Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Zakon o održavanju mase važi:
 • 2. Molekul azota sadrži:
 • 3. Progesteron sadrži:
 • 4. Koliko se može dobiti monojodnih derivata jodovanjem metilpropana?
 • 5. Koje reakcija nije moguća?
 • 6. Koje od sledećih jedinjenja podleže adiciji bromovodonika?
 • 7. U reakciji aldehida sa Fehling-ovim rastvorom dolazi do:
 • 8. Molekulske mase dva uzastopna člana homolognog niza alkana razlikuju se za:
 • 9. Vodonik sulfid u vodenom rastvoru je:
 • 10. Koliko je potrebno grama kalijum-hidroksida za saponifikaciju 4.42 g triolenoil-glicerola:
 • 11. Koliko grama natrijum-hlorida treba izmeriti da bi raspolagali sa 0.5 mola ovog jedinjenja?
 • 12. Netačna tvrdnja za histidin je:
 • 13. 2,4,6-Trinitrofenol je u vodenom rastvoru:
 • 14. Bazna so je:
 • 15. Koji od navedenih ugljovodonika pokazuje i optičku i geometrijsku izomeriju?