Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koja čestica u vodenom rastvoru ne može da bude Brönsted-Lowry-eva baza?
 • 2. Šta nastaje adicijom jednog mola vode na jedan mol 1-butina?
 • 3. Prema zakonu o održavanju masa, materija se
 • 4. U 50 cm3 rastvora koji sadrži 2,34 g natrijum-hlorida, dodato je 5,1 g srebro-nitrata. Koliko grama taloga srebro-hlorida se obrazovalo u ovoj reakciji?
 • 5. Koliki je maseni udeo natrijum-hidroksida u rastvoru koncentracije 9.28 mol/dm3 i gustine 1.31 g/cm3?
 • 6. U kom od navedenih jedinjenja postoji samo polarna kovalentna veza?
 • 7. Formula jedinjenja natrijum bikarbonata je:
 • 8. Maseni udeo dvovalentnog metala u njegovom sulfatu pentahidratu je 25.5%. Formula ovog jedinjenja je:
 • 9. Izračunati broj molekula azota u 5 g azota?
 • 10. Koja je vrednost pH rastvora mravlje kiseline (HCOOH) koncentracije 1 moldm-3 ako je stepen disocijacije mravlje kiseline 0,01?
 • 11. Koliko se molekula hlora nalazi u 1,12dm3 hlora merenog na 0°C I 101325Pa? Podatak: Ar(Cl)=35,5
 • 12. U karbociklična jedinjenja spadaju
 • 13. Koji od navedenih parova jedinjenja predstavlja izomere?
 • 14. Masa NaCl potrebna za pripremanje 50 g rastvora NaCl masenog udela 0,04 je
 • 15. Koliko se grama CaO dobije žarenjem 100 g CaCO3? Podaci: Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(Ca) = 40.