Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kalijum ima redni broj 19 i elektronsku konfiguraciju:
 • 2. Netačna tvrdnja za bilirubin je da on sadrži:
 • 3. Promene pri kojima dolazi do stvaranja novih supstanci sa novim osobinama su
 • 4. Oksidacioni broj gvožđa u elementarnom stanju je:
 • 5. Koliko se sadrži molekula azota u 140g azota?
 • 6. Koji od atoma elemenata sa datom elektronskom konfiguracijom ima najjače izražena svojstva nemetala?
 • 7. Koliko atoma azota sadrži molekul triptofana?
 • 8. Sanger-ova reakcija koristi kao reagens:
 • 9. Procentni sadržaj (mas.) kiseonika u sumpor (IV) – oksidu iznosi:
 • 10. Ako je elektronska konfiguracija nekog elementa 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 on se nalazi u:
 • 11. Od navedenih hemijskih elemenata metal je:
 • 12. Vodonik sulfid je
 • 13. Izotop vodonika je:
 • 14. Izraziti koncentraciju rastvora hlorovodonične kiseline u moldm-3 ako se 1 mol hlorovodonične kiseline nalazi u 0,5 dm3 rastvora.
 • 15. Koliko je potrebno grama buterne kiseline da bi se u reakciji sa natrijum-karbonatom oslobodilo 1120 cm3 ugljen-dioksida pri normalnim uslovima?