Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koliki je koeficijent elastičnosti sistema opruga koji se sastoji od dve redno vezane opruge koeficijenata elastičnosti 3 N/m i 6 N/m?
 • 2. Dalekovid čovek može da čita tekst u knjizi ako knjigu drži na udaljenju većem od D = 0.5m od očiju. Da bi normalno čitao na uobičajenoj daljini jasnog vida d = 0.25 m od očiju, treba da stavi naočare sa sočivom žižne daljine:
 • 3. U velikom delu islamskog sveta neradni dan je po tradiciji i zakonu:
 • 4. Uvećanje sočiva je predstavljeno izrazom:
 • 5. Kolika je brzina prostiranja gama zraka kroz vakuum?
 • 6. Grejač koji u gradskoj mreži napona 22 V ima snagu od 100 W, kada se priključi na akumulator od 12 V, ima snagu od približno:
 • 7. Kojom relacijom je magnetska indukcija B povezana sa jačinom magnetskog polja H?
 • 8. Koliki rad je izvršen pri izobarnom procesu kojim je sistem preveden iz stanja A u kome ima zapreminu VA u stanje B u kome ima zapreminu VB = 3VA?
 • 9. Koliko puta je veći period oscilovanja matematičkog klatna iste dužine na planeti na kojoj je ubrzanje teže 5 puta manje od ubrzanja Zemljine teže?
 • 10. Električni napon između A i B je 100V. Koliki rad izvrši sila kojom električno polje deluje na kuglicu naelektrisanu količinom naelektrisanja od 1μC pri premeštanju kuglice iz tačke A u tačku B?
 • 11. Zapremina 3 mola vodonika pri normalnim uslovima (p=101,3 kPa, t=0ºC) je:
 • 12. Dva litra vode temperature 350K pomeša se sa tri litre vode temperature 330K. Temperatura smeše je:
 • 13. Energija upadnog fotona je E f =10 eV. Odrediti kinetičku energiju fotoelektrona ako je izlazni rad materijala Ai = 4 eV.
 • 14. Koeficijent korisnog dejstva Karnoovog ciklusa iznosi 0.5. Za koliko procenata bi trebalo sniziti temperaturu hladnjaka da bi iznosio 0.6?
 • 15. Telo osciluje sa frekvencijom 50 Hz. Period oscilovanja tela je: