Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koliko je rastojanje između dva izvora bele svetlosti, ako se na ekranu udaljenom 3,2 [m], ljubičasta (λv = 400 [nm]) i crvena (λr = 760 [nm]), svetla pruga prvog reda, nalaze na rastojanju od 8 [mm]?
 • 2. Bernulijeva jednačina glasi:
 • 3. Rad duž pravolinijskog puta, kada se pravac sile ne poklapa sa pravcem puta, izračunava se na osnovu izraza:
 • 4. Kritični ugao za totalnu refleksiju nekog materijala indeksa refrakcije n = 1,41421 okruženog vazduhom (n=1) je:
 • 5. Izraz za pređeni put kod jednako ubrzanog kretanja u zavisnosti od vremena ako je ubrzanje a, a početna brzina v0 glasi:
 • 6. Kada se rastojanje između dva tela smanji dva puta, intenzitet gravitacione sile kojom ona interaguju se:  
 • 7. Automobil prelazi prvu trećinu pravolinijskog konstantom brzinom v = 15 m s, a ostatak puta prelazi dvostruko većom brzinom. Odrediti intenzitet srednje brzine kretanja automobila.
 • 8. Tela koja osciluju u rezonanciji imaju:
 • 9. Dva tačkasta naelektrisanja +Q i -Q nalaze se na x-osi u tačkama A i B tako da je x A < x B . Tačka C u kojoj je elektrostatičko polje jednako nuli je:
 • 10. Neoavangardni pokreti u arhitekturi i umetnosti nastaju u periodu:
 • 11. Uzorak radioaktivnog elementa sadrži 1024 atoma. Posle koliko perioda poluraspada će preostati samo jedan radioaktivni atom: (log e = 0.434, ln 10 = 2.3, ln 2 = 0.69)
 • 12. Koja od navedenih fizičkih veličina je skalarna?
 • 13. Koliko iznosi temperaturski koeficijent širenja gasova?
 • 14. Snaga mašine koja za 4 minuta izvrši rad od 7200 J je:
 • 15. Koja veličina se održava konstantnom pri izobarnom procesu?