Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Pedagogija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Izučavanje pedagogije kao akademske discipline počinje u Liceju (osnovan 1838. godine), nastavlja se na Velikoj školi (osnovana 1863. godine) i Univerzitetu u Beogradu (osnovan 1905. godine). Posebno značajna godina za razvoj pedagogije kao univerzitetske naučne discipline jeste 1892, kada je dr Vojislav Bakić izabran za profesora na Katedri gimnazijske pedagogike s metodologijom. Od 1900. godine pedagogija čini posebnu naučnu grupu sa filozofijom, a od 1927. godine postoji kao samostalna naučna grupa – pedagoška grupa. Iz grupe za pedagogiju 1962. godine nastaje Odeljenje za pedagogiju u okviru koga od 1979. godine postoje dve studijske grupe, Grupa za pedagogiju i Grupa za andragogiju.

Pri Odeljenju je 1983. godine osnovan Institut za pedagogiju i andragogiju.

Danas u okviru studijske grupe za pedagogiju postoje Katedra za opštu pedagogiju, metodologiju i istoriju pedagogije, Katedra za didaktiku sa metodikom, Katedra za predškolsku pedagogiju i Katedra za školsku pedagogiju.

Programi osnovnih, master i doktorskih studija na Grupi za pedagogiju obuhvataju veći broj predmeta iz oblasti opštih i posebnih pedagoških disciplina: opšte pedagogije, istorije pedagogije, metodologije pedagoških istraživanja, didaktike, metodike, školske, predškolske, porodične pedagogije i dr.

Na Grupi za pedagogiju radi 11 nastavnika i 9 saradnika i studira oko 400 studenata.

Godina I - ispiti

 1. Opšta psihologija
 2. Statistika u pedagogiji
 3. Uvod u pedagogiju
 4. Uvod u filozofiju
 5. Strani jezik 1 (engleski 1, italijanski 1, nemački 1, ruski 1, francuski 1, španski 1)  student bira jedan od ponuđenih
 6. Logika sa opštom metodologijom
 7. Psihologija ličnosti
 8. Sistem vaspitanja i obrazovanja u Srbiji
 9. Sistem pedagoških disciplina 

 

Godina II - ispiti

 1. Porodična pedagogija
 2. Pedagoška psihologija
 3. Istorija pedagoških ideja
 4. Opšta pedagogija
 5. Strani jezik 2 (engleski 1, italijanski 1, nemački 1, ruski 1, francuski 1, španski 1) Student izučava jezik koji je odabrao u prvoj godini. 

Godina III - ispiti

 1. Andragogija
 2. Razvoj školstva i pedagogije u Srbiji
 3. Didaktika
 4. Metodologija pedagoških istraživanja
 5. Predškolska pedagogija
 6. Školska pedagogija
 7. Stručna praksa 

 

Godina IV - ispiti

 1. Jezik i obrazovanje
 2. Metodika rada školskog pedagoga
 3. Razvijanje i evaluacija programa
 4. Savremeni pedagoški pravci
 5. Stručna praksa
 6. Završni rad
Izborni predmet 1 (filozofska ili sociološka disciplina)  Student bira, u trećem semestru, jedan od sledećih predmeta:
 • Estetika
 • Etika
 • Sociokulturna antropologija
 • Sociologija porodice
 • Teorija saznanja
 • Uvod u teoriju društva
Izborni predmet 2 (pedagoška disciplina)  Student bira, u četvrtom semestru, jedan od sledećih predmeta:
 • Vanškolska pedagogija
 • Mediji i obrazovanje
 • Pedagogija slobodnog vremena
 • Profesionalne veštine
Izborni predmet 3 (psihološka disciplina)  Student bira, u petom semestru, jedan od sledećih predmeta:
 • Psihologija mentalnog zdravlja
 • Psihologija moralnog razvoja
 • Psihopatologija dece i adolescenata
 • Socijalizacija
 • Socijalna percepcija i interakcija
Izborni predmet 4 (pedagoška disciplina)  Student bira, u šestom semestru, jedan od sledećih predmeta:
 • Vaspitno-obrazovni rad sa decom s posebnim potrebama
 • Detinjstvo,kultura i obrazovanje
 • Programi građanskog obrazovanja
 • Profesionalno obrazovanje
 • Socijalna pedagogija
Izborni moduli - Student u osmom semestru bira jedan od navedenih modula (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Svaki modul obuhvata po tri predmeta (kursa) i jednako se boduje. (Jedan predmet iz odabranog modula student može zameniti predmetom iz drugog modula ili predmetom iz grupe izbornih pedagoških disciplina.) Moduli iz kojih će nastava biti organizovana utvrđuju se na početku svake školske godine, a u zavisnosti od interesovanja studenata i mogućnosti Odeljenja.

Modul 1: Naučnoistraživački  
 • Akciona istraživanja
 • Eksperimentalna istraživanja u pedagogiji
 • Kvalitativne metode u pedagogiji
Modul 2: Komparativno-istorijski  
 • Evropski sistemi obrazovanja
 • Eksperimentalna pedagogija
 • Komparativna pedagogija
Modul 3: Teorija vaspitanja  
 • Rad s darovitim učenicima
 • Savremeni modeli moralnog vaspitanja
 • Umetnost i estetsko vaspitanje
Modul 4: Nastava i učenje  
 • Interaktivne metode u nastavi
 • Informacione tehnologije u nastavi
 • Praćenje i ocenjivanje u nastavi
Modul 5: Predškolska pedagogija  
 • Vaspitanje dece jaslenog uzrasta
 • Dečja igra i razvijanje stvaralaštva
 • Sistemi i programi predškolskog vaspitanja
Modul 6: Školska pedagogija  
 • Instrumenti za rad školskog pedagoga
 • Programi stručnog usavršavanja nastavnika
 • Savetodavni rad školskog pedagoga
Modul 7: Obrazovna politika  
 • Ekonomija obrazovanja
 • Strategije reformi u obrazovanju
 • Upravljanje u obrazovanju
   
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog