Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. U kom od navedenih jedinjenja postoji samo polarna kovalentna veza?
 • 2. Kolika je molekulska masa zasićenog monohidroksilnog alkohola ako se iz 3.52 g tog alkohola u reakciji sa natrijumom oslobodi 448000 μl vodonika pri normalnim uslovima?
 • 3. Koliko se monosupstitucionih derivata može izvesti iz 2.2-dimetilpropana?
 • 4. Koliko se grama kalcijum-oksida dobija sjedinjavanjem 20 g kalcijuma i 20 grama kiseonika:
 • 5. D-galakturonska kiselina sadrži:
 • 6. Urea je:
 • 7. Oksidacioni broj Cr i Mn u jedinjenjima K2Cr2O7 i KMnO4 iznosi, redom:
 • 8. Zaokružiti formulu azot-(I)oksida:
 • 9. Za dobijanje 4-metil-2-pentanola Grignard-ovom reakcijom treba upotrebiti:
 • 10. Na sobnoj temperaturi heksan je:
 • 11. Koji od dole navedenih atoma ima najjače izražene osobine nemetala:
 • 12. Formula CH3CH2C(CH3)2CHCH predstavlja:
 • 13. Koje jedinjenje se dobija reakcijom metil-jodida i magnezijuma u etru, potom dodavanjem acetona i na kraju dodatkom razblažene kiseline:
 • 14. Veze između dva polinukleotidna lanca u DNK ostvarena je:
 • 15. Ukupna količina materije je: