Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koja reakcija nije oksido-redukcija:
 • 2. Molekulske formule pirola i piridina se razlikuju za:
 • 3. Maleinska kiselina je:
 • 4. U ravnotežnom sistemu N2(g) + O2(g) = 2NO(g), ΔH=+180.75 kJ/mol, ravnoteža će se pomerati u desno ako se:
 • 5. U reakciji aldehida sa Fehling-ovim rastvorom dolazi do:
 • 6. Formula fozgena je:
 • 7. Koji od atoma elemenata sa datom elektronskom konfiguracijom ima najjače izražena svojstva nemetala?
 • 8. Odrediti koeficijente u reakciji: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH.
 • 9. Koliko je potrebno mililitara rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 2 mol/l za potpunu saponifikaciju 80.6 g tripalmitoil-glicerola:
 • 10. Koje je od sledećih tvrđenja tačno?
 • 11. Koje od navedenih jedinjenja odmah izomerizuje u aldehid?
 • 12. Organska tečnost P, molekulske formule C2H6O, blagom oksidacijom prelazi u aldehid R molekulske formule C2H4O, a daljom oksidacijom nastaje kiselina S molekulske formule C2H4O2. P i R zajedno u prisustvu anhidrovanog kalcijum-hlorida daju acetal T molekulske formule C6H14O2. P i S reaguju i daju estar Z molekulske formule C4H8O2. Jedinjenje P je:
 • 13. Koju zapreminu vode treba dodati u 100 cm3 rastvora NaCl koncentracije 0,5 moldm-3 da bi se dobio rastvor koncentracije 0,2 moldm-3 ?
 • 14. Ako atom ima 11 protona, 11 elektrona i 12 neutrona, onda je njegov maseni broj
 • 15. Posle mešanja 0,01 dm3 0,3 M rastvora NaOH i 0,01 dm3 0,1 M rastvora HCl dobijeni rastvor pokazuje: