Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Grupa čiji članovi rade na određenom zajedničkom cilju naziva se tim.
 • 2. O proširenoj društvenoj reprodukciji govorimo onda kada se:
 • 3. Troškovima sredstava za rad pripadaju:
 • 4. Akcija je:
 • 5. Javni suficit nastaje kada su:
 • 6. Preferencije potrošača definišemo kao:
 • 7. Planiranje je: (moguće više odgovora)
 • 8. Kada organizacija razvija svest o zaštiti sredine i brine o svojim zaposlenima, kažemo da je:
 • 9. Kako se deli tržište hartija od vrednosti?
 • 10. Proizvođač ostvaruje profit ako je:
 • 11. Prema načinu izrade kalkulacije se dele na:
 • 12. McGregorova teorija X i Y spada u teorije:
 • 13. Prema stanju osnovna sredstava preduzeća javljaju se u:
 • 14. Hipotekarni kredit se dobija na bazi:
 • 15. Bruto domaće investicije finansiraju se iz: