Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koja supstanca skreće mlaz tečnosti kada joj se prinese naelektrisano telo?
 • 2. Koliki je pH destilovane vode?
 • 3. Od sledećih reakcija reakcija hidrolize je:
 • 4. Ako je u rastvoru [H+] = 10-7 mol/dm3 , onda je u tom rastvoru:
 • 5. Molska masa amonijaka iznosi:
 • 6. U kom od navedenih nizova jedinjenja postoji samo jonski tip veze:
 • 7. Која navedena jedinjenja ne mogu reagovati pod običnim uslovima?
 • 8. Koliko će se dobiti grama neutralne soli u reakciji 11 g fosfor-trioksida sa odgovarajućom količinom natrijum-hodroksida?
 • 9. Oksidacijom sekundarnih alkohola nastaju:
 • 10. Na kojoj temperaturi mrzne rastvor koji u 200 g vode sadrži 3,6 g manoze (Kk =1.86 Kkg/mol)?
 • 11. Humana kost sadrži oko 60% tercijernog kalcijum-fosfata. Jedan kilogram kostiju sadrži kilograma fosfora:
 • 12. Kao potpuno slobodni u prirodi mogu postojati atomi:
 • 13. Bazna so je:
 • 14. U kom od navedenih jedinjenja azot ima oksidacioni broj III?
 • 15. Po protolitičkoj teoriji u jednom od navedenih nizova nalaze se samo kiseline: