Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
    Doc. dr Željko Marčićević


Doc. dr Željko Marčićević

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna akreditovana visokoškolska ustanova u kojoj postoji 5 studijskih programa. Kurikulumi studijskih programa su saglasni sa najeminentnijim obrazovnim institucijama u Evropi i šire. Realizacija nastavnog procesa je u skladu sa studijskim programima i izvodi se u svim obrazovnim formama. Za praktičnu realizaciju nastavnog procesa postoji sofisticirana tehnološka podrška, a prostorno okruženje zadovoljava sve standarde za realizaciju nastave.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Implementacija studijskih programa se u praksi manifestuje kroz sledeće oblike: stručna praksa, vežbe, laboratorijske vežbe, sticanje znanja i veština u privrednom okruženju. Zastupljenost prakse je u duhu standarda predviđenih od strane akreditacionih tela.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Studentska služba obezbeđuje standardne servise prema studentima, uključujući tradicionalno oglašavanje preko oglasnih tabli, putem SMS poruka, pomoću info kioska, onlajn veb servisa, elektronskog indeksa, telefonskih informacija, PTT servisa i šaltera u školi koji je aktivan u periodu od 8 do 18 časova svakog radnog dana, a subotom od 8 do 15 časova.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

U duhu bolonjskih procedura, studenti se kroz legalne i legitimne tokove organizuju u okviru svih tela i organa kroz studentski parlament. Aktivno su prisutni unutar svih tela za odlučivanje u školi, preko nastavnog veća, saveta škole i drugih formalnih okupljanja. Studentski parlament projektuje kratkoročno i dugoročno svoje aktivnosti koje su propraćene budžetom i na taj način ostvaruje svoje aktivnosti u školi i van institucije. Uprava i menadžment škole, kao i nastavni kadar u školi, cene da je rad studentskog parlamenta zadovoljavajući.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Državne visokoškolske ustanove kroz duže vremensko delovanje imaju obezbeđenu infrastrukturu, definisan nastavni kadar, istraživačke centre, bibliotečki fond, proveren kvalitet u međunarodnoj saradnji i tradiciju u obrazovanju kadrova, što u kratkoročnom periodu predstavlja prednost.