Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Pojava ljubičastog bojenog jedinjenja je karakteristika:
 • 2. Barbiturna kiselina se može dobiti reakcijom:
 • 3. Koja čestica u vodenom rastvoru ne može da bude Brönsted-Lowry-eva baza?
 • 4. Dve karboksilne (-COOH) i jednu amino grupu (-NH2) sadrži:
 • 5. Maksimalni broj elektrona u energetskom nivou je:
 • 6. Dejstvom natrijuma na rastvor propanola u toluenu izdvojilo se 112 cm3 vodonika (pri normalnim uslovima). Koliko grama propanola se nalazi u rastvoru?
 • 7. Glavni proizvod reakcije 1-butena sa vodom u prisustvu sulfatne kiseline je:
 • 8. N-nitrozodietil-amin nastaje u reakciji nitritne kiseline sa:
 • 9. Od sledećih reakcija reakcija hidrolize je:
 • 10. U kom nizu se nalaze samo oni elementi koji imaju niske vrednosti energije jonizacije?
 • 11. Amonijačni rastvor srebro-oksida redukuje se dejstvom:
 • 12. 2Carska voda" je smesa kiselina:
 • 13. Sledeći izraz karakteriše egzotermnu reakciju:
 • 14. Kolika je pH vrednost rastvora natrijum-hidreoksida koncentracije 0,01mol/dm3?
 • 15. Koje od navedenih jedinjenja pokazuje kisele osobine: