Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet pedagoških nauka Jagodina

Studijski program - Veb dizajn

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mediji i komunikacije, Pedagoške nauke, Marketing i PR, Dizajn, Grafički dizajn,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Jagodina

Veb dizajn

Studijski program master akademskih studija Veb dizajn za sticanje akademskog naziva Master veb dizajner traje jednu školsku godinu (obima 60 ESPB) i realizuje se u okviru IMT polja.  U programu su definisane dve glavne oblasti: primenjene umetnosti i dizajn i računarske nauke.

Program poseduje sve elemente predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa II nivoa studija.

Ishod procesa učenja na master akademskim studijama je usvajanje teorijskih znanja i praktično osposobljavanje za samostalno kreiranje veb-stranica kao i dizajniranje njihovih sastavnih elemenata. Sticanje master akademskog naziva Master veb dizajner omogućava nastavak studija na nivou doktorskih studija.

Uslovi za upis na jednogodišnji studijski program jesu završene četvorogodišnje osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB (iz oblasti društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili iz oblasti umetnosti) i obavljen intervju sa članovima upisne komisije kojim se procenjuju znanja i umeća kandidata za pohađanje ovog studijskog programa.

Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada. Posebni oblici nastavnih aktivnosti su seminarski radovi i projekti iz oblasti veb dizajna u kojima se poklanja posebna pažnja individualnom radu sa studentima u vidu mentorskog rada i konsultacija.

Program sadrži:

  • četiri obavezna predmeta ukupnog obima od 24 ESPB: Izrada veb-stranica, Internet programiranje, Grafički dizajn i Tipografija;
  • sedam izbornih predmeta od kojih student bira dva, ukupne vrednosti 10 ESPB: Softverski i veb alati, Fotografija, Vizuelne umetnosti, Kompozicija u formi, Medijsko komuniciranje, Engleski jezik, Jezik i veb-dizajn;
  •  obaveznu praksu vrednosti 6 ESPB koja se realizuje u drugom semestru u trajanju od četiri nedelje pod mentorstvom predmetnih nastavnika u partnerskim ustanovama;
  • završni, master rad vrednosti 20 ESPB koji se realizuje u drugom semestru.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem, specifikacija prakse i završnog rada, kao i njihov način izvođenja i bodovne vrednosti iskazane u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova dostupni su u knjizi predmeta. Knjiga predmeta sadrži preduslove za upis pojedinih predmeta kao i ishode procesa učenja svakog predmeta.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa regulisani su opštim aktom Univerziteta u Kragujevcu, odnosno Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu čiji se resursi koriste za realizaciju studijskog programa.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog