Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koliko molova H2SO4 reaguje sa smešom koja sadrži 0,5mol Ca(OH)2 i 2,5mol KOH?
 • 2. Označiti amfoterni oksid:
 • 3. Koncentracija H+ jonova u 0,1 M rastvoru HCOOH, u kome je stepen disocijacije kiseline 3 %, iznosi:
 • 4. Dehidratacijom 1-propanola dobija se:
 • 5. Odrediti koeficijente u reakciji: Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O.
 • 6. Izračunati koncentraciju sirćetne kiseline (mol/dm3), ako je stepen disocijacije 1% a konstanta disocijacije 1,8·10-5.
 • 7. Konjugovani sistem veza nije prisutan kod:
 • 8. Šta su termohemijske jednačine?
 • 9. Bromovanjem 78 g benzena nastaje ista masa brombenzena. Koliko je to procenata od one mase koja bi nastala bromovanjem celokupne količine benzena?
 • 10. Izračunati broj molekula azota u 5 g azota?
 • 11. Koja količina atoma sumpora iznosi 160 g i koliko atoma sumpora se nalazi u 160 g sumpora?
 • 12. 5-Hidroksimetil furfural se može dobiti ciklizacijom:
 • 13. Kompleks natrijum-diakvatetrahloronikalat(II):
 • 14. Sledeći izraz karakteriše egzotermnu reakciju:
 • 15. Koje od navedenih jedinjenja spada u enole?