Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Jedinica za snagu je:
 • 2. Telo izbačeno vertikalno naviše padne na tlo 10 [s] nakon izbacivanja. Koju je visinu doseglo telo? (Za ubrzanje sile teže uzeti g » 10 [m/s2])
 • 3. Na rastojanju 1 cm od ravnotežnog položaja kinetička i potencijalna energija linearnog harmonijskog oscilatora su međusobno jednake. Amplituda oscilacije je:
 • 4. Izraz za pređeni put kod jednako ubrzanog kretanja u zavisnosti od vremena ako je ubrzanje a, a početna brzina v0 glasi:
 • 5. Kojom brzinom se svetlost prostire kroz vakum?
 • 6. Nacionalni aerodrom u Beogradu nosi ime:
 • 7. Jedinica za masu u SI sistemu jedinica je:
 • 8. Otpornost žice dužine l = 25 m i poprečnog preseka S = 6.25 cm2 iznosi R =100 Ω. Kolika je specifična otpornost materijala žice?
 • 9. Gustine leda i vode su ρL i ρV, respektivno. Odnos zapremine leda ispod površi vode i ukupne zapremine leda je:
 • 10. Kada se rastojanje između dva tela smanji dva puta, intenzitet gravitacione sile kojom ona interaguju se:  
 • 11. Koja od navedenih fizičkih veličina je skalarna:
 • 12. Koliki je indeks prelamanja materijala od koga je napravljeno sočivo radijusa krivine R = 20 cm i žižne daljine f = 5 cm?
 • 13. Biciklista je prešao put dužine 72 km za 4 sata. Srednja brzina bicikliste na tom putu je:
 • 14. Fotoelektrični efekat prvi je objasnio (i za to dobio Nobelovu nagradu):
 • 15. Električni grejač konstantne snage od 1kW zagreva jedan litar vode od početne temperature 100C . Specifična toplota i toplota isparavanja vode su 4.2 J /(gK) i 2260 J / g , respektivno. Da bi voda potpuno isparila grejač mora da bude uključen