Prijemni.rs
Maturang
  • Osiguranje proizvodnje ispravnih i zdravstveno bezbednih namirnica


Bezbednost hrane je trenutno jedan od najznačajnijih izazova za potrošače, proizvođače i distributere u prehrambenoj industriji.

Proizvodnja i kontrola zdravstveno ispravne hrane u cilju smanjenja rizika po zdravlje potrošača predstavlja jedan od stubova zdravstvene zaštite stanovništva. Osiguranje proizvodnje ispravnih i zdravstveno bezbednih namirnica za ljudsku ishranu dužnost je svih aktera na tržištu prehrambenih proizvoda.

Zakon o bezbednosti hrane (“Sl.glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019) obavezuje sve subjekte u poslovanju sa hranom  da obezbede da hrana i hrana za životinje ispunjava sve uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

Osnovne strukovne studije Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd osposobljavaju studente da planiraju, organizuju i sprovode proces proizvodnje hrane, kao i kontrolu kvaliteta procesa proizvodnje u cilju dobijanja zdravstveno ispravnih i bezbednih proizvoda. Studenti uče savremene tehnologije u proizvodnji hrane (prerada voća i povrća, mleka, mesa, proizvodnja vina i jakih alkoholnih pića, prerada žita i brašna, proizvodnja hleba, peciva i testenina, proizvodnja konditorskih proizvoda, proizvodnja ulja i masti i dr.), kao i primenu tehnoloških operacija, standarda i principa (ISO 22000, HACCP, IFS, GMP, GHP, GlobalGAP i sl.)  za upravljanje bezbednošću u proizvodnji hrane.

Nakon diplomiranja na studijskom programu Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane, stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u državnim inspekcijskim organima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kontrolnim organizacijama za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, akreditovanim i proizvodnim laboratorijama za kontrolu kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda, sertifikacionim kućama za sertifikaciju primenjenih standarda u prehrambenoj proizvodnji, proizvodnim i skladišnim pogonima, trgovinskim lancima, distribuciji i špediterskim kompanijama, kao i svim ostalim subjektima koji posluju sa hranom. 

Biraj studije Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane! Biraj ATSSB!
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: