Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Deficit platnog bilansa mora biti
 • 2. Devize su:
 • 3. Delovi finansijskog tržišta su.
 • 4. Multinacionalna kompanija je:
 • 5. U zavisnosti od mesta nastanka, postoje:
 • 6. Interpersonalna komunikacija je komunikacija koja se odvija između dve ili više osoba?
 • 7. Bivše jugoslovenske republike koje su uvele evro su:
 • 8. Cilj sprovođenja javnih radova je:
 • 9. Varijabilni (proporcionalni)troškovi su
 • 10. Stalni ili fiksni kapital uložen je
 • 11. Osnovne karakteristike osnovnih sredstava su:
 • 12. Dividendna stopa je odnos između
 • 13. Javni suficit postoji kada država troši više nego što ostvaruje prihode.
 • 14. Banknota je:
 • 15. Amortizacija je proces rabaćenja (trošenja):