Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju - Visoka škola za ekonomiju i upravu
    Borivoj Glodić student treće godine Visoke škole za računovodstvo i berzansko poslovanje


Borivoj Glodić , student treće godine Visoke škole za računovodstvo i berzansko poslovanje

Kakvi su uslovi studiranja i kakvo je vaše mišljenje o kvalitetu nastave na vašem fakultetu?

Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje pokriva interes privrede za usko specijalizovanim školovanim kadrovima iz oblasti računovodstva i berzanskog poslovanja. Postoje dva studijska programa: računovodstvo i revizija, i berzansko poslovanje. Uslovi studiranja su dobri, sa veoma dobrim kvalitetom nastave i iskusnim profesorima koji su eksperti u svojoj struci, a težište nastave je usmereno na što više praktičnog korišćenja stečenih znanja i primeni znanja u konkretnim situacijama i na konkretnim problemima.

Praktična nastava je neophodna za današnje kvalitetno obrazovanje. Da li, po vašem mišljenju, studenti na fakultetu imaju dovoljno praktične nastave?

Studenti na ovoj Visokoj školi imaju više mogućnosti i uslova da obave praktičnu nastavu, pošto škola sarađuje sa Poreskom upravom, brokerskom kućom Euro fineks broker Beograd i revizorskom kućom "Confida - Finodit" Beograd gde studenti mogu da provere i primene stečena teorijska znanja iz oblasti računovodstva i revizije i berzansko - brokerskog poslovanja, tako da sa završetkom ove školu imaju dobru osnovu za lakše zapošljavanje u svojoj struci.

Kakva je saradnja studenata sa studenskom službom? Koji su najčešći problemi i šta bi moglo da se poboljša?

Saradnja studenata sa studentskom službom je veoma dobra. Zaposleni u službi se trude da izađu u susret svim potrebama studenata, da odgovore na sva pitanja i budu dobra komunikaciona veza između studenata i profesora.

Kako bi ocenili rad studentskih organizacija na fakultetu? Da li ste zadovoljni njihovim radom i kvalitetom?

Naša Viša škola nije velika, pa u njoj nema više studentskih organizacija, sem studentskog parlamenta koji učestvuje u radu organa škole i koji brine o studentskim pitanjima i pravima. Zadovoljni smo radom i kvalitetom našeg studentskog parlamenta jer pokriva sva pitanja koja se tiču studenata.

Koliko se obrazovanje na privatnim i državnim fakultetima razlikuje? Koje su to najbitnije razlike po Vašem mišljenju?

Razlika između privatnih i državnih fakulteta je, po mom mišljenju, ta da se kod privatnih fakulteta (bar što se naše škole tiče) više posvećuje pažnje svakom studentu pojedincu, pošto je rad prevashodno u manjim grupama na vežbama, profesori drže konsultacije po dogovoru i zavisno od potreba svakog studenta, a tu je i mnogo više praktične nastave u konkretnim firmama gde se primenjuje stečeno teorijsko znanje.