Prijemni.rs
Maturang
 • Beogradska bankarska akademija
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Marketing menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Marketing i PR, Menadžment,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Master akademske studije

Marketing menadžment - 60 ESPB

Akademski naziv: Master ekonomista

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Marketing menadžment kojim se ostvaruje 60 ESPB (uz prethodno završene osnovne akademske studije obima 240 ESPB) jeste obrazovanje ekonomista koji poseduju specijalizovana akademska i stručna znanja iz oblasti marketing menadžmenta – marketing istraživanja, marketing komunikacija, informacionih sistema za podršku marketing odlučivanju i savremenih informacionih tehnologija u marketingu.

Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih evropskih i svetskih univerziteta, a u skladu je sa trenutnim i perspektivnim potrebama tržišta rada za visokoobrazovanim ekonomistima marketinškog profila koji poseduju znanja koja se odnose na teoriju i principe marketinga, na metode i tehnike marketing istraživanja, savremene koncepte, medije i tehnike integrisanih marketing komunikacija, upravljanja odnosima sa kupcima odnosno klijentima, upravljanja razvojem novih proizvoda i savremene informacione tehnologije koje se koriste u raznim domenima marketing odlučivanja (odlučivanje o proizvodu odnosno usluzi, odlučivanje o cenama, tržišnim komunikacijama i kanalima marketinga).

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi (marketing menadžera, brend menadžera, istraživača marketinga i drugih prepoznatljivih i na tržištu rada traženih profila) prema nacionalnim i najvišim svetskim standardima.

Studijski program uvažava promene inicirane digitalizacijom poslovnog okruženja i eksponencijalnim razvojem digitalnih, interaktivnih medija, kao i visoke zahteve u oblasti marketing menadžmenta i biznisa u zemlji i međunarodnoj zajednici. Svrha studijskog programa, pored ostalog, jeste da studenti steknu široku lepezu znanja i veština i na najbolji način odgovore zahtevima postojećih i novih poslova i poslodavaca, kao i da se osposobe za nastavak studija u oblasti marketinga i menadžmenta. Ovim programom ostvaruje se toliko potreban spoj znanja iz oblasti marketinga i upravljanja integrisanim marketing komunikacijama, s jedne strane, i upravljanja kompanijom i implementacijom definisanih strategija realnog biznisa s druge strane, primenom naučnih metoda i korišćenjem savremenih informacionih tehnologija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Realizacijom studijskog programa Marketing menadžment formiraće se marketing menadžeri koji poseduju vrhunska specijalizova znanja koja su merljiva sa fondom i sastavom znanja koja se stiču u evropskim i svetskim okvirima. Ekonomisti takvog profila doprinose afirmaciji koncepta marketinga, jačanju tržišne orijentacije preduzeća i većem skladu između ponude i tražnje na tržištima poslovnih dobara i proizvoda i usluga namenjenih ličnoj potrošnji stanovništva, doprinoseći time skladnijem i bržem ekonomskom rastu zemlje.

Studijski program Marketing menadžment na master akademskim studijama zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i nacionalne standarde za obezbeđenje kvaliteta obrazovnog sistema Srbije.

Svrha ovog studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja Fakulteta i strategijom njegovog razvoja te najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja, obezbeđivanju kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje doprinose povećanju konkretnosti preduzeća i privrede Srbije u celini.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj master studijskog programa Marketing menadžment jeste da obrazuje master ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u oblasti marketinga, tržišnih istraživanja, integrisanih marketing komunikacija, poslovnog menadžmenta i biznisa, i osposobljeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode u rešavanju složenijih upravljačkih marketinških problema kompanija.

Pored, tog, cilj studijskog programa jeste da obezbedi znanja koja će omogućiti mobilnost studenata ne samo u okviru nacionalne već i međunarodne zajednice.

Prateći aktuelne i naročito perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u privrednom razvoju i njihove implikacije na strukturu rada i odnose između ponude i tražnje za profilima ekonomista marketing orijentacije, razvoj novih informacionih tehnologija, definisani su ciljevi ovog studijskog programa, koji su u usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta. Bliže definisani, ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta i pre svega marketinga koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje znanja iz raznih oblasti upravljanja odnosno odlučivanja u marketingu;
 • da studenti kroz upoznavanje teorije i prakse marketinga naprednih kompanija koje u svom poslovanju koriste savremene metode i tehnike marketing istraživanja, tržišnih komunikacija, napredne tehnike analize podataka i druge savremene informacione tehnologije steknu znanja za efikasno široke grane obavljanje iz domena marketing menadžmenta;
 • da se studenti kroz izradu projekata istraživanja okruženja marketinga, istraživanja strukture tržišta konkretnih proizvoda i usluga, istraživanja za potrebe donošenja odluka o uvođenju novih ili unapređenju postojećih proizvoda, za donošenje odluke o izboru medija marketinga i dr. osposobe da samostalno i sa punom odgovornošću vode najsloženije projekte iz domena marketinga, da vrednuju rezultate istraživačkih projekata koje su realizovale eksterne marketing agencije i da se kritički odrede prema dobijenim nalazima sa stanovišta njihove primenjivosti u rešavanju konkretnog marketing problema zbog kojeg je inicirano konkretno marketing istraživanje;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih i efikasnih koncepata, metoda i tehnika rešavanja strukturiranih, polustrukturiranih i nestrukturiranih raznih marketing problema iz domena nadležnosti marketing menadžera u pojedinim užim funkcionalnim područjima odlučivanja;
 • da kod studenata razvije veštine izrade strategija marketinga, veštine kombinovanja tradicionalnih i savremenih tehnika marketing komunikacija, odnosno njihovog integrisanja u jedinstven sistem tržišnih komunikacija kao i da studente osposobi za korišćenje raznih tehnika i tehnologija digitalnog marketinga;

Jedan od posebno važnih ciljeva studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja u akademskoj karijeri (upisivanjem i završavanjem doktorskih studija) i profesionalnoj karijeri.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog