Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Društveni proizvod je veći od nacionalnog dohotka za iznos:
 • 2. Akcije, između ostalog, obezbeđuju pravo na:
 • 3. Profit se obračunava kao razlika izmedju:
 • 4. Ekonomija proučava ekonomske zakone:
 • 5. Društvo kapitala čine:
 • 6. Konkretan rad stvara:
 • 7. Prema samoj prirodi, troškovi se dele na:
 • 8. Tržišna privreda je privreda u kojoj:
 • 9. Otvorena privreda je:
 • 10. Sinergijom se postiže impozantan efekat, tj. jedna celina je veća od zbira pojedinačnih učinaka.
 • 11. Faktori proizvodnje su:
 • 12. Ponuda robe uslovljena je:
 • 13. Profit predstavlja razliku između:
 • 14. Ako su investicije u nekoj državi veće od nacionalne štednje, ta države je:
 • 15. Sa stanovišta uloge u procesu reprodukcije razlikuju se sledeće grupe materijala: