Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Farmaceutski fakultet
    Vladimir Vujović student prodekan


Vladimir Vujović , student prodekan

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Uslovi studiranja na Farmaceutskom fakultetu generalno su vrlo dobri. Kvalitet teorijske i praktične nastave su na visokom nivou. Studentima je za pripremu značajnog broja ispita dostupna literatura prilagođena potrebama studija farmacije, pedagoški rad nastavnika i saradnika je visoko ocenjen, provere znanja su adekvatne a organizacija i ocenjivanje ispita transparentni, a studentima su na raspolaganju računarski centar i biblioteka sa čitaonicom, kao i dobro opremljene laboratorije za praktičnu nastavu. Kako principi Bolonjske deklaracije nisu u potpunosti implementirani na nivou Univerziteta i na nivou države, posledice se osećaju i na Farmaceutskom fakultetu. Prostora za optimizam, međutim, ima. Kvalitet nastave se prati i preduzimaju se koraci ka unapređenju kvaliteta kroz aktivnosti posebne Komisije Fakulteta u čiji rad su aktivno uključeni i predstavnici studenata. Aktivno se radi na prepoznavanju problema i rešavanju otvorenih pitanja pri čemu su nastavnici greneralno veoma spremni za konstruktivnu diskusiju i uvažavaju većinu argumentovanih primedbi Studentskog parlamenta. Reforma, dakle, nije završena ali ide svojim tokom što svakodnevno dorpinosi poboljšanju kvaliteta nastave.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktična nastava je na Farmaceutskom fakultetu zastupljena u velikom obimu i predstavlja neraskidivi deo usvajanja znanja i sticanja kompetencija na većini predmeta. Nedostaje, međutim, stručna praksa pa se novodiplomirani farmaceuti sa specifičnim situacijama iz prakse prvi put sreću tek prilikom obavljanja pripravničkog staža. Od velikog je značaja da u budućnosti studenti farmacije dobiju priliku da tokom studija deo praktične nastave realizuju i u ustanovama zdravstvene zaštite.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

U celini, Studentska služba svoje poslove obavlja ažurno i kvalitetno, tako da prevashodno mesto za poboljšanje ostaje profesionalnost u komunikaciji sa studentima. Prijavljivanje ispita preko interneta, za studente najpraktičniji i najbrži način prijave, još uvek nije omogućeno uprkos višegodišnjim inicijativama.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na Farmaceutskom fakultetu aktivno je više organizacija koje međusobno, i sa Studentskim parlamentom, dobro sarađuju. Studentima je omogućeno uključivanje u naučno-istraživački rad koji sprovodi Centar za naučno-istraživački rad studenata pri Studentskom parlamentu, sportske aktivnosti i organizacija studentskih žurki koje su delatnost Sportskog društva Farmacetuskog fakulteta, humanitarne akcije i razmena studenata, kao i profesionalni razvoj studenata farmacije, okviri su u kojima funkcioniše beogradska kancelarija NAPSer-a (National Association of Pharmacy Students Serbia)... Hor studenata farmacije «Raskovnik» ostaje jedinstven primer na Univerzitetu kao jedini hor pri nekom fakultetu. Nedavno je osnovana i fotografska sekcija. Kvalitet akcija koje organizuju postojeće organizacije na visokom je nivou i studenti imaju širok dijapazon vannastavnih aktivnosti u koje mogu da se uključe.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

U Srbiji ne postoji privatni fakultet koji profiliše farmaceute pa specifično poređenje nije moguće. Kao opšta napomena, najznačajnije razlike između ex tempore formiranih privatnih institucija i državnih fakulteta jesu tradicija, visokokvalitetan nastavni kadar sa značajnom akademskom reputacijom kao i prepoznatljivost u svetu. Ostaje upitno i kolike su razlike u kriterijumu i da li je znanje koje ponesu studenti privatnih i državnih fakulteta uopšte komparabilno.