 • 8. Prvi Faradejev zakon elektrolize može se izraziti formulom:
 • 9. Nacionalni aerodrom u Beogradu nosi ime:
 • 10. Atomska jezgra su sastavljena od:
 • 11. Farad (F) je jedinica za:
 • 12. Specijalnu teoriju relativnosti postavio je:
 • 13. Čestica mase mirovanja m0 = 2 mg kreće se brzinom v = 0.6⋅c ( c = 3⋅108m/s ). Kolika je njena relativistička masa?
 • 14. Zapremina 3 mola vodonika pri normalnim uslovima (p=101,3 kPa, t=0ºC) je:
 • 15. Kolika je dužina metra koji se kreće brzinom v = 0.8⋅c, ako se posmatra iz sistema reference koji miruje?