Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet pedagoških nauka Jagodina

Studijski program - Strukovna medicinska sestra vaspitač

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke, Medicina,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Jagodina

Strukovna medicinska sestra vaspitač

Zajednički studijski program osnovnih strukovnih studija Strukovna medicinska sestra vaspitač za sticanje stručnog naziva Strukovna medicinska sestra vaspitač traje šest semestara, odnosno tri školske godine ukupnog obima 180 ESPB i realizuje se u okviru polja medicinskih nauka, oblast medicinske nauke.

Zajednički studijski program izvode akreditovane visokoškolske ustanove Fakultet medicinskih nauka i Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Program poseduje sve elemente predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa I nivoa studija. Vrsta studija i ishodi procesa učenja u skladu su sa zakonom koji utvrđuje nacionalni okvir kvalifikacija.

Osnovna svrha programa jeste obrazovanje visokoprofesionalnog kadra u oblasti vaspitanja i nege dece ranog uzrasta.

Osnovni cilj studijskog programa je kvalitetno i temeljno obrazovanje strukovnih medicinskih sestara vaspitača, kao bazičnih nosilaca zdravstvene nege, zaštite i unapređenja zdravlja dece uzrasta od 6 meseci do tri godine.

Upis se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovode ga fakulteti koji organizuju i izvode zajednički studijski program – Fakultet medicinskih nauka i Fakultet pedagoških nauka. Na studijski program može se upisati lice koje je prethodno završilo gimnaziju ili srednju školu zdravstvenog ili veterinarskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju. Izbor kandidata za upis na studijski program obavlja se na osnovu postignutog uspeha kandidata tokom srednjoškolskog obrazovanja i uspeha postignutog na prijemnom ispitu, koji na javan i unapred propisan način organizuju fakulteti koji učestvuju u izvođenju zajedničkog programa.

Završetak programa omogućava studentima nastavak studija na nivou specijalističkih i master strukovnih studija.

Kurikulum programa sadrži:

  • obaveznih predmeta ukupne vrednosti  134 ESPB;
  • 14 izbornih predmeta od kojih student bira pet, ukupne vrednosti 22 ESPB;
  • obaveznu praksu ukupne vrednosti 18 ESPB koja se realizuje u svakom semestru u ukupnom godišnjem trajanju od po četiri nedelje pod mentorstvom nastavnika u partnerskim ustanovama;
  • završni rad ukupne vrednosti 6 ESPB.

Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete iznosi 13,89% što je u skladu sa definisanim akreditacionim standardima za programe u oblasti medicinskih nauka.

Struktura studijskog programa definisana je sa 14,44% akademsko-opšteobrazovnih, 40% stručnih i 45,56% stručno-aplikativnih predmeta od ukupnog broja ESPB programa, što je u skladu sa postavljenim kriterijumima.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem, specifikacija prakse, kao i njihov način izvođenja i bodovne vrednosti iskazane u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova dostupni su u knjizi predmeta. Knjiga predmeta sadrži preduslove za upis pojedinih predmeta kao i ishode procesa učenja svakog predmeta.

Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi, konsultativne nastave, istraživačkog rada studenata (seminarskih radova, projekata, itd). Posebna pažnja poklanja se individualnom radu sa studentima tokom konsultacija i mentorskog rada pri izradi predispitnih obaveza i seminarskih radova. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse koje fakulteti periodično organizuju u okviru radionica, stručnih skupova i konferencija.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa regulisani su opštim aktima fakulteta.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog