Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kod harmonijskog oscilovanja, put od jednog do drugog amplitudnog položaja telo pređe za:
 • 2. Jednica za termodinamičku temperaturu u SI sistemu jedinica je:
 • 3. Koliku maksimalnu visinu dostigne telo bačeno vertikalno naviše početnom brzinom 20 m/s?
 • 4. Beta (β -) zraci su:
 • 5. Zapremina 1 mola vodonika pri normalnim uslovima (p = 101,3 kPa, T = 0 °C) je:
 • 6. Omov zakon za otvoreno strujno kolo glasi:
 • 7. Pri izobarskom širenju dva mola idealnog gasa izvrši rad od 33,2 kJ. Zapremina gasa se pri tome poveća pet puta. Početna temperatura gasa je [R = 8,3 J/(mol K)]:
 • 8. Telo mase 1 kg klizi po strmoj ravni. Na vrhu strme ravni visine 0.1 m brzina tela je jednaka nuli, a u podnožju 1 m/s. Rad sile trenja na strmoj ravni jednak je približno: (g=10m/s2)
 • 9. Jedinica za rad i energiju je:
 • 10. Period poluraspada nekog radioaktivnog elementa je T1/2. Za vreme 3T1/2 aktivnost ove supstance će opasti:
 • 11. Na polovima izvora sa unutrašnjim otporom 0,25 Ω, izmeren je napon od 23 V kad je kolom tekla struja 4 A. Elektromotorna sila izvora je:
 • 12. Koliko iznosi temperaturski koeficijent širenja gasova?
 • 13. Dva litra vode temperature 300K pomeša se sa jednim litrom vode temperature 360K. Temperatura smeše je:
 • 14. Koliki je indeks prelamanja materijala od koga je napravljeno sočivo radijusa krivine R = 20 cm i žižne daljine f = 5 cm?
 • 15. Odrediti rezonantnu kružnu frekvenciju u kolu naizmenične struje sa kalemom čiji je koeficijent samoindukcije 1 [H] i kondenzatorom kapacitivnosti 1 [μF]: