Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koje od navedenih jedinjenja sadrži purinsko jezgro?
 • 2. Molska masa amonijaka iznosi:
 • 3. Koliko grama benzena je stupilo u reakciju sa azotnom kiselinom, ako je pri tome dobijeno 82 g nitrobenzena?
 • 4. Oksidacioni broj sumpora u jedinjenjima H2SO3, SO3 i H2S iznosi redom:
 • 5. 3-pentanon-oksim nastaje u reakciji 3-pentanona sa:
 • 6. Atomi alkalnih metala 1.(IA) grupa u najvišem energetskom nivou sadrže:
 • 7. Netačna tvrdnja za cistein je:
 • 8. Zagrevanjem 2-heksanola u prisustvu dehidratacionog sredstva nastaje kao glavni proizvod:
 • 9. Aceton je po svojoj strukturi:
 • 10. Hiralni ugljenikov atom sadrži:
 • 11. Fluor sa vodonikom može da gradi vodonične veze:
 • 12. Kalijum ima redni broj 19 i elektronsku konfiguraciju:
 • 13. Koliko cm3 vode treba dodati u 100 cm3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,5 mol/dm3 da bi se dobio rastvor koncentracije 0,125 mol/dm3?
 • 14. Zaokružite formulu formaldehida:
 • 15. Koliko je potrebno miligrama kalijum-hidroksida za neutralizaciju 50 cm3 rastvora hlorovodonične kiseline u kome je pH = 2?