Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Pri zagrevanju 2,495 g CuSO4 ∙ 5H2O izdvaja se:
 • 2. Koji od navedenih parova hemijskih elemenata ne grade jonska jedinjenja?
 • 3. Molekulska masa laurinske kiseline se razlikuje od stearinske za:
 • 4. U nizu elemenata Mg - Ca - Ba, afinititet prema elektronu počevši od magnezijuma ka barijumu:
 • 5. U koliko je kilograma vode rastvoreno 30.0 g uree ako je sniženje tačke mržnjenja ovog rastvora 0.372oC (Kk = 1.86 Kkg/mol)?
 • 6. Jedinjenje čija je formula NaCN naziva se:
 • 7. Koliko ima stereoizomera poluacetalni oblik dezoksiriboze?
 • 8. Koja od navedenih molekulskih formula pripada jedinjenju koje nastaje zagrevanjem 1,2,3-propantriola sa kalijum-hidrogensulfatom?
 • 9. 33.6 g alkena (normalnog ugljovodoničnog niza, sa dvostrukom vezom između drugog i trećeg ugljenikovog atoma) vezuje 64 g broma. Naziv tog alkena je:
 • 10. Kalijum-permanganat se ne koristi kao:
 • 11. U svojim stabilnim jedinjenjima zemnoalkalni metali obično postoje kao:
 • 12. Molekulska formula cis-1-metil-4-izoprilcikloheksana je:
 • 13. Reakcijom etana i HCl nastaje etil-hlorid. Koja je to vrsta reakcije?
 • 14. Azot se u prirodi javlja kao:
 • 15. Grupa skalarnih veličina je :