Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
 • 1. Ako se rastvori u 1000cm3 vode 4g NaOH, rastvor će imati sledeću vrednost za pH: Podaci: Ar(Na)=23, Ar(O)=16, Ar(H)=1
 • 2. Ako se od 3000 molekula nekog elektrolita unetih u vodu 90 molekula razloži na jonove, onda je stepen elektrolitičke disocijacije tog elektrolita:
 • 3. Od navedenih soli: NaCl, KCN, KBr, LiNO3 , CH3COONa, CH3COONH4 i NH4CN u vodenom rastvoru ne hidrolizuju:
 • 4. Koliko mililitara vodonika pri normalnim uslovima je potrebno za potpunu hidrogenizaciju 0.015 mola gliceroldioleinoil-palmitata:
 • 5. Koliko je grama CaCO3 potrebno da bi se zagrevanjem dobilo 22 g CO2? Podaci: Ar(Ca)=40, Ar(C)=12, Ar(O)=16.
 • 6. Organska tečnost P, molekulske formule C2H6O, blagom oksidacijom prelazi u aldehid R molekulske formule C2H4O, a daljom oksidacijom nastaje kiselina S molekulske formule C2H4O2. P i R zajedno u prisustvu anhidrovanog kalcijum-hlorida daju acetal T molekulske formule C6H14O2. P i S reaguju i daju estar Z molekulske formule C4H8O2. Jedinjenje P je:
 • 7. Koji od sledećih alkohola spada u grupu sekundarnih?
 • 8. Vodonična veza se uspostavlja između molekula:
 • 9. Reakcijom butanona sa amonijakom nastaje adicioni proizvod koji potom dehidratacijom daje:
 • 10. Od navedenih hemijskih elemenata metal je:
 • 11. Masa 3 mola vode izražena u gramima iznosi; Ar(H)=1; Ar(O)=16
 • 12. Koje tvrđenje nije tačno:
 • 13. Koje od navedenih jedinjenja sadrži kovalentni tip veze:
 • 14. Razdvajanje tečnih organskih supstanci destilacijom zasniva se na razlikama u njihovim tačkama ključanja.
 • 15. Koje tvrđenje nije tačno kada je u pitanju D-glukoza?