Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
    Nemanja Davidović asistent na katedri za turizam


Nemanja Davidović , asistent na katedri za turizam

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Nastavni program je kvalitetan i omogućava sticanje različitih specijalizovanih znanja. Učionice su opremljene sa savremenom nastavnom opremom (računari, video bim i ostala audio-vizuelna oprema), kao i sa geografskim kartama i drugim nastavnim sredstvima. Pored nastave u učionicama, studeni učestvuju i na terenskoj nastavi koja je obavezna za studente svih godina. Terenska nastava se organizuje u Vojvodini, Zapadnoj ili Istočnoj Srbiji, u zavisnosti od studijskog programa za koji su se opredelili. Studenti poslediplomskih studija na terenske vežbe odlaze u inostranstvo (Crna Gora i BiH, Slovenija. Francuska, Italija, Austrija, Madjarska...). Studentima stoji na raspolaganju i biblioteka departmana (15000 knjiga, 280 naslova časopisa, odnosno 3600 inventarisanih godišta u 10000 svezaka i blizu 4000 geografskih karata i sekcija različitih razmera). U okviru Departmana postoji i GIS centar, a svi studenti imaju besplatan pristup internetu preko ARMUNS (Akademska racunarska mreža Univerziteta u Novom Sadu) mreže. Studenti imaju mogućnost da on-line vrše prijavu ispita, pretražuju katalog biblioteke ili dobiju najnovije informacije o predavanjima i vežbama. U okviru Univerziteta postoji i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, koji je pokrenula i podržala Fondacija Prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Departman je zadužen za organizaciju prakse. Praksa se obavlja u renomiranim hotelima u Grčkoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Studenti usmerenja gastronomije i usmerenja i modula hotelijerstva po preporuci vrhunskih stručnjaka iz Londona, obavljaju deo stručne prakse i u rezidenciji NJ.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra II Karađordjevica na Belom Dvoru u Beogradu, čime su zaslužili zvanje dvorskih liferanata. Od 2004. godine Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo je proširio i obogatio praktični segment obrazovanja otvaranjem Edukativnog centra-nacionalne kuce; Trag; u Petrovaradinu. Tokom prakse naši studenti obavljaju različite poslove kako bi bili potpuno osposobljeni za rad u turizmu. Veliki broj naših studenata pronašao je honorarno ili stalno zaposlenje zahvaljujući sertifikatima koje su dobili tokom obavljanja prakse. Studenti modula turizam obavljaju praksu u turističkim agencijama. U ovom slučaju Departman ne organizuje praksu, ali pomaže studentima u pronalaženju prakse izdavanjem pisma preporuke i uverenja. Studenti se ohrabruju da tokom svojih studija, pronađu i rade praksu i pored obavezne, jer je to u cilju njihovog stručnog usavršavanja.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

U okviru izdavačke delatnosti, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo izdaje 4 časopisa: Zbornik radova Departmana, međunarodni naučni časopis Geographica Pannonica, naučno-stručni časopis Turizam i naučno-popularni časopis Gea. Pored ovoga, u okviru Departmana se svake godine organizuje i naučni skup Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji, a u toku godine i drugi seminari i predavanja gostujućih predavača. Unutar Departmana postoje dve studentske organizacije: Društvo mladih istraživaca Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo; Branislav Bukurov; i Evropska geografska asocijacija- entitet Novi Sad. Glavne aktivnosti Društva istrazivača Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo; Branislav Bukurov; su edukacija studenata i srednjoškolaca i osposobljavanje za bavljenje naučno - istraživačkim radom. Društvo tokom godine organizuje istraživačke, edukativne i volonterske terene (kampove) u okviru raznih projekata vezanih za geografske i turizmološke nauke. Nosioci projekata su uglavnom studenti - članovi, a projekti se najčešće organizuju uz pomoć i saradnju mnogih institucija i društava čija se interesovanja poklapaju sa interesovanjima i ciljevima Društva.

U zadnjih nekoliko godina Društvo organizuje na početku godine edukativni kamp za mlađe (nove) članove Društva, sa ciljem njihove edukacije, animacije i boljeg međusobnog upoznavanja. Društvo takođe često organizuje predavanja o aktuelnim pitanjima iz oblasti geografije, turizma i ekologije kao i predavanja putopisnog karaktera na kojima su predavači profesori Univerziteta u Novom Sadu i sa drugih univerziteta i društava kao i eminentni stručnjaci iz oblasti prirodnih nauka. Evropska geografska asocijacija (EGEA) je kao organizacija ustanovljena 1987. godine sa sedištem u Utrehtu, Holandija i danas su u nju uključeni više od 80 univerziteta iz preko 30 evropskih zemalja. EGEA predstavlja jedinstvenu organizaciju studenata geonauka u Evropi. Glavna aktivnost EGEA predstavljaju kongresi, gde se studenti tokom pet dana zajedničkog življenja upoznaju sa kulturom i običajima njihovih kolega organizatora, učestvuju na naučnim radionicama i stručnim ekskurzijama, kroz kreativan rad prošire svoj naučni horizont, uspostave kontakt i saradnju, a sve u cilju interkulturalnog učenja i naučno-stručnog usavršavanja. EGEA je, propagirajući mobilnost studenata, značajan vid neformalnog obrazovanja na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Pored ovih, naši studenti mogu da se uključe u aktivnosti studentskih organizacija AEGEE i AIESEC, koje deluju u okviru Univerziteta u Novom Sadu.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Budući da je naš Departman naučna institucija sa najdužom tradicijom u edukaciji turističkih kadrova u Srbiji, obrazovanje stečeno kod nas je rezultat višegodisnjeg rada na nastavnim planovima i programima, iskustva naših predavača, kao i pozitivnim iskustvima poslodavaca koji su zaposlili naše studente. Osnovna razlika između privatnih i državnih fakulteta u pogledu obrazovanja je u metodologiji rada i kriterijumu ocenjivanja na ispitima. Iako je količina usvojenog znanja subjektivna stvar studenata, a buduće zapošljavanje rezultat slobodne procene poslodavca, praksa je pokazala da su naši studenti konkurentniji na tržistu rada u odnosu na studente sa privatnih fakulteta.