Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koje od navedenih jedinjenja sadrži purinsko jezgro?
 • 2. U kom od navedenih jedinjenja postoje samo kovalentne veze?
 • 3. Ako se bočno preklapaju dve p orbitale, onda nastaje:
 • 4. Adenilna kiselina:
 • 5. Samo u jednom od navedenih slučajeva obe navedene supstance su kiseli oksidi. Koji je to slučaj?
 • 6. Koliko mililitara vodonika pri normalnim uslovima je potrebno za potpunu hidrogenizaciju 0.015 mola gliceroldioleinoil-palmitata:
 • 7. U reakciji: natrijum-dihromat + hlorovodonična kiselina + natrijum-sulfid → hrom(III)-hlorid + sumpor + voda + natrijum-hlorid, natrijum-sulfid je:
 • 8. U atomskom omotaču nalaze se
 • 9. Koliko se atoma kiseonika nalazi u 1,7 g vodonik-peroksida?
 • 10. Promene pri kojima dolazi do stvaranja novih supstanci sa novim osobinama su
 • 11. Koliko se molova Fe(OH)3 obrazovalo kada je rastvoru koji sadrži 0,3 mola FeCl3 dodat rastvor koji sadrži 0,6 mola NaOH?
 • 12. Koliko grama alkohola nastaje dejstvom razblaženog rastvora kalijum-permanganata na 0.3 mola propena?
 • 13. Reakcijom tercijarnog kalcijum-fosfata, silicijum-dioksida i ugljenika nastaju:
 • 14. Ako se 2g KCl nalazi u 50g rastvarača, onda je koncentracija rastvora izražena u %
 • 15. U kom nizu se nalaze oni elementi koji mogu graditi i amfoterne i kisele okside: