Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Tehnički fakultet u Boru
    Milena Dragićević Student prodekan


Milena Dragićević , Student prodekan

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Na sednici Komisije za akreditaciju od 27. aprila 2009. godine, doneta je odluka o akreditaciji Tehničkog fakulteta u Boru i svih njegovih studijskih programa. Ovo nedvosmisleno govori o uslovima studiranja na našem fakultetu. Odluka o akreditaciji je najvažniji rezultat u 48 godina postojanja Tehničkog fakulteta, jedine državne visokoškolske ustanove u Istočnoj Srbiji i jedinog fakulteta Univerziteta u Beogradu van Beograda. Imajući u vidu akreditaciju kao postupak u kome se proverava ispunjenost standarda kvaliteta i na osnovu pozitivne ocene daje dozvola za izvođenje studijskog programa i rad visokoškolske ustanove, smatram da je to odlična preporuka za buduće studente.

U školskoj 2009/2010. godini studentima su na raspolaganju sledeći studijski programi:

  • Rudarsko inženjerstvo
  • Metalurško inženjerstvo
  • Tehnološko inženjerstvo
  • Inženjerski menadžment

Zadovoljna sam uslovima studiranja. Imamo odličan nastavni kadar, priznate profesore i asistente koji izlaze u susret studentima i koji su uvek spremni za saradnju sa svakim ko želi da radi. Očekivanja studenata jesu velika i uvek će biti nezadovoljnih kolega koji za svoje loše rezultate okrivljuju profesore, iako je to posledica samo njihovog rada ili, ako hoćete, nerada. Kao student prodekan sam u stalnom kontaktu sa studentima, te sam upoznata i sa njihovim stavovima o kvalitetu nastave, koji su slični mojim. Smatram da treba poboljšati održavanje tehničke ispravnosti računara, na čemu će se u bliskoj budućnosti raditi.

Studentsko vrednovanje pedagoškog rada nastavnika još jedna je potvrda o kvalitetu nastave i uslovima studiranja. Kao član radne grupe formirane od strane Komisije za obezbeđivanje i unapređenje kvaliteta, tokom decembra 2008. i januara 2009. godine učestvovala sam u anketiranju studenata - rezultati vrednovanja su pozitivni, srednja ocena 4,15 predstavlja značajan napredak u odnosu na prethodni period. Značaj ovog vrednovanja utoliko je veći jer je izvršen od strane studenata, bez pristrasnosti, a rezultati anketa dostupni su i na sajtu.

Ispitni rokovi su organizovani u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju; i oni se, kao i raspored predavanja, prilagođavaju potrebama studenata. Postoji odlična saradnja sa upravom Fakulteta. Studentima je na raspolaganju studentska služba, a o aktuelnim dešavanjima mogu se informisati sa oglasne table. Naravno, uvid u rad Fakulteta obezbeđen je i kroz sajt fakulteta, na kome se mogu naći najvažnije informacije o nastavi, detaljan pregled svih studijskih programa-odseka, najave tribina i slično.


Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Praktična nastava se izvodi putem vežbi koje se izvode u učionicama ili laboratorijama Fakulteta, u zavisnosti od studijskog programa. Studentima je izvođenje prakse omogućeno u pogonima Rudarsko-topioničarskog basena Bor i u preduzećima sa proizvodnim procesima neposredno vezanim za Rudnik, u oblasti prerade bakra (Fabrika lak žice, Fabrika bakarne žice), i u Institutu za rudarstvo i metalurgiju. Studenti ne pokazuju veliko interesovanje za praksu a mislim da ona TREBA da ima presudan uticaj za zapošljavanje. Nažalost, realnost je drugačija.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?
Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Na Tehničkom fakultetu u Boru deluju Studentski parlament i Asocijacija studenata Tehničkog fakulteta u Boru (ASTFB).

Studentski parlament je institucija studentskog organizovanja na ovom Fakultetu, čija prava i obaveze određuje Statut Tehničkog fakulteta u Boru, kao i Statut Studentskog parlamenta. Članovi Parlamenta učestvuju u organizaciji brojnih aktivnosti, među kojima vredi istaći akciju dobrovoljnog davanja krvi u biblioteci Fakulteta koja je naišla na izuzetan odziv studenata, kao i akciju prikupljanja i prodaje starog gvožđa, kao jedan od načina samofinansiranja Studenstkog Parlamenta. Kroz rad Parlamenta se, između ostalog, zastupaju interesi studenata u organima upravljanja Tehničkog fakulteta u Boru. Kancelarija Studentskog Parlamenta je svakog dana otvorena za studente čijim potrebama izlazi u susret koliko je god to moguće, a u saradnji sa rukovodstvom Fakulteta i ASTFB biće još uspešno realizovanih aktivnosti kojima će se zadovoljstvo naših studenata podići na jedan viši nivo. Stavovi studenata o radu Parlamenta su, naravno, različiti, ali se generalno može reći da su pozitivni.

ASTFB je udruženje građana kroz čije se delovanje štite prava i interesi studenata Tehničkog fakulteta u Boru, poboljšanje studentskog standarda i poboljšavanje položaja u društvu.

Dosadašnje aktivnosti ASTFB su: organizovanje proslave Dana studenata, odlasci na Tehnologijade, Rudarijade i Menadžerijade, partnerstvo na projektu „Studentski info centar", volontiranje na projektima Resurs centra Bor („Sajam seoskog turizma", „Srbija u EU..."), učešće na JobFair-u '08, saradnja sa upravom Fakulteta, Studentskim parlamentom TF-a i studentskim organizacijama iz zemlje, izdavanje semestralnog časopisa STREČ, uređivanje studentske radio emisije i Interenet sajta.

Fakultet pruža punu podršku u radu Studentskog parlamenta i studentskih organizacija kroz obezbeđenje adekvatnog prostora i opreme, finansiranje edukativnih, kulturnih, sportskih i ostalih aktivnosti studenata, projekata i manifestacija. Fakultet uspešno prepoznaje značaj postojanja studentskih organizacija i u skladu sa tim i deluje.