Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Ako elemenat ima kvantne brojeve n=1 i l=0, ova kombinacija predstavlja:
 • 2. Koja od navedenih formula predstavlja nitro-jedinjenje?
 • 3. Kolika je koncentracija vodonikovih jona u rastvoru koji u 0,5 dm3 sadrži 0,05 molova natrijumhidroksida?
 • 4. Koliko grama Na2CO3 je potrebno za pripremanje 500 cm3 rastvora, koncentracije 0,05 mol/dm3 Podaci: Ar(Na)=23, Ar(C)=12, Ar(O)=16.
 • 5. Kalijum ima redni broj 19 i elektronsku konfiguraciju:
 • 6. Koje od navedenih jedinjenja ima sekundarnu alkoholnu grupu?
 • 7. Broj neutrona u jezgru atoma 10947Ag je:
 • 8. Koliko iznosi molarna mase jedinjenja FeSO4×7 H2O?
 • 9. Kiseonik i sumpor grade jonska jedinjenja:
 • 10. Pri oksidaciji 12.4 g fosfora reaguje 6.72 dm3 kiseonika pri normalnim uslovima. Fosfor i kiseonik su sjedinjeni u tom oksidu u masenom odnosu:
 • 11. U nizu datih supstanci označiti one koje su hemijska jedinjenja:
 • 12. Koliko se molova Fe(OH)3 obrazovalo kada je rastvoru koji sadrži 0,3 mola FeCl3 dodat rastvor koji sadrži 0,6 mola NaOH?
 • 13. Koliko se molova Na2SO4 dobije kada se neutrališe 19,6 g sumporne kiseline natrijum hidroksidom? Podaci: Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(Na) = 23, Ar(H) = 1.
 • 14. Ako je medijum kiselina, moguća je vrednost:
 • 15. Relativna molekulska masa supstance (Mr) izražava se u jedinicama: