Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Pravni fakultet u Nišu
    Miloš Trajković predsednik studentskog parlamenta


Miloš Trajković , predsednik studentskog parlamenta

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Studentske organizacije zajedno sa studentima učestvovali su u anketi na kojoj su ocenjivali pedagoški rad nastavnika i saradnika i da su studenti ocenili visokom ocenom pedagoški rad nastavnika i saradnika na Pravnom fakultetu u Nišu (prosek 4,33) a studenti su takođe ocenjivali i vrednovali uslove studiranja i ta ocena je bila osnov za Izveštaj o samovrednovanju koju je fakultet priložio u postupku akreditacije visokoškolske ustanove. Opšta je ocena da je u nastavnom procesu do sada, bilo nekih nedostataka u smislu da je mali broj časova posvećen praktičnoj nastavi i sticanju praktičnih znanja. Međutim, fakultet je organizovao rad Pravne klinike koja pruža studentima upravo praktična znanja i koja treba da pomogne otklanjanju nedostataka u nastavnom procesu.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Na Pravnom fakultetu u Nišu kontinuirano, od 2002. godine, radi Pravna klinika, u okviru koje se realizuju raznovrsni klinički programi obuke studenata u pravničkim veštinama. U dosadašnjem periodu, u okviru Pravne klinike razvijene su Klinika za građansko pravo i Klinika za zaštitu prava žena. Do 2005. godine, klinička obuka realizovana je primenom simulacija i drugih raznovrsnih metoda interaktivnog rada. Stečeno iskustvo omogućilo je da se ustanovi Ogledna advokatska kancelarija, u kojoj studenti, pod nadzorom profesora i advokata, pružaju besplatnu pravnu pomoć "stvarnim" klijentima/klijentkinjama. Ogledna advokatska kancelarija opremljena je prema "Model standards in clinical legal education: live-client clinics". Pored toga, Pravna klinika je partner na projektima pružanja besplatne pravne pomoći u Advokatskoj komori Niša. U okviru Pravne klinike organizuju se i realizuju i drugi vidovi obuke za razvijanje praktičnih veština, kao što je Program obuke za primenu erističke dijalektike. Do 2007. godine klinički programi obuke bili su fakultativnog karaktera. Novim Studijskim programom osnovnih akademskih studija prava, Kliničko pravničko obrazovanje predviđeno je kao poseban izborni predmet, koji studenti mogu izabrati na trećoj i četvrtoj godini studija. Usvajanjem Statuta 2007. godine, Pravna klinika stekla je status nastavno-naučne organizacione jedinice Fakulteta. Pravna Klinika je, samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama i organizacijama, do sada realizovala četiri projekta, na kojima je bilo angažovano 12 nastavnika Fakulteta i preko 20 spoljnih saradnika. Pravna klinika trenutno realizuje projekat „Klinički program obuke za zaštitu prava žena", koji finansira OSCE. Klinički program obuke do sada je uspešno završilo 276 studentkinja/ta, a sedmu generaciju čini 21 studentkinja/student. Na Pravnoj klinici organizovano je dežurstvo, svakog radnog dana od 11-13, kada se može zakazati dolazak na Pravnu kliniku.

 

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Radi aktivnog ostvarivanja zajedničkih interesa studentima je garantovano pravo na samoorganizovanje (čl.37 st.4 Statuta Pravnog fakulteta). Studenti autonomno osnivaju studentske organizacije, biraju organe upravljanja, planiraju programe rada, realizuju projekte i druge aktivnosti, ostvaruju saradnju sa studentskim i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Fakultet pruža punu podršku u radu Studentskog parlamenta i studentskih organizacija kroz obezbeđenje adekvatnog prostora i opreme, finansiranje edukativnih, kulturnih, sportskih i ostalih aktivnosti studenata, projekata i manifestacija. Fakultet ustanovljava poseban Fond za finansiranje projekata studentskih organizacija. Studentske organizacije, kao nosioci projekata, imaju ravnopravan pristup finansijskim sredstvima, a izbor projekata koji će finansijski biti podržani vrši se na osnovu javnog konkursa. Uslovi korišćenja sredstava Fonda regulisani su Pravilnikom o finansiranju projekata studentskih organizacija.