Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Željeni ishodi za pojedinca, grupu, ili organizaciju, nazivaju se:
 • 2. Isticanje u grupi je rezultat potrebe za:
 • 3. Zemljišna renta je:
 • 4. Za osnivanje društva sa ograničenom odgovornosti potreban je novčani deo osnovnog kapitala u iznosu od:
 • 5. Profit je:
 • 6. Osnovne karakteristike obrtnih sredstava su:
 • 7. Javna preduzeća osniva:
 • 8. Princip rentabilnosti se zasniva na načelu:
 • 9. Velike društvene podele rada su
 • 10. Proizvodni odnosi su:
 • 11. Tržište je osnovna ekonomska institucija za osiguranje potreba i dobijanje informacija.
 • 12. Predmeti rada u reprodukciji preduzeća su: (moguće više odgovora)
 • 13. Kartel je:
 • 14. Ukupna ponuda je________________________________________
 • 15. Maksimiranje profita preduzežima obezbeđuje