Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Masa vode koja treba da ispari iz 250 g 10%-tnog rastvora neke supstance da bi se dobio 60%-tni rastvor iste supstance je:
 • 2. Reakcijom tercijarnog kalcijum-fosfata, silicijum-dioksida i ugljenika nastaju:
 • 3. Nylander-ova reakcija podrazumeva:
 • 4. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna?
 • 5. Kompleksno jedinjenje plave boje sa jodom gradi:
 • 6. Koliko će se molova kisele soli dobiti u reakciji 0,05 dm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,5 mol/dm3 sa dovoljnom količinom magnezijum-hidroksida?
 • 7. Koliko je potrebno mililitara rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 2 mol/l za potpunu saponifikaciju 80.6 g tripalmitoil-glicerola:
 • 8. Koje od navedenih jedinjenja odmah izomerizuje u aldehid?
 • 9. Koji od navedenih dipeptida sa jonima Ag+ gradi merkaptide ?
 • 10. Na sobnoj temperaturi heksan je:
 • 11. Koliko se može dobiti monojodnih derivata jodovanjem metilpropana?
 • 12. Koja supstanca skreće mlaz tečnosti kada joj se prinese naelektrisano telo?
 • 13. Jezgro atoma vodonika:
 • 14. Progesteron sadrži:
 • 15. Za pripremanje 0,1 dm3 0,01 M rastvora K2SO4 potebno je: