Prijemni.rs
Maturang
 • Konkurs za upis na Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu – drugi, produženi upisni rok


U DRUGOM produženom upisnom roku za školsku 2021/22. godinu, preostalo je 257 slobodnih mesta za upis samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.

Broj preostalih slobodnih mesta u statusu samofinansirajućih studenata po studijskim programima:

Studijski program  
 1. Finansije i bankarstvo  56
 2. Trgovina i međunarodno poslovanje  78
 3. Turizam i hotelijerstvo  21
 4. Primenjena informatika  61
 5. Finansije i bankarstvo - DLS  41
Ukupno:   257

 

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.

DRUGI KONKURSNI ROK

Podnošenje prijava na konkurs je od 15. do 24. septembra 2021. godine, od 8.00 do 14.00 časova. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 24. septembra 2021. godine. Prijemni ispit se polaže 27. septembra 2021. godine. Privremena rang-lista će biti objavljena 27.septembra 2021. godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavljena 28. septembra 2021. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se 29. i 30. septembra 2021. godine od 8.00 do 14.00 časova.

UPISNA I DRUGA DOKUMENTACIJA

Svi kandidati PRILIKOM PRIJAVE na konkurs podnose na uvid original dokumenta, a uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata:

 • Diplomu ili svedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Kopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
 • Dokaz o osvojenim nagradama (I-III mesto) na republičkom ili međunarodnom takmičenju u trećem ili četvrtom razredu srednje škole, u organizaciji nadležnog Ministarstva,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (original uplatnica), na žiro račun Škole, u iznosu od 5.000,00 dinara.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • Komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20, upisni list) kandidati kupuju isključivo u skriptarnici Škole, prilikom upisa,
 • Original dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo i svedočanstva svih razreda srednje škole),
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Dve fotografije formata 3,5 h 4,5,

VISINA ŠKOLARINE

 • SAMOFINANSIRAJUĆI studenti podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 69.000,00 dinara (školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata) i dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 8.000,00 dinara.
 • STUDENTI KOJI UPISUJU STUDIJE NA DALJINU podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 85.000,00 dinara (školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata) i 3.000,00 dinara za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove
 • Za strane državljane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.

Žiro račun škole: 840-1752666-15
Model 97 poziv na broj 10223101693811


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: