Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd
    Aleksandar Grujić predsednik Saveza studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu


Aleksandar Grujić , predsednik Saveza studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Što se tiče uslova za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja situacija je zadovoljavajuća, ali postoje i problemi koje je neophodno rešiti kako bi se uslovi studiranja podigli na viši nivo. S obzirom na to da smo u periodu tranzicije kada se sve odvija jako sporo, moram naglasiti da se primećuje jaka volja i želja pre svega dekana, kao i ostalih zaposlenih na fakultetu kako bi se studentima omogućili što bolji uslovi studiranja.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na fakultetu su aktivne dve studentske organizacije - Studentski parlament i Savez Studenata. Preko ovih službi studenti su u velikoj meri informisani i uključeni u rad fakulteta.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Postoji velika i suštinska razlika između državnih i privatnih fakulteta. Na privatnom fakultetu postoji veći prostor za komunikaciju sa profesorima što u velikoj meri pomaže studentima da prikupe što više informacija i znanja iz oblasti koje ih interesuju. Takođe, studenti aktivno učestvuju u nastavi, postoji interaktivnost na predavanjima, na postavljena pitanja se dobijaju odgovori i slično. Teorijski deo studiranja je kvalitetno ispraćen praktičnim, tako da studenti već na prvoj godini imaju mogućnost da ispolje svoj potencijal. Neretko studenti bivaju angažovani već u toku studiranja u radu sportskih klubova i na organizaciji sportskih takmičenja.