Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Da li direktno iz Windows-a XP moguće narezivanje CD-a bez dodatnog softvera?
 • 2. Na kom skupu protokola je zasnovan Internet?
 • 3. Da bi bila ostvarena veza preko Interneta između dva računara, potrebno je da se:
 • 4. Za kopiranje dela teksta, u Microsoft Word-u, koriste se komande:
 • 5. Kombinacijom tastera CTRL + M u PowerPoint - u:
 • 6. Koji od nаvedenih nаzivа nije nаziv Internet pretrаživаčа?
 • 7. PROLOG je programski jezik namenjen za rešavanje?
 • 8. Linux operativni sistem je:
 • 9. Broj 33 u binarnom zapisu je?
 • 10. U Access-u da biste dodali kontrolne objekte na formu, otvorite je kao:
 • 11. Matematički model bistabilnog elektronskog elementa je:
 • 12. Koja od navedenih skraćenica označava vrstu porta?
 • 13. Koja od navedenih komponenata je neophodna da bi računar radio?
 • 14. Interni takt procesora ili njegova brzina izažava se u:
 • 15. U ISO/OSI referentnom modelu za otvorenu međusobnu komunikaciju, sloj koji opisuje komunikacioni put između čvorova preko fizičkog kanala, okvire poruke za prenos, proveru integriteta primljene informacije i sl. naziva se: