Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Geografski fakultet
    Prof. dr Marina Todorović šef katedre za turizmologiju


Prof. dr Marina Todorović , šef katedre za turizmologiju

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Geografski fakultet spada u red starijih fakulteta Univerziteta u Beogradu i kao takav poznat je po velikoj zaiteresovanosti studenata za sve smerove na fakultetu. Studijska grupa Turizmologija izaziva veliko interesovanje kod budućih studenata.  Kao vodeći fakultet u oblasti geonauka Geografski fakultet akcenat stavlja na izučavanje prostora, što svim studijskim grupama, a posebno Turizmologiji, sa sigurnošću možemo reći, daje poseban kvalitet i prednost u odnosu na druge fakultete koji se bave problematikom turizma. 

Nastavni kadar Geografskog fakulteta i svih njegovih studijskih grupa, čine renomirani profesori koji su već afirmisani u oblastima koje se izučavaju u okviru nastavnog plana i programa, a većina njih se stručno usavršavala i na nekim od stranih univerziteta (Poljskoj, Francuskoj, Rusiji...).

Komunkacija profesora, asistenata i saradnika u nastavi sa studentima daje poseban kvaliet studiranju na studijskoj grupi Turizmologija, gde pored standardnih vidova komunikacije studentima su na raspolaganju i savremeni kontakti putem elektronske pošte. Pored uobičajenih sredstava informisanja studentima je na raspolaganju i svakdnevno ažuritan web sajta Fakulteta na kome se mogu naći obaveštenja o nastavi, rezulatatima ispita, najave predavanja gostujućih profesora iz zemlje i inostranstva i sl.

Fakultet je preduzeo sve neophodne radnje da bi uskladio nastavne planove i programe sa savremenim i novim Zakonom o visokom obrazovanju. Sistem studiranja po Bolonji, na Geografskom fakultetu u Beogradu, počelo  sa generacijom upisanom 2007. godine Polaganje ispita je omogućeno preko kolokvijuma, a aktivnost na vežbama, seminarski, laboratorijski i   projektni radovi dodatno se boduju. Nastava na fakultetu na svim studiskim programima obavlja se uz primenu  najsavremenije opreme ( računari,  projektori,  DVD uređaji), kao i sedam laboratorija i opservatorija:

            – Laboratorija za fizičku geografiju,
            – Laboratorija za kartografiju,
            – Opservatorija za političku geografiju i geopolitiku,
            – Laboratorija za regionalnu geografiju i regionalni razvoj,
            – Opservatorija za planiranje, inženjering, razvoj i zaštitu prostora,
            – Računarska laboratorija i
            – Laboratorija za životnu sredinu.

Laboratorije i opservatorije su dobro opremljene – tehnički i kadrovski, i koriste se za nastavu i naučnoistraživački rad nastavnika, saradnika i studenata u oblasti geografije, turizmologije, prostornog planiranja, demografije i geoprostornih osnova životne sredine.

Fakultet poseduje bogato i višedecenijski opremanu biblioteku sa mnogobrojnim geografskim knjigama i naučnim časopisima. Knjižni fond čini više od 5 500 knjiga, 8 500 časopisa i elektronskih izdanja objavljenih poslednjih godina.

Detaljnije informacije o studiranju na Geografskom fakultetu mogu se pronaći u Informatoru  kao i na moderno uređenom web sajtu Fakulteta - www.gef.bg.ac.yu/org. Geografski fakultet organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit koju je do sada pohađalo preko 1000 kandidata.

Geografski fakultet je  podneo zahtev za akreditaciju, i očekuje se rešenje akreditacione komisije. Od strane Ministarstva nauke Geografski fakultet i njegovi studijski programi su akreditovani za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti geonauka.